رشته حقوق

مورد معامله

دانلود پایان نامه

شرکت: شماره ثبت: محل ثبت: واجد/فاقدلیست سیاه معوقات: مقیم: دارنده درخواستنامه شماره/تاریخ:
فروشنده: بانک ملی ایران شعبه: شهرستان: مقیم
ماده (1) مورد معامله:سهم الشرکه بانک از ششدانگ یک باب واحد مسکونی به مساحت……………مترمربع(قطعه………….به انضمام انباری…………..وپارکینگ………….صورتمجلس تفکیکی شماره…………مؤرخ……. …..ثبت……….)به پلاک ثبتی……………….فرعی از……………………اصلی واقع در بخش…………..حوزه ثبتی…………………با مشاعات و مشترکاتو انشعابات و منصوبات موجود در آن که به موجب قرارداد مشارکت مدنی شماره………………….مؤرخ……………در سهم و مالکیت بانک قرارگرفته است.
ماده (2) بهای فروش نقدی مورد معامله………………….ریال می باشد و با تراضی و توافق طرفین قیمت فروش اقساطی آن………………ریال تعیین گردید و خریدار ضمن قبول آن و مواد فوق الذکر متعهد شد مبلغ مذکور را در …………..قسط متوالی ماهیانه،که هریک به مبلغ………………….ریال و قسط آخر……………………..ریال است،در قبال قبض رسید به بانک بپردازد.
سررسید اولین قسط روز…………………وسررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل می باشد و خریدار متعهد شد در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه ها و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقیمانده باشد یکجا به بانک پرداخت و تسویه نماید.
ماده(3)خریدار تعهد نمود به منظور تضمین وتوثیق تعهدات خود وسایر مطالبات بانک ناشی از این قرارداد ششدانگ پلاک ثبتی زیر را به موجب سند رسمی در رهن بانک قراردهد.در غیر این صورت بانک حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت:
مشخصات گروگان:”ششدانگ یک باب واحد مسکونی به مساحت …………….متر مربع به پلاک ثبتی……………..فرعی از……………..اصلی مفروز ومجزا شده از………………اصلی واقع در بخش …………..حوزه ثبتی……………………/قطعه…………………صورتمجلس تفکیکی شماره………….مؤرخ……………اداره ثبت……………..به انضمام پارکینگ شماره…………و انباری شماره……………وکلیه حقوق قانونی و متعلقات و منضمات عرفیه و شرعیه و سایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائی آن،که ذیل شماره…………….در دفتر……………صفحه…………اداره ثبت اسناد واملاک………….ثبت وسند مالکیت به شماره……………….برای آن صادر و تسلیم شده است.
ماده(4) ضمنا سایر شروط ضمن این قرارداد در برگ جداگانه ای توسط مشتری ملاحظه وامضا وایشان متعهد به مفاد آن گردید.
نام وامضاء خریدار
امضاءبانک
نام وامضاء راهن
کتابنامه
کتب
[1] الآخوند الخراسانی محمد کاظم ،حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح و تعلیق: سید مهدی شمس الدین، چاپ اول، بی جا، ناشر: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، جمادی الاولى 1406ق
[2] الأبجی-کوثر عبدالفتاح محمود ، قیاس و توزیع الربح فی البنک الاسلامی ،هیرندن – أمریکا، الطبعه الاولی،الناشر:المعهد العالمی للفکر الاسلامی ، 1417ق-1996م
[3] ابن حنبل،احمد،المسند،ج5و6،بیروت،المکتب الاسلامی دار صادر،بی تا
[4] ابن رشد،محمد بن احمد،المدونه الکبری و معها مقدمات ابن رشد،ج3،بی جا،دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع،بی تا، (دوره 4جلدی).
[5] ابن قیم الجوزیه،محمدبن ابی بکر،اعلام الموقعین عن رب العالمین،تصحیح: طه عبدالرؤف، ج4،بیروت،نشر دارالجیل،بی تا، (دوره 4جلدی)
[6] ابن ماجه، محمدبن یزیدالقزوینی ،السنن ،تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی،ج2،القاهره،دار احیاء التراث العربی، 1352ق-1953م
[7] ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم ،لسان العرب،ج2و3، قم،نشر ادب الحوزه، 1405ق
[8] ابوالحبیب،سعدی،القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، چاپ دوم،دمشق،دارالفکر، 1408ق-1988م
[9] ابورخیه-الاشقر-شبیر-الاشقر،ماجدمحمد-محمدسلیمان-محمدعثمان-عمرسلیمان،بحوث فقهیه فی قضایا اقتصادیه معاصره،ج1و2،چاپ اول،عمان،دارالنظائر للنشر و التوزیع، 1418ق-1998م، (دوره 2جلدی)
[10] الاحسائی ، محمد بن علی بن ابراهیم (ابن ابی جمهور)،عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه ،تحقیق:آقا مجتبی العراقی، ج3،الطبعه الاولی، مطبعه سید الشهداء،1404ق-1984م.
[11] الاردبیلی،احمد،مجمع الفائده و البرهان،ج8،چاپ اول، قم،مؤسسه النشر الاسلامی، 1411ق،
(دوره 14 جلدی)
[12] الأشقر- سلیمان، عبدالله – محمد، بیع المرابحه کما تجریه البنوک الاسلامیه، الطبعه الثانیه ،السعودیه، مکتبه الملک فهد الوطنیه، 1415ق.

مطلب مشابه :  شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید