منوچهر آتشی

منوچهر آتشی

بوته ای که پیر گفت چون اجاق
جاودانه روشن است
و آن درخت کیمیا است؟ » ( آتشی ، 1386 ، ص 295 ) .
«های ! اژدها !
بازگو به من کجاست
مخزن دفینه های باستان
و درخت شعله خیز کیمیا؟» ( همان ، ص 296 ) .
8-2-2-4-4- نخل
«نخل یا خرما بن یا درخت خرما که به گویش محلی بوشهری مخ«دیمیت» نیز می گویند (به نقل از رامین معتمد، مصاحبه ی نگارنده) درختی است که در نزد اقوام وملل مختلف به ویژه مردم جنوب ایران و کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس تقدس خاصی دارد. بعضی جاها از ان به نام درخت مریم یاد کرده اند . و در کتاب های آسمان بارها از این درخت نام برده شده است .
نخل عمری دراز دارد و مدّت ها می تواند بدون آب زنده وسر سبز بماند، پر استقامت است و به انسان شباهت دارد و عمرش هشتاد تا صد و گاهی به صد و بیست سال می رسد. اگر آب از سرش بگذردمی میرد. سر هر درتی که قطع کنند بیشتر شاخه و برگ می زند فضای بیشتری را می گیرد امّا اگر سر این درخت را قطع کنند، می میرد. تا عمل تلقیح صورت نگیرد، یعنی گرده ی تازه تر بر پنک نخل ماده پاشیده نشود و یا به اصطلاح آن را بو دهند، نخل ماده بارور نمی شود و اگر بارور شود به اصطلاح جنوب یها خرمایش سیس یا بدون هسته و کم داوم خواهد بود، از تمام اجزای آن به نحوی استفاده می شود .
ازخرما ، شیره ، الکل ، عرق تارونه ، سرکه ، رب خرما و … می گیرند . از تقدّس نخل و برکت و خیرآن همین بس که :
1- گلدانی ها ، نخل را می ستوده اند و آن را به عنوان الهه ای می شناختند .
2- سومری ها ، درخت نخل را تقدیس کرده و آن را نمونه ی برکت می دانسته اند .
3- اوائلی ها در دوران قبل از اسلام نخل را به عنوان آرم مقدس مورد استفاده قرار می داده اند .
4-آشوری ها،از میوه ی این درخت به عنوان نقل و شیرینی مجالس عروسی استفاده می کرده اند .
5-هندوها، تا کنون شرط وجوی برکت را در خاندان داماد و عروس وجود خرما می دانند .
6-عرب ها، خرما را تنها ماده ی تغذیه عموم مردم و نخل را شجره الحیات می دانسته و ریشه ی آن را آزاد می دانند .
7-ایرانیان، ساکنان جنوب کشور عموماً و هم وطنان اصیل ما بلوچ خصوصاً نخل را تنها میراث پس از خود دانسته و این درخت شجره ی وفاداری می دانند که پس از چهار و پنج نسل یکی پس از دیگری نان بده خود را معرفی می کنند. در دو قوم عربی و بلوچ ، اوّلی فرزند یادگار و نان آور و دومی نخل را تنها شیر بهای عروس و داماد می دانند .
از آثار بدست آمده نشان می دهد که ایرانیان عصر هخامنشیان برای نخل آنچنان ارزش و اهمّیّتی قایل بوده اند که در دو سمت چپ و راست مهر داریوش هخامنشی نخل بار دار قرار داشته است .
بنابه روایت ها نخل را مانند انسان و شتر نفر به حساب می آورند( حق پرست ، 1383 ، صص 140 – 143 ) .
منوچهر آتشی، از واژه ی «نخل» در بسیاری موارداستفاده کرده و نخل یکی ازپر کاربردترین واژه هایی است که آتشی در اشعارش به کار برده است :
«ای نخل های سوخته در ریگزاران

Share