منطقه مورد بررسی

منطقه مورد بررسی

qx= kxx Ix, qy= kyy Iy, qz= kzz Iz

پایش پارامترهای آبهای سطحی
ازجمله برنامه‌های پایش آبهای سطحی علاوه بر تعیین وشناخت مشخصات حوزه‌های آبریز در منطقه مورد بررسی، انجام موارد ذیل می‌باشد:
اندازه‌گیری سطح آب
اندازه‌گیری عمق آب
اندازه‌گیری سرعت آب
اندازه‌گیری دبی آب
کیفیت آب
برنامه مانیتورینگ آبهای سطحی در زمان بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بمانند پایش آبهای زیر زمینی از عناصر پایش محیطی می‌باشد، هر چند که در واقع پایش آبهای خلیج فارس در همین راستا اجرا می گردد، ولی پایش دیگر آبهای سطحی، مانند، رودخانه‌های اطراف سایت نیز در طرح جامع مانیتورینگ لحاظ می‌گردد.
پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا
پایش عناصر اکولوژی خشکی و دریا یا بطور کلی بوم شناسی منطقه نیروگاه اتمی بوشهر بعنوان یکی از اطلاعات لازم جهت ارزیابی اثرات رادیولوژیکی کار نیروگاه در پیش‌بینی دز دریافتی توسط گونه‌های گیاهی و جانوری چه آنهایی که مستقیم در زنجیره غذایی مردم نقش داشته و چه آنهایی که بطور غیر مستقیم در زنجیره غذایی می‌باشند حائز اهمیت بوده و چه بسا عدم پایش این عناصر باعث اختلال در زنجیره زیستی منطقه و حذف یا ظهور گونه‌های ناخواسته مختلف در منطقه و تغییر محیط زیست و صدمات جبران ناپذیر گردد. لذا جمع آوری، تدوین و بروز رسانی این اطلاعات در قالب یک پایگاه داده جامع گونه‌های گیاهی و جانوری در طرح مانیتورینگ مورد توجه می‌باشد. شناسائی ویژگی‌های گونه‌ها، بویژه گونه‌های حساس به تغییرات شرایط زیستی، از اهداف مانیتورینگ خشکی و دریایی می‌باشد.
پایش پارامترهای سرزمین
ناحیه‌بندی جمیعتی
پراکندگی جمعیتی
پایش اجتماعی – اقتصادی
جمعیت
آموزش
بهداشت و درمان
مسکن
مهاجرت
عادات غذائی
پایش پارامترهای کاربری آب و زمین
پایش کاربری آب و زمین، جمع آوری داده‌ها و اطلاعات در خصوص نوع استفاده زمین و آب در اطراف نیروگاه‌های اتمی می‌باشد. اطلاعات حاصل از این پایش بعنوان اطلاعات پایه جهت ارزیابی‌های اثرات رادیولوژکی کار نیروگاه و پیش‌بینی دز دریافتی مردم توسط عناصر محیطی مختلف (آب، هوا، رژیم غذایی و غیره) منظور گردیده و بسیار حائز اهمیت می‌باشند.
سطوح کاربری اراضی و میزان مصارف آب به تفکیک خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی در شعاع‌های مختلف در اطراف نیروگاه‌های اتمی مانند سایت بوشهر، براساس دستورالعمل، مورد بررسی و شناسائی قرار می‌گیرد. یافته‌های بدست آمده در هر بخشی از مطالعات بشکل سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده بعد از راه‌اندازی نیروگاه به روز آوری می‌گردد.

Share