موارد اشتراک

موارد اشتراک

پس از انجام مطالعات صحرایی و نمونه برداری سیستماتیک و تهیه مقاطع نازک از نمونه های سنگی، مطالعات میکروسکوپی توسط میکروسکوپ دو چشمی از مقاطع نازک تهیه شده صورت پذیرفت وبدین ترتیب میکرو فسیل ها و اجزای موجود در هر مقطع شناسایی گردید و از آنها عکس تهیه شد. با استفاده از اطلاعات مربوط به مقاطع، ستون چینه شناسی و پالئونتولوژی تهیه گردید و در پایان با تلفیق اطلاعات حاصل از برداشتهای صحرایی و اطلاعات آزمایشگاهی، نتیجه نهایی حاصل گردید. ضمناً برای تهیه ستون چینه شناسی و پالئونتولوژی، از نرم افزار Corel استفاده شد.
در مطالعه ایزوتوپی کربن و اکسیژن، از زمینه میکرایتی نمونه های برداشت شده از یال جنوبی تاقدیس پیون در فواصل حدود 5 متری نمونه گیری بعمل آمد و زمینه میکرایتی مورد نظر هر نمونه با استفاده از مته دندانپزشکی ریز، به پودر تبدیل گردید. پودر نمونه ها (به تعداد 35 نمونه)، پس از پشت سر گذاشتن مراحل آماده سازی، در آزمایشگاه، جهت مطالعات ایزوتوپی اکسیژن 18 و کربن 13 در تیوپ‌های کوچکی قرار داده شد و به مرکز آزمایشگاهی تاسمانیا در کشور استرالیا ارسال گردید. به منظور تعیین مقادیر این ایزوتوپ ها، مقدار کمی از پودر نمونه ها حدود 15 میلی گرم بمدت 24 ساعت تحت تأثیر اسید فسفریک 100 درصد و در دمای 25 درجه سانتی گراد قرار گرفته و گاز CO2 متصاعد شده به کمک دستگاه طیف سنجی جرمی (Mass Spectrometry) اندازه گیری شده است.
1-7-د- هدف از مطالعه:
انجام مطالعات میکروپالئونتولوژی (روزن داران پلانکتونی و کف زی و غیر روزن داران)
ترسیم و ارائه جداول گسترش زمانی و معرفی بایوزون با استفاده از روزن داران
تعیین سن دقیق سازند کژدمی بر اساس ماکروفسیل ها و روزن داران
انطباق مقاطع مورد مطالعه با یکدیگر و تهیه کورولیشن چارت
مطالعه و بررسی تأثیر حرکات تکتونیکی بر مرزهایِ پایینی (فاز تکتونیکی انتهای آپتین) و بالاییِ (فاز اتریشین) سازند کژدمی
مطالعات ایزوتوپ کربن و اکسیژن و تعیین دمای سیال در حین نهشته شدن سازند کژدمی با استفاده از سنگین ترین ایزوتوپ اکسیژن
مطالعه و تعیین دقیق مرزهای کرونواستراتیگرافی در حدفاصل آپسین تا سنومانین در برش های مورد مطالعه
علاوه بر انجام مطالعات فوق، مطالعات ماکروپالئونتولوژی (بی‌مهرگان) و همچنین مطالعات حوادث بی هوازی اقیانوسی و شواهد و تأثیرات این حوادث بر تکامل فونای موجود در برش‌های مورد مطالعه نیز صورت پذیرفت.

فصل دوّم
ویژگیهای زمین شناسی و ساختمانی منطقه مورد مطالعه

فصل دوم: ویژگیهای زمین شناسی و ساختمانی منطقه مورد مطالعه
2-1- زمین شناسی ناحیه ای زاگرس و زون ایذه
کمربند چین‌خورده و رانده کوههای زاگرس بخشی از سیستم کوهزایی آلپ- هیمالیا می‌باشد که با روند شمال غربی- جنوب شرقی به طول تقریبی ١٢٠٠ کیلومتر در داخل کشور از مرز غربی واقع در حوالی قصر شیرین تا خط عمان در نزدیکی های شرق بندر عباس گسترش دارد.
پهنای این کمربند بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ کیلومتر متغیر بوده و شامل مجموعه ای از چین خوردگیهای موازی در ردیف های رسوبی فانروزوئیک می باشد که گسل های متعددی را عموماً از نوع معکوس یا رانده در بر دارد. مرز شمالی این واحد مهم زمین شناسی منطبق بر گسل رانده اصلی زاگرس است که آن را از واحد دگرگونی سنندج– سیرجان جدا می سازد و از سوی جنوب و جنوب غربی به خلیج فارس و سپر عربستان محدود می گردد. حد شرقی آن نیز به گسل میناب ختم می گردد. بیشترین کوتاه شدگی در این کمربند چین خورده و تراست شده غنی از هیدروکربور بواسطه چین خوردگی در سنگ های پوشش رسوبی که تخمین زده می شود ضخامتی بین 8 تا 14 کیلومترداشته باشند، رخ داده است. زون ایذه در بخش مرکزی کمربند چین خورده – تراست شده زاگرس واقع شده است و چین خوردگی مورفولوژی غالب این ناحیه است .از ویژگی های بارز این زون تنوع در استیل چین خوردگی و اندازه چین ها می باشد. تاکنون مطالعات متعددی پیرامون زمین شناسی و تکامل ساختاری بخش مرکزی زاگرس انجام گرفته است (Agip, 1963; Sherkati. et al , 2004 and 2005; Bosold et al, 2005; Sepehr et al, 2006) .
فعالیت‌های اکتشافی انجام شده در این ناحیه منجر به کشف تعدادی میادین نفتی و گازی شده است: میادین نفتی شوروم، کوه ریگ و دودرو و میدان گازی مختار. علی رغم این کشف های دلگرم کننده، فعالیت های اکتشافی در این ناحیه به واسطه پیچیدگی های ساختمانی و فقدا ن داده های ژئوفیزیک لرزه ایی و یا کیفیت بسیار پایین آنها کنار گذاشته شده و همواره با یک چالش روبرو بوده است.
در ناحیه مرکزی زون ایذه سازند های پابده و کژدمی بعنوان افق‌های جدایش هستند و به سمت شمال شرق و جنوب غربی ناحیه (Main Detachment Layers) اصلی ویژگی‌های جدایشی بودن خود را از دست می دهند (کریم نژاد و همکاران، 1389). مطالعات آنها نشان می دهد که بواسطه حضور واحدهای نامقاوم ضخیم و واحدهای مقاوم نسبتاً نازک در بخش بالایی توالی رسوبی (کرتاسه پسین – ترشیری)، هندسه چین خوردگی در افق‌های آسماری و سروک از هندسه چین خوردگی در افق های عمیق تر (گروه خامی) می توانند کاملاَ متفاوت باشند.
٢-2- تقسیمات ساختمانی و زمین شناسی ساختمانی زاگرس
اساس تقسیم بندی در وجود موارد اشتراک و اختلاف در نواحی مختلف گسترده کمربند دگر شکلی زاگرس بوده است بطوری که مناطقی که دارای ساختمان و سر گذشت زمین شناسی مشابهی می باشند در یک پهنه جای گرفته اند. از میان تقسیم بندی های مختلفی که درباره کمربند چین خورده و رانده زاگرس ارائه شده است به تقسیم بندی های Falcon,1961 ،Stocklin,1968، Berberian,1995 و مطیعی(١٣۷۴) بطور خلاصه در ذیل اشاره می گردد:
٢-2-1: تقسیم بندی بر اساس نظریات Falcon (1961) :
فالکون زاگرس را از شمال شرقی به جنوب غربی به سه زون زیر تقسیم نموده است:

Share