موبدان زردشتی

موبدان زردشتی

روزگار پس از ولادت زردشت نیز در لفافی از اسطوره پیچیده شده است ، و حکایت از استمرار تلاش دیوان میکند تا نشان دهند که فرّح یک نشانه ی اهریمنی است . در نتیجه ، پدر زردشت چندین بار سعی می کند به زندگی فرزند خویش پایان دهد : اوّل سعی می کند او را در آتش بسوزاند ، سپس او را در مقابل گاوها و اسب های رمنده قرار می دهد . امّا هر بار این کودک نجات پیدامی کند در مورد اوّل ، آتش نمی گیرد و در موارد دوم و سوم ، به ترتیب یک گاو و یک اسب نر او را حفاظت می کنند. حتّی او را در بیابان رها می کنند امّا یک گرگ ماده او را نجات می دهد و یک میش به نوزاد تازه به دنیا آمده شیر می دهد . (کریتسن ، 1386، ص66)
زردشت در سی سالگی به نخستین کشف و شهود خویش دست یافت «روزی به هنگام برداشتن آب از رود ، برای فشردن هوم با یک پیش آگاهی دریافت که به حالتی شهودی دست یافته است در این حالت سیمایی مینویی و عظیم را دید و بارهایی از بار تن او را به پیشگاه فرشتگان بردند و در بهشت با نشستن بر سریری در میان پرسایان تعلیم آئینی را فرا گرفت . این نخستین شهود از 8شهود زردشت با خدا و اندیشه نیک (کهن) بود. » (هنیلز ،1383، ص283) بدین سان انسان توانست از طریق زردشت با راستی و حقیقت یهشت و آسمان مستقیماً پیوند یابد .
تعالیم زردشت در آغاز از جانب مردمان پذیرفته نشد ، چرا که آن ها سخت دل و از دشت نیازمند حمایت و پاسداری از جانب خدا بود . پس از به پایان رسیدن شهود و کمال رسیدن زردشت ، دیوان هم نتوانست او را گمراه کند و زردشت در خواندن دعاهای مقدس و در انجام مراسم آئینی استوار و پابرجا مانده و راهنمای راستینی برای پیروان خود بود .
در مورد مرگ زردشت روایتهای بسیاری گویای آن است که : زردشت سرآغاز از جانب جنایتکاری کشته شد و بدین روایت این کار در 77سالگی زردشت و در آتشکده ای انجام گرفت . جزئیّات این ماجرا در روایت های پارسی اندک است و روایتی که دربردارنده اسطوره ها یا روایت افسانه ای در این باره باشد در وسط نیست ، امّا نویسندگان مسیحی گوشه هایی اسطوره ای از این رویداد را با تلاش در بدنام کردن زردشت روایت کرده اند . و در این روایت ها زردشت را همان «جام» پسر «نوح» دانسته و گفته اند که در جهت فریب دادن مردمان ، ستارگان را به نیروی جادو و افسون حاضر می کرد و سرانجام یکی از جن هایی که از اسارت توسط زردشت آصی شده بود زردشت را که رئیس جادوگران بود به آتش آسمانی نابود کرد . (همان ، صص85-87) .
بعضی از مورّخین اسلامی ، زردشت را با بعضی از انبیای بنی اسرائیل یکی دانسته ان .در دوره های اخیر دانشمندان بررسی هایی در این زمینه انجام داده و نظرمی دهند که : پس از حمله ی عرب به ایران و تسلط آئین اسلام بر این سرزمین ، همچنان که زبان و خط دگرگون گشت ، داستان های ملّی با افسانه های سامی آمیخته گشت ، شاهان و ناموران ایران با پیامبران بنی اسرائیل رابطه خویشاوندی یافته از آن جمله زردشت مؤسّس آیین مزدیسنی به چندین از پیامبران سامی و بنی اسرائیل منتسب گردید و موبدان زردشتی که خود منبع اخبار تاریخی و داستانی ایران باستان بودند نظر به تعصب مسلمانان کوشش می کردند ، پیروان مزدیسنا را هم چنان که پیامبر اسلام فرموده در زمره ی اهل کتاب به شمار آوردند . بدین جهت پیامبر خود را به چند تن از انبیای بنی اسرائیل که مورد قبول یهود و نصاری مسلمانان بودند ، انتساب دادند .
مورخان اسلامی که اخبار ایرانی را از موبدان می شنیدند آن ها را حقیقتی دانسته و در تواریخ ضبط کرده اند.بیشتر نویسندگان زردشت را با حضرت ابراهیم (ع) یکی دانسته و برخی او را از نواده ی حضرت ابراهیم (ع) محسوب داشته اند . کریستن سن در این زمینه می نویسد: در صدر اسلام زردشتیان برای افزودن نیروی کیش خود ، زردشت و ابراهیم را یکی شمردند . (عفیفی،1383، صص538و539).

آتشی از این واژه سه بار استفاده کرده است :
«و لحظه هایم بر دشت هایی تاریک گسترده است
من در سفر بودم
از آن هنگام که آریا
از کوهستان های کبود
از مشعل پر تلاطم زردشت
به سوی دامنه ها وجلگه هاو به سوی دشت های زرین سرازیر شد. »(آتشی،1386، ص 56)
«من صخره ی تاریکم . . . ای زردشت سرزمین های نا مکشوف من !
چه می شد اگر در جامه ی ارغوانی متلاطم از فراز پرستشگاه خدایان
باطل ، چون مشعلی کاونده ، نفس زنان بر من فرود می آمدی تا همه ی دامنه های بی عابر را به سوی دشت های روشن برانگیزم»
«و سنگ
در نیم روز کامل نشسته

Share