مهارت های بازاریابی

مهارت های بازاریابی

مربوط به یک حوزه در قلمرو یک فعالیت یا کسب و کار
مستلزم صرف مبالغ هنگفت در مقایسه با دیگر عملیات شرکت
روش های فوق، پویش محیطی، تحلیل ساختار صنعت، مراجعه با آرا کارشناسان صنعت، تحلیل رقبا، داوری نظری یا حدس و گمان صاحب نظران و… را شامل می شود.( روچارت، 1979)
روش های تعیین جایگاه و موقعیت سازمان ها
اگر راهبرد را یک مفهوم کلی هماهنگ ساختن سازمان با محیط آن بدانیم، مطالعه ی شرایط بیرونی، ذهن را به تجزیه و تحلیل فرصت ها، تهدید ها و محدودیت های محیطی رهنمون می سازد. بنابر این هدف، شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فن آوری و عرصه ی رقابت های بازار زیر ذره بین قرار می گیرد. مطالعه ی وضعیت داخلی ایجاب می کند تا منابع انسانی، منابع فیزیکی و مالی، فن آوری و مدیریت و سامانه های سازمان در معرض تجزیه وتحلیل های دقیق قرار گیرد. (رحمان سرشت، 1384)
روش تجزیه و تحلیل SWOT مدل تحلیلی مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها را شناسایی کرده و استراتژی های متناسب به موقعیت کنونی حرفه ی مورد بررسی را منعکس می سازد. در این مدل فرصت ها و تهدیدها نشان دهنده ی چالش های مطلوب و یا نا مطلوب عمده ای است که در محیط صنعت مورد نظر فرا روی شرکت وجود داشته و در برابر ، قوت ها( شایستگی ها، توانایی، مهارت ها وکمبود ها) وضعیت محیط داخلی تشکیلات مورد نظر را به نمایش می گذارد. (علی احمدی، فتح الله، تاج الدین 1388)
تجزیه و تحلیل محیطی/صنعتی اطلاعات لازم برای شناخت فرصت ها و تهدید های کلیدی در محیط سازمان را به دست می اورد؛دومین موصع بنیادی در تجزیه و تحلیل SWOT، شناخت قوت ها و ضعفهای کلیدی بر اساس آزمون شرح حال موسسه است.
قوت ها: قوت منبع، مهارت یا مزیت دیگری است نسبت به رقبا و نیازهای بازار هایی که موسسه در ان ها کار می کند یا خواهد کرد. قوت یک شایستگی متمایز است که سبب ایجاد مزیت مقایسه ای در بازار می شود. منابع مالی،تصویر ذهنی، رهبری بازار و روابط با خریداران وتامین کنندگان نمونه هایی از این دست هستند. (علی احمدی، 1375)
ضعف ها: ضعف ها یک محدودیت یا کمبود در منابع، مهارت ها و توانایی ها هستند که جدا مانع عملکرد اثر بخش می شود. تجهیزات، منابع مالی، توانایی های مدیریتی، مهارت های بازاریابی و تصویر ذهنی نام تجارتی می توانند منبع ضعف باشند. (خلیلی شورینی، 1377)
درک قوت ها وضعف های کلیدی سازمان به محدود ساختن گزینه ها و انتخاب یک استراتزی کمک می کند. شایستگی متمایز وضعف های عمده با توجه به معیار های کلیدی موفقیت در بخش های مختلف بازار شناسی می شوند و این چارچوب مفیدی برای انتخاب بهترین استراتژی به دست می دهد. (پیرس ورابینسون 1388)
اما تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت دورنی به تنهایی نتیجه ای ندارد. در واقع با تطبیق دادن هر وضع درونی با هر مجموعه ای از شرایط بیرونی باید راهبرد مناسب با زمان و مکان طراحی شود. مدل SWOT در حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصات دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته استراتژی است. به عبارت دیگر همواره 4 دسته استراتژی در این مدل مطرح می شود.
راهبرد های حداکثر استفاده از فرصت های محیطی با بکارگیری نقاط قوت سازمان ( ناحیه 1) استراتژی SO
راهبرد های استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از مواجه با تهدید ها ( ناحیه 2) استراتژی ST
راهبرد های استفاده از مزیت های بالقوه که در فرصت های محیطی نهفته است برای جبران نقاط ضعف موجود در سازمان (ناحیه 3) استراتژی WO
راهبرد هایی برای به حداقل رساندن زیان ها ناشی از تهدید ها و نقاط ضعف ( ناحیه 4) استراتژی WT ( فردآر، 1379)
نمایشگر 2.11 تجزیه و تحلیل SWOT معمولی
عوامل داخلی
عوامل خارجی
فهرست قوت هاS-

Share