مورد معامله

مورد معامله

خریدار: آقای/خانم : فرزند: تابعیت: شماره شناسنامه : صادره: متولد: کد ملی: واجد/فاقد لیست سیاه معوقات: مقیم: دارنده در خواستنامه شماره/تاریخ:
شرکت: شماره ثبت: محل ثبت: واجد/فاقدلیست سیاه معوقات: مقیم: دارنده درخواستنامه شماره/تاریخ:
فروشنده: بانک ملی ایران شعبه: شهرستان: مقیم
ماده (1) مورد معامله:…………..دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی……………اصلی ازفرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………که به موجب بیع نامه مؤرخ……………در سهم و مالکیت بانک قرارگرفته است.
ماده (2) بهای فروش نقدی مورد معامله………………….ریال می باشد و با تراضی و توافق طرفین قیمت فروش اقساطی آن………………ریال تعیین گردید و خریدار ضمن قبول آن و مواد فوق الذکر متعهد شد مبلغ مذکور را در …………..قسط متوالی ماهیانه به شرح ذیل در قبال قبض رسید بانک به بانک بپردازد.
سررسید اولین قسط روز …………می باشد. خریدار موظف است در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه ها و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد یکجا به بانک بپردازد.
1- قسط ماهیانه سال اول…………………………………………ریال.
2- قسط ماهیانه سال دوم………………………………………..ریال.
3- قسط ماهیانه سال سوم……………………………………….ریال.
4- قسط ماهیانه سال چهارم…………………………………….ریال.
5- قسط ماهیانه سال پنجم……………………………………..ریال.
*وکالت بانک به مشتری
ماده(3) بانک ضمن این عقد لازم به
(خریدار)خانم/آقای………………………..فرزند………………………شماره شناسنامه……….وکالت داد تا در دفترخانه شماره………………..حاضر گردیده سهم بانک از پلاک شماره …………..را به انضمام سهم خود به صورت ششدانگ به نام خود به موجب سند رسمی منتقل نموده و ذیل سند انتقال را امضاء نماید وهمزمان ششدانگ پلاک خریداری شده را جهت توثیق بدهی خود به بانک ناشی از این قرارداد به صورت ششدانگ در وثیقه بانک قراردهد.
ماده(4) بانک بهای مورد معامله بیع نامه مؤرخ ……….را به موجب چک شماره……………..مؤرخ………………که در وجه آقای/خانم……………………….صادر گردیده به نامبرده تسلیم نمود که همزمان با امضای سند رسمی مذکور در ماده (3) پس از ظهر نویسی به نام آقای/خانم………………………(فروشنده)وتأیید دفترخانه به مشار الیه تحویل نماید.
رهن و تضمین معامله:
ماده(5) علاوه بر ملک مورد معامله جاری ،برای تضمین باز پرداخت اقساط بهای معامله ،آقای/خانم………………گروگان که عبارتست
از…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….را در رهن بانک قرارداد.واقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده اند ودر صورت ثبوت خلاف،بانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی یا اجرائی نسبت به استیفای مطالبات خود و راهن یا راهنین را مورد پیگرد قانونی قراردهد.
ماده(6) برگ این قرارداد ،سند لازم الاجراست و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی است.این قرارداد در سه نسخه تنظیم و امضاء گردید که یک نسخه نزد بانک و یک نسخه نزد بانک و یک نسخه نزد خریدار و یک نسخه نزد وثیقه گذار می باشد و تمام نسخ حکم واحد را دارد و از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. ضمنا سایر شروط ضمن این قرارداد در برگ جداگانه ای توسط مشتری ملاحظه وامضا وایشان متعهد به مفاد آن گردید.
نام وامضاء خریدار
امضاءبانک
نام وامضاء راهن:
فرم پیشنهادی قرارداد فروش اقساطی مسکن(ناشی ازمشارکت مدنی)- اقساط عادی
شماره قرارداد:………………..
تاریخ قرارداد:………………..
خریدار: آقای/خانم : فرزند: تابعیت: شماره شناسنامه : صادره: متولد: کد ملی: واجد/فاقد لیست سیاه معوقات: مقیم: دارنده در خواستنامه شماره/تاریخ:

Share