سبز اندیشان امروز

منشور اخلاقی

جدول 4-94) توزیع فراوانی بر اساس صفحه گواهی دفاع ، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………….170
جدول 4-95) توزیع فراوانی بر اساس صفحه گواهی دفاع، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………..170
جدول 4-96) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ارزشیابی، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………..171
جدول 4-97) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ارزشیابی، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………….171
جدول 4-98) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تعهد اصالت ، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………….172
جدول 4-99) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تعهد اصالت، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………..172
جدول 4-100) توزیع فراوانی بر اساس صفحه منشور اخلاقی ، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………..173
جدول 4-101) توزیع فراوانی بر اساس صفحه منشور اخلاقی، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………….173
جدول 4-102) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ضمیمه، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………….174
جدول 4-103) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ضمیمه، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………….174
فهرست شکل ها و نمودارها
نمودار 4-1) فراوانی بر اساس تعداد پایان نامه ها در دانشگاه های استان…………………………………………………………………………………………74
نمودار 4-2) فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………..75
نمودار 4-3) فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی پایان نامه های دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………..76
نمودار 4-4) فراوانی بر اساس قلمرو مکانی مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………….77
نمودار 4-5) فراوانی بر اساس قلمرو مکانی در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………………….78
نمودار 4-6) فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………79
نمودار 4-7) فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………………80
نمودار 4-8) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………82
نمودار 4-9) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه مازندران…………………………………………………………………………………………….84
نمودار 4-10) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه غیر انتفاعی شمال………………………………………………………………………….84
نمودار 4-11) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه آزاد ساری……………………………………………………………………………………….85

                                                    .