منوچهر آتشی

منوچهر آتشی

به رنگ سنگ و عطرغریب مرزنگوش
و بخواند سوزان
آوازهای بی دهانش را » ( همان ، ص 836 ) .
8-1-2-4-4- مورد
«هر گلی از آن امشاپسندی است و گل مورد و یاسمن از آن اورمزد است . مورد را بوی چون بوی دهبران است» .( قلی زاده ، 1388 ، ص 393 ) .
مورد،( مرد ،مورت ،مرت ) که در فرهنگ ها به نام های مورد رومی ، مورد اسپرم ، مرسین ، آس و اسماد نیز معروف است ، درختی است بلند تراز انار وبرگش ریز تراز برگ انار وهمیشه سبز است. گل و برگ آن معطّر و اصلاً بر دو نوع است :
این گیاه همیشه سبز که به نظربرخی ،رمزی از آفرینش آغازین آب وایزد بانوی آناهیتا به شمار می رفته، از قدیم گرامی و مقدّس بوده است . بنابر بندهشن ، مورد مخصوص اورمزد بوده و به درخت اهورا مزدا شهرت داشته است ،به این مناسبت ایرانیان کهن آن را همواره سبز وخرم وگرامی می داشته اند .
درخانه های زردشتیان ایران غالباً درخت مورد دیده می شود .این درخت در میان ملل دیگر هم محترم است وهنوزدرآلمان درشب عروسی تاجی از شاخه های مورد ساخته و بر سرعروس می گذارند.
برخی لفظ «الیاس» رااز «آس» مورد ، نزدیک دانسته و شاید به همین دلیل آن را مظهر سرسبزی و جاودانگی دانسته اند .
در روایات کهن مذهبی نیز از این گیاه یاد می شود . به این ترتیب که « وقتی خدای تعالی بالای آدم کرد و بدین جهان اندر دلتنگ شد و نیارامید … از میوه های بهشت چون : ترنج ، نارج ، بادرنگ و مورد بدان کوه اندر نشاند و ان مورد برابر درختی بزرگ شد و عصای موسی از شاخ آن درخت بوده است . ( حق پرست ، 1383 ، صص 135 – 137 ) .
در ایران بعد از اسلام و به خصوص در ادب فارسی ، این به عنوان گیاهی همیشه سبز که اغلب مظهر آراستگی و کمال و به علت سبزی خود ، مشبه به موی سیاه است ، مورد توجّه شاعران قرار گرفته است .
امّا منوچهر آتشی فقط یک بار از این واژه استفاده کرده است :
« کسی ، به زمستان ،
دسته بنفشه ای نداده بود ، نه ساقه ی نرگسی
همان شاخه ی مورد بود ، کنار آینه ی عروس و خاک خیس خورده ی گور
و بوته های سعلب که سال دیگر خواهد آمد » . ( آتشی ، 1386 ، ص 1143 ) .
آتشی با به کار بردن این واژه در کنار آینه ی عروس به همان رسم تاج گذاری با شاخه های مورد ، بر روی سر عروس ، اشاره کرده است که هنوز هم در آلمان این رسم در شب عروسی پابرجاست .
9-1-2-4-4- نیلوفر
«هرگلی به امشاپسند تعلّق داردو گل نیلوفر به آبان تعلّق دارد .نیلوفر را بوی چون بوی توانگری است».( قلی زاده ، 1388 ، ص 418 ) .
نیلوفر( نیلفر ،نیلپر ،نیلوفل )یاپیچک ویا «لوتوس» نام همگانی یک گروه از ل ها وگیاهانی است که به فارسی گل آبزادیا گل زندگی و آفرینش و یا نیلوفر آبی نامیده می شود . وی اوخشک باشد و در میان آب ایستاده می روید.اگر نیلوفر رادر سایه خشک کنند و در آتش اندازند ، نسوزد .این گیاه خواب آور و درد را ساکن می کند .
در اساطیرکهن هندی ،نیلوفر یکی از نشانه های بزرگ آفرینش واز نشانه های ایزدان و ایزد بانوی معروف هندی به شمار می رفته است – مثلاً نیلوفر نشانه ی خاص «ویشنو» است و در دست چهارم او نیلوفری به نام «پدمه» قرار دارد .
همچنین می گفته اند که: وقتی وشن در خواب بود ، برهمابه صورت گل نیلوفر از ناف ویشنو رویید. از این جهت برهمبه القاب«نیلوفر زاده »و «نیلوفر دار» نیز مرسوم است .

Share