رشته حقوق

مهدی اخوان ثالث

دانلود پایان نامه

تدوین رساله در پنج فصل ، به شرح زیر می باشد:
فصل اول: با عنوان کلیات تحقیق، شامل: مقدمه، بیان مساله، سوالات تحقیق، اهمیّت و ضرورت تحقیق، پیشینه، اهداف و … است.
فصل دوم : در این فصل با عنوان موضوع تحقیق، مفهوم عشق در لغت بررسی شده و همچنین به بیان تعریف عرفانی ازاین واژه پرداخته شده و دیدگاه عرفای بزرگ دراین زمینه مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین انواع عشق و چگونگی تجلّی عشق در ادبیات عرفانی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه جایگاه این مفهوم در دین، فلسفه و روانشناسی مورد مطالعه بوده است.
فصل سوم: به بررسی مفهوم عشق در ادوار شعر فارسی اختصاص داده شده است. در این راستا ابتدا ویژگی های عشق در ادبیات حماسی، ادبیات غنایی و ادبیات عرفانی بررسی شده و در گام بعدی، به جایگاه این مقوله در مکتب وقوع و دوره مشروطه پرداخته شده است.
فصل چهارم: این فصل، با عنوان عشق در شعر معاصر، نام گداری شده است که به مطالعه و بررسی این مفهوم، در شعر پنج شاعر برجسته ی معاصر؛ نیما یوشیج، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالث پرداخته است. دراین فصل، ضمن معرفی و شرح زندگی و آثار هر یک از این شعرا، جایگاه عشق در شعر آنان بررسی شده، ویژگیها و مختصات عشق در شعر هر یک از این شعرا، مورد مطالعه قرار گرفته است.
فصل پنجم: در این مفهوم عشق در شعر کلاسیک و معاصر مورد مقایسه قرار گرفته و وجوه تشابه و تمایز آن بیان گردیده است.
لازم به ذکر است، ارجاعات شعری شاعران کلاسیک، به صورت نام شاعر، سال انتشار کتاب و شماره صفحه بوده است در خصوص پنج شاعر معاصر بررسی شده در پژوهش به صورت نام شاعر، شماره صفحه ارائه گردیده است. در مواردی که امکان دسترسی به دیوان کامل نبوده، به دفترهای شعری آنان استناد گردیده، نام شاعر، نام دفتر شعر و شماره صفحه نگاشته شده است.
1-2 بیان مسأله
این رساله به بررسی تطبیقی مفهوم عشق در شعر کلاسیک و معاصر میپردازد. نخست رویکرد شاعران کلاسیک نسبت به مفهوم عشق تشریح میشود، سپس چرخش مفهومی عشق در شعر معاصر با تأکید بر سرودههای «نیما یوشیج، احمد شاملو، فروغ فرخـزاد، سهراب سپهری و اخـوان ثالث» مورد بررسی قرار میگیرد.
لازم به ذکر است که اگرچه مفهوم عشق در شعر کلاسیک نسبت به دورههای تاریخی چرخش معنایی داشته است، امّا این دگرگونی معنایی در ریزگفتمانها بوده و در کلیّت این مفهوم تا قبل از مشروطه و پیدایش شعر نو معنای تقریباً یگانهای داشته است.
بیگمان در توصیف چرخش ساختی و مفهومی این مقوله، عوامل تأثیرگذار گفتمانی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و فردی نیز مورد تدقیق و بررسی قرار میگیرد.
1ـ3 سؤالات تحقیق
1ـ عشق در شعر کلاسیک فارسی از چه جایگاهی برخوردار است؟
2ـ رویکرد شاعران کلاسیک نسبت به مفهوم عشق چگونه است؟
3ـ آیا مفهوم عشق در شعر معاصر نسبت به گذشته دگرگونی معنایی یافته است؟
4ـ روند دگرگونی مفهوم عشق در شعر معاصر نسبت به شعر کلاسیک چگونه است؟
5ـ دگرگونی معنایی این مفهوم تحت تأثیر چه عواملی بوده است؟
6ـ ویژگیهای عشق در شعر معاصر فارسی چیست؟
1ـ4 ضرورت و اهمیّت تحقیق
تفاوت شعر معاصر، خصوصاً شعر نو با شعر کلاسیک تنها در ساختار، شکل بیرونی و فرمی نیست. بلکه فرم و ساختار شکلی اثر، ناشی از تغییر در گفتمانهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی است.
در این پژوهش با استناد به اشعار شاعران نامی معاصر چون نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالث، در حد توان تلاش شده است، ضمن تبیین، توصیف و تعریف عشق، ماهیت و مصادیق آن، به عنوان یکی از مهمترین و کاربردیترین مضامین شعری، به بررسی مقایسهای تحوّلات معنایی این مقوله نسبت به شعر کلاسیک پرداخته شود.
1ـ5 پیشینهی تحقیق
عشق از جمله مفاهیمی است که از دیرباز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و دامنهی پژوهشها در این زمینه بسیار گسترده است. از جمله قدیمیترین آثاری که در این باب سخن گفتهاند میتوان به کتب زیر اشاره کرد:
رساله مهمانی افلاطون

مطلب مشابه :  فعالیتهای اقتصادی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید