موانع قانونی توسل به دستگاه قضایی

اگر در مقررات داخلی یک کشور، قوانینی برای مصونیت[1] و یا معافیت[2] برخی افراد وجود داشته باشد، افراد نخواهند توانست علیه آنان در دادگستری اقامه دعوا کنند و همین امر موجب صدق ماده 3/17 بر وضعیت می گردد. با وجود چنین قوانینی عملاً نظام قضایی در برخورد با مرتکبان جنایات قاصر خواهد بود و نتیجتاً می توان گفت که در دسترس نمی باشد. این وضعیت با عدم اقدام دستگاه قضایی نتیجه مساوی دارد و وضعیت را به صورت خودبه خود در دیوان قابل پذیرش می نماید.

در عبارت ماده 3/17 از تعبیر «در اختیار»[3] استفاده شده است. به نظر می رسد این قید به معنای آن باشد که مانعی اعم از مصونیت و معافیت و دستور مقامات و عرف و عادات و رسوم نتواند مانعی برای توسل بزهدیده به دستگاه قضایی ایجاد نماید.[4]

همچنین، در دسترس نبودن می تواند به آن معنا باشد که در دستگاه قضایی، قانون اجرا نمی گردد. در یکی از متون کمیسیون حقوق بشر آفریقایی به نکته ای در باره در دسترس بودن اشاره شده است؛ این کمیسیون اعلام کرده است که اگر صلاحیت دادگاه های عمومی در کشوری به واسطه قوانین یا دستوراتی برای رسیدگی به جرایمی خاص یا جرایم عده ای خاص نفی شود و یا احکام و دستوراتی در داخله یک کشور وجود داشته باشد که قابل اعتراض و نقض نباشد در این وضعیت می توان مدعی شد که راه حل داخلی برای تظلم خواهی وجود ندارد.[5]

یکی از صاحبنظران در تحلیلی که از ماده 3/17 ارائه نموده است اذعان داشته که هر عاملی که منجر به عدم اعمال صلاحیت مراجع قضایی داخلی به جنایات ارتکابی می گردد و ریشه در فروپاشی نظام قضایی ندارد همچون وجود قوانین مصونیت و یا مرور زمان، مشمول ماده 3/17 خواهد بود.[6]

 

[1]– Amnesty

[2] -Immunity

[3]– At disposal

[4]– مثلاً اگر برخی مقامات مصونیت کامل به موجب قانون داشته باشند و یا عملا در برخی موارد افرادی برتر از قانون تلقی شوند و کسی نتواند آنان را بازخواست نماید و یا شکایات علیه آنان در مراجع قضایی پذیرفته نشود می توان گفت که دستگاه قضایی در دسترس نخواهد بود.

[5]– Constitutional rights project and civil liberties organization v. Nigeria, para. 9.

[6] – Antonio. Cassese, The international criminal law, (Oxford. 2003), p. 352.

                                                    .