مهمان نوازی

مهمان نوازی

و ایکار آن دورها، دارد می افتد
و نرگس از حسد
پژمرده می شود» (همان، ص 1819).
9-2-3-4- زئوس
«زئوس»، بزرگ ترین خدایان هلنی و خدای روشنایی، آسمان صاف و صاعقه می باشد. باید دانست که در نظر یونانی ها، خدایان ارزش سابق خود را ازدست داده است و توضیحاتی که در این جا راجع به زئوس داده می شود، به عنوان قهرمان اساطیر یونانی است.
در منظومه های هومری، از زئوس به عنوان پادشاه بشر و سلطان خدایان که مقام او بر فراز آسمان درخشان است، یاد شده. مقروی را اغلب در قله ی کوه المپ می دانستند و معتقد بودند که گاهی هم به سفر می رود.چنان که،زمانی وی درمیان مردم اتیوپی،که ازهمه ی پیروان زئوس، متّقی تر بوده اند، به سر می برده و از قربانی هایی که آن ها در راه وی می دادند، بسیار راضی بوده ولی به تدریج این عقیده، که کوهستانی را به عنوان مقر مخصوص زئوس، یاد کنند، منسوخ گشت و از «المپ» به عنوان ناحیه ی اثیری، که خدایان در آن زندگی می کنند یاد شد.
زئوس نه تنها بر تظاهرات آسمانی ریاست داشت و باران و رعد وبرق به دستور او انجام می گرفت، بلکه استقرار نظم و عدالت در جهان نیز در اختیار وی بود و چون تطهیر جنایتکاران و قاتلین که دستشان به خون آلوده شده، با مراقبت در وفای به سوگند و رعایت در وظایف مهمان نوازی و به علاوه حمایت از قدرت سلطنتی و به طور کلی روایط اجتماعی هم، در دست وی بود. زئوس خود نیز مطیع و تسلیم «سرنوشت» بود و ازآن در مقابل هوس های خدایان دفاع می کرد.
زئوس هم مانند سایر خدایان المپی، از دومین نسل خدایان و پسر «کرونوس» و «رئا» می باشد و همان طور که کرونوس، جوان ترین خدایان از بین تیتان ها بود، زئوس نیز آخرین فرزند پدر و مادر خود بوده است.
کرونوس از هاتفی شنیده بود که به وسیله ی یکی از فرزندان خود از سلطنت محروم خواهد شد. بنابراین به محض آن که فرزندی از رئا متولد می شد، کرونوس آن را می بلعید. رئا هنگام به دنیا آمدن ششمین فرزند خود، که همان زئوس بود، به حیله ای متوسل شد. بدین ترتیب که شب هنگام، زئوس را زایید و صبح، قطعه سنگی را که در پارچه ای پیچیده بود، به عنوان مولود جدید به کرونوس داد. ونوس، سنگ را بلعید. بنابراین برای پرورش زئوس که به این صورت نجات یافته بود، دیگر مانعی وجود نداشت.
درباره ی مکان تولد زئوس، دو روایت وجود دارد. در روایت اول که معروف تر است، محل تولّد او را در کوهستان «Aegeon» واقع در کرت یا کوهستان «Ido» و یا جبال «Dicte» دانسته اند.
ولی بنا به روایت دیگر، که به وسیله ی «کالیماک» (از شعرای یونانی قرن چهارم بیش از میلاد) در یکی از تصاینفش به نام «سرود زئوس» نقل شده، زئوس، در «آکاری» به دنیا آمده است. با این حال، کالیماک، خود نیز معترف است که، کودکی زئوس در یکی از نواحی کرت گذشت و بنا به دستور رئا، کورت ها و الهه ها مامور تربیت وی بودند. دایه ی او با بزی که به او شیر می داد. چنان که می گویند، هنگامی که آن بز مرد، زئوس، پوست او را به عنوان سلاح (سپر) خود، برداشت و قدرت این سپر، نخستین بار در جنگ زئوس با تیتان ها بر زئوس معلوم گشت.
هنگامی که زئوس به حدّ رشد رسید، درصدد برآمد قدرت و اختیارات کرونوس را به اختیار خویش درآورد. بنابراین با «متیس» (ربّه النّوع حزم و احتیاط)، مشورت کرد و به راهنمای متیس معجونی به کرونوس خوراند که وی تمام فرزندان خود را که بلعیده بود، مجدداً به دنیا آورد.
زئوس به کمک برادران و خواهران خود که به این ترتیب مجدداً به دنیا آمده بودند، بر کرونوس وتیتان ها حمله برد و بالاخره پس از ده سال جنگ، زئوس و خدایان المپی پیروز شدند و تیتان ها را از آسمان طرد کردند. پس از این پیروزی، خدایان حکومت دنیا را به قید قرعه میان خویش تقسیم کردند : آسمان به «زئوس»،دریا به «پوزئیدون» و دنیای زیرزمینی به «هارس» تعلق گرفت. ولی زئوس حق تقدّم خود را در دریا محفوظ نگاه داشت.
نخستین وصلت زئوس، از لحاظ تاریخ، وصلت با «متیس» دختر «اقیانوس» بوده است. متیس برای فرار از این همسری، به اشکالی مختلف درآمد ولی بالاخره ناچار شد به این کار رضایت بدهد و در نتیجه دختری از او به دنیا آمد. ظاهراً «گایا»، به زئوس خبر داده بود که اگر متیس، دختری بزاید، پس از او پسری خواهد زایید که آن پسر، زئوس را از حکومت محروم خواهد کرد. بنابراین به محض تولّد دختر، زئوس و او را بلعید و چنانکه می گویند، در روز آزادی، «پرومته» با تیری، سر زئوس را شکافت و آتنا، در حالی که کاملاً مسلح بود از سر او خارج شد.
پس ازمتیس،«تمیس»به همسری زئوس درآمد واز اودخترانی که همان «فصول» باشند به نام های «صلح» ، «دیسیپلین» و «عدالت» قدم به دینا گذاشتند و پس از آنها Moires ها یعنی مأمورین سرنوشت، متولّد شدند.
زئوس، با یکی دیگر از تیتانیدها، یعنی Dione وصلت کرد و آفرودیت از همین وصلت به وجود آمد. از Mnemoesyne، همسر دیگر زئوس، که یکی از تیتانیدها می باشد و معرف حافظه است، «موزها» به وجود آمدند و بالاخره در نتیجه ی ازدواج زئوس با Leto، «آپولون» و «آرتمیس» متولد گشتند.
در همین موقع، وصلت مقدس زئوس با هرا، که خواهر خود او بود صورت گرفت. Persephone، ربّه النّوع عالم ارواح، از همسری زئوس با خواهر دیگر خود «دمتر» به دنیا آمد. (گریمال، 1367، ج 2، صص 922-939).
نمونه ی اشعاری که آتشی از این واژه استفاده کرده است :

Share