منطقه مورد بررسی

منطقه مورد بررسی

تغییرات اولیه در زوایای ورودی 6 درجه
تغییرات اولیه برای RNIP 5%
تغییرات اولیه برای RN تبدیل یافته 6 درجه
تبدیل شعاع برای RN 100 متر
4-3 برانبارش CO-CRS
برای این منظور می باید نخست داده‌های لرزه‌ای بصورت دور‌افت مشترک ذخیره شوند. در مرحله‌ی بعد، این داده‌ها با استفاده از روش CRS پردازش می‌شوند. برگلر (2001) برای اولین بار از این روش برای برانبارش داده‌های مصنوعی بهره گرفته است. شکل (4-1) داده‌های اولیه را که با دورافت مشترک ذخیره شده‌اند؛ نشان می دهد.

شکل 4-1 : بخشی از داده‌های واقعی بعد از انتخاب دورافت مشترک 500 متر.
شکل‌ (4-2) برانبارش CMP بر روی داده‌های واقعی را نشان می‌دهد و شکل‌های (4-3)، (4-4) و (4-5) برانبارش CMP را بر روی داده‌های دورافت مشترک در دورافت‌های 500 متر، 1000 متر و 2000 متر را نشان می‌دهند.

شکل 4-3 : برانبارش CMP بر روی داده‌های واقعی با دور‌افت مشترک 500 متر.

شکل 4-4 : برانبارش CMP بر روی داده‌های واقعی با دور‌افت مشترک 1000 متر.

شکل 4-5 : برانبارش CMP بر روی داده‌های واقعی با دور‌افت مشترک 2000 متر

شکل 4-6: برانبارش CRS بروی داده‌های واقعی منطقه مورد بررسی

شکل 4-7: برانبارش CO-CRS بر روی داده‌های واقعی با دور‌افت مشترک 500 متر

شکل 4-8: برانبارش CO-CRS بر روی داده‌های واقعی با دور‌افت مشترک 1000 متر

شکل 4-9: برانبارش CO-CRS بر روی داده‌های واقعی با دور‌افت مشترک 2000 متر
شکل‌ (4-6) برانبارش CRS را روی داده‌های واقعی نشان می‌دهد و شکل‌های (4-7) تا (4-9) برانبارش روش CO-CRS را به ترتیب با دورافت‌های مشترک 500، 1000 و 2000 متر نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود، برانبارش در دورافت مشترک 500 متری جزئیات بیشتری از بازتاباننده‌ها را نمایش می‌دهد. برای نمایش بهتر روش برانبارش CO-CRS نسبت به روش برانبارش CRS، قسمت‌هایی از مقاطع برانبارش انتخاب شده‌اند. در شکل‌های (4-10) و (4-11) بخوبی مشاهده می‌شود که پیوستگی رخدادهای بازتابی در روش برانبارش CO-CRS در دورافت مشترک 500 متر، بهتر از روش برانبارش CRS، است که این ناشی از برانبارش وقایع با انرژی بیشتر در دورافت مشترک کوچکتر است. در حالی که در روش معمول CRS تمامی رخداد‌های لرزه‌ای اعم از پر انرژی و ضعیف برانبارش می‌شوند.

شکل 4-10: بخشی از مقطع برانبارش الف) برانبارش به روش معمول CRS. ب) برانبارش CO-CRS بر روی داده‌های واقعی با دور‌افت مشترک 500 متر. پیوستگی رخداد‌های لرزه‌ای در برانبارش شکل (ب) بهتر از شکل (الف) است. همچنین در روش CO-CRS جزئیات بیشتری از رخدادهای لرزه‌ای به نمایش در آمده است.

Share