منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سوء مصرف مواد

ک اتم آهن در مرکزش است. آنزیم کاتالاز یکی از آنزیمهای مهم آنتیاکسیدان داخلی میباشد. سمومی مانند پراکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن تبدیل میکند. کاتالاز در پراکسی زوم وجود دارد و باعث تجزیهی پراکسید هیدروژن میشود. در پستانداران بیشترین سطح کاتالاز در کبد، کلیه، گلبولهای قرمز و کمترین سطح کاتالاز، در بافتهای همبند وجود دارد (Quan et al., 1986).
پراکسید هیدروژن در غلظتهای بالا میتواند برای سلول سمی باشد و موجب بعضی از فرایندهای فیزیولوژیکی مانند تقسیم سلولی، آپوپتوز و فعال شدن پلاکتها در غلظت کم شود (Labios et al., 2009).
کاتالاز در دو مرحله باعث تجزیهی پراکسید هیدروژن و تبدیل آن به آب و اکسیژن میشود. که مکانیسم کلی آن به صورت زیر می باشد .(Aksoy et al., 2004)
آهن در مرکز حلقه‌ی هم وجود دارد. پراکسید هیدروژن وارد سایت فعال آنزیم میشود و با اسیدآمینههای Asn147 و His74 برهمکنش، میدهد. این برهمکنش، باعث میشود که اتم هیدروژن بین اتم های اکسیژن منتقل شود و ایجاد یک مولکول آب و تشکیل کمپلکس I شود (کمپلکسI حاوی آهن IVمیباشد. Fe(IV) O=) در این حالت هِم۱۴ در حالت رادیکال وجود دارد و با پراکسیدهیدروژن دوم وارد واکنش میشود و موجب ایجاد یک مولکول آب و اکسیژن میشود همچنین آنزیم کاتالاز، به حالت پایه که حاوی آهن Fe(III) است برمیگردد (Reid et al., 1981, Goyal et al., 2010)
ژن کاتالاز: در انسان ژنی که باعث کدکردن آنزیم کاتالاز میشود بر روی کروموزوم شماره۱۳p11 قرار دارد. ژن کاتالاز دارای ۱۳ اگزون و ۱۲ اینترون میباشد (Quan et al., 1986). یکی از پلیمورفیسمهای شایع در ژن کاتالاز پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی است که به صورت جابجای C با T که در ناحیهی پروموترِ ژن کاتالاز(–۲۶۲CT) رخ میدهد بر روی اتصال فاکتورهای پروتئینی و درنتیجه بر روی فعالیت آنزیم کاتالاز تاثیر میگذارد (Forsberg et al.,2001). در شکل۱-۴ ساختار ژن کاتالاز و جایگاه چندشکلی ژنتیکی مورد بررسی نشان داده شده است (Liu et al., 2010).
شکل ۱-۶- شکل شماتیک ژن کاتالاز و جایگاه چندشکلی ژنتیکی مورد بررسی
۱-۱۲: هدف
در طی استرسهای اکسیداتیو گونههای فعالِ اکسیژن (ROS)15تشکیل میشوند که با تغییر فعالیت کانالهای کلسیمی موجب افزایش کلسیم سیتوپلاسم میشوند .(Hool et al.2007) افرادی که ژن های فعال GSTM1 و GSTT1 ندارند یا در ناحیه پروموتور ژن کاتالاز دارای آلل T باشند، توانایی سمزدایی این گونههای فعال را ندارند، لذا احتمال اینکه کانالهای کلسیمی در طی استرس اکسیداتیو همواره باز باشد، بیشتر میباشد و احتمالا این افراد احساس درد بیشتری دارند. به همین علت رو به مصرف مواد مخدر میآورند تا تسکینی بر دردهایشان باشد. با توجه به روند رو بهرشد اعتیاد به مواد مخدر، بر آن شدیم تا در این مطالعه به بررسی ارتباط بین چندشکلیهای ژنتیکیِ ژن های GSTM ، GSTT1و CAT و اعتیاد به مواد مخدر بپردازیم.
.
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
ارتباط چندشکلی ژنهای GSTM1، GSTT1 و CAT با انواع سرطانها، دیابت مزمن و فراوانی این چندشکلیها در جمعیتهای مختلف موضوع مطالعه در بسیاری از مقالات بوده است. ولی با وجود این تحقیقات ارزشمند هنوز تحقیق جامعی در ارتباط بین چندشکلی ژن GSTM1، GSTT1 و CAT خطر اعتیاد به هروئین، تریاک و شیره تاکنون صورت نگرفته است؛که این پژوهش درصدد انجام آن است.
۲-۱: مطالعات صورتگرفته بر روی چند شکلیهای ژنتیکی GSTM1
– براساس یک مطالعه که توسطTamer و همکارانش در سال ۲۰۰۵ در ترکیه بر روی چندشکلی ژن GSTM1 در افراد سیگاری با سرطان معده بررسی کردهاند، ژنوتیپ نول GSTM1 ارتباط با پیشرفت سرطان معده دارد .(Tamer et al., 2005)
– براساس یک مطالعه که توسط Piacentini و همکارانش در سال ۲۰۱۲ در ایتالیا بر روی چندشکلی ژنتیکی GSTM1 با آسم در بیماران بزرگسال صورت گرفت هیچ ارتباط معناداری بین این پلیمورفیسم و بیماری آسم در افراد بزرگسال مشاهده نشده است .(Piacentini et al., 2012)
– براساس یک مطالعه که توسط Moasser و همکارانش در سال ۲۰۱۲ در شیراز(ایران) که بر روی پلی مورفیسم ژن GSTM1 با دیابت ملیتوس نوع ۲ صورت گرفت، ارتباط معناداری بین ژنوتیپ نول این پلیمورفیسم با بیماری دیابت ملیتوس نوع ۲ مشاهده شده است .(Moasser et al., 2012)
– براساس یک مطالعه که توسط Safarinejad و همکارانش در سال ۲۰۱۳ در تهران(ایران) بر روی چندشکلی ژنتیکی GSTM1 و ریسک ابتلا به سرطان مثانه در ۱۶۶ مرد مبتلا به سرطان مثانه و ۳۲۲ مرد سالم صورت گرفت، با مقایسه افراد بیمار و سالم در ارتباط با ژنوتیپ GSTM1 هیچ ارتباط معناداری بین این پلیمورفیسم و ریسکِ ابتلا به سرطان مثانه دیده نشده است .(Safarinejad et al., 2013)
– بر اساس یک مطالعه که توسط Sandoval-Carrillo و همکارانش در سال ۲۰۱۴ در مکزیک بر روی چندشکلی ژنتیکی GSTM1 و افزایش ریسک ابتلا پرهکلامپسی بر روی ۱۱۲ زن مبتلا به پرهکلامپسی و ۲۳۳ زن سالم صورت گرفت، با مقایسهی افراد سالم و بیمار در ارتباط با ژنوتیپ GSTM1 هیچ ارتباط معناداری بین این پلیمورفیسم و افزایش ریسک ابتلا به پرهکلامپسی وجو نداشت .(Sandoval-Carrillo et al., 2013)
– براساس یک مطالعه که توسط Nakatome و همکارانش در سال ۲۰۰۹ در ژاپن بر روی چند شکلی ژن GSTM1 و مصرفکنندگان متآمفتامین صورت گرفت، اختلاف معناداری بین ژنوتیپ نولِ این پلیمورفیسم و مصرف متآمفتامین در جمعیت زنهای مصرفکنندهی متآمفتامین مشاهده نمودند .(Nakatome et al., 2009)
۲-۲: مطالعات صورت گرفته بر روی چند شکلیهای ژنتیکی GSTT1
براساس یک مطالعه که توسط Moasser و همکارانش در سال ۲۰۱۲ در شیراز(ایران) که بر روی پلیمورفیسم ژن GSTT1 با دیابت ملیتوس نوع ۲ صورت گرفت، هیچ ارتباط معناداری بین ژنوتیپ نول این پلیمورفیسم با بیماری دیابت ملیتوس نوع ۲ مشاهده نشده است .(Moasser et al., 2012)
براساس یک مطالعه که توسط Sivonova و همکارانش در سال ۲۰۰۹ در اسلواکی بر روی پلیمورفیسم ژن GSTT1 با سرطان پروستات صورت گرفت، هیچ ارتباط معناداری بین این پلیمورفیسم و خطر ابتلا به سرطان پروستات مشاهده نشده است .(Sivonova et al., 2009)
براساس یک مطالعه که توسط Hashimoto و همکارانش در سال ۲۰۰۸ در ژاپن صورت گرفت، هیچ ارتباط معناداری بین پلیمورفیسمهای ژن آنزیمهای مرتبط با GSH، شامل GSTT2(rs1622002)، GSTA1(-69C/T)، GSTO1(rs4925)، GPX1(rs1050450)، GCLM( -588C/T) و GCLM (rs2301022) و مصرف متآمفتامین در جمعیت ژاپن نداشت. ولی فراوانی ژنوتیپ نول GSTT1 ارتباط معناداری بالای در بین مصرف کنندگان متآمفتامین نسبت به گروه کنترل داشته، و ممکن است پلیمورفیسم ژن GSTT1 یک ریسک فاکتور ژنتیکی در گسترش اعتیاد به مصرف متآمفتامین باشد (Hashimoto et al., 2008).
براساس یک مطالعه که توسط Nakatomeو همکارانش در سال ۲۰۰۹ در ژاپن بر روی چندشکلی ژن GSTT1 و مصرفکنندگان متآمفتامین صورت گرفت، ارتباط معناداری را بین این پلیمورفیسم و مصرف متآمفتامین در جمعیت ژاپن مشاهده کردند .(Nakatome et al., 2009)
۲-۳: مطالعات صورت گرفته بر روی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در ناحیه‌یC-262T پروموتور ژن CAT16
– بر اساس یک مطالعه که توسطChistiakov و همکارانش در سال ۲۰۰۶ در روسیه صورت گرفت، ارتباط معناداری بین پلیمورفیسم ژن کاتالاز C-262T با بیماری دیابت نوروپاتی وجود داشت (افراد با ژنوتیپTT میزان فعالیت کاتالاز گلبولهای قرمز نسبت به افراد با ژنوتیپ CC بیشتر است .(Chistiakov et al., 2006)
-براساس یک مطالعه که توسط Choi و همکارانش در سال ۲۰۰۷ در آمریکا بر روی چندشکلی های ژنتیکی در ژنهای مرتبط با استرسهای اکسیداتیو و ریسک ابتلا به سرطان پروستات در افرادی که زیاد سیگار میکشند صورت گرفت، هیچ ارتباط معناداری بین پلیمورفیسم ژن کاتالاز C-262T و سرطان پروستات دیده نشده است (مردان کمتر از ۶۵ سال با ژنوتیپ TT با افزایش ریسک ابتلا به بیماری همراه است (Choi et al ., 2007).
-براساس یک مطالعه که توسط Franko و همکارانش در سال ۲۰۰۸ در اسلوونی بر روی چندشکلی ژنتیکی کاتالاز C-262Tبا آزبستوزیس صورت گرفت، ممکن هست که ژنوتیپTT ارتباط کمی با ریسک ابتلا به آزبستوزیس داشته باشد (Franko et al., 2008).
– براساس یک مطالعه که توسط Galecki و همکارانش در سال۲۰۰۹ در لهستان بر روی چندشکلی ژنتیکی C-262T با اختلال افسردگی صورت گرفت، هیچ ارتباط معناداری بین این پلیمورفیسم و خطر ابتلا به افسردگی دیده نشده است (Galecki et al., 2009).
– براساس یک مطالعه که توسط Ezzikouri و همکارانش در سال ۲۰۱۰ در مراکش بر روی چندشکلی ژنتیکی کاتالاز۲۶۲- با سرطان کبد در جمعیت صورت گرفت، ارتباط معناداری بین افزایش ژنوتیپTT با سرطان کبد مشاهده شده است (Ezzikouri et al., 2010).
– بر اساس یک مطالعه که توسط Ghaly و همکارانش در سال ۲۰۱۲ در مصر بروی چندشکلی ژنتیکی کاتالاز۲۶۲- با بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک صورت گرفت، ارتباط معناداری بین این پلی مورفیسم با بیماری لوپوس دیده نشده است.(بیماران با ژنوتیپ TT و CT کاتالاز با فعالیت کمتری دارند (Ghaly et al., 2012).
– بر اساس یک مطالعه که توسط Babusikova و همکارانش در سال ۲۰۱۳ بر روی چندشکلی ژنتیکی C-262T و آسیب اکسیداتیو با بیماریِ آسم در کودکان اِسلواکی صورت گرفت، ارتباط معناداری بین افزایش ژنوتیپ TT و بیماران مبتلا به آسم دیده شد (Babusikova et al., 2013).
تاکنون مطالعه ای پیرامون چندشکلیهای CAT و احتمال ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر صورت نپذیرفته است.
۲-۴: فرضیه
فرضیهی ۱: ژنوتیپ نول (GSTM1- null) احتمال ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر را افزایش می دهد.
فرضیهی ۲: ژنوتیپ نول (GSTT1- null) احتمال ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر را افزایش میدهد.
فرضیهی ۳: با افزایش تعداد ژنوتیپهای نول GSTM1 و GSTT1 احتمال ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر افزایش مییابد.
فرضیهی ۴: ژنوتیپ CT در مقایسه با ژنوتیپ CC احتمال ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر را افزایش میدهد.
فرضیهی ۵: ژنوتیپ TT در مقایسه با ژنوتیپ CC احتمال ابتلا به سوء مصرف مواد مخدر را افزایش میدهد.
فرضیهی ۶: با افزایش آلل T احتمال ابتلا به سوء مصرفمواد مخدر افزایش مییابد.
فصل سوم
روش انجام کار
۳-۱- نمونهگیری
در این مطالعه مورد – شاهد، در مجموع ۱۵۰۷ نفر شامل ۷۰۸ معتاد به هروئین، تریاک، شیشه و شیره هستند که از ۶ مرکز دولتی و غیردولتی ترک اعتیاد نمونه های خون آنها گرفته شده است ۷۹۹ نفر سالم، به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند که نمونههای خون آنها از پایگاه انتقال خون شیراز فریز شده و به آزمایشگاه آورده شدند. اطلاعات مربوط به هر فرد از طریق پرسش نامهای که توسط خود فرد تکمیل می گردد به دست آمد. رضایت نامه از بیماران و از افراد سالم اخذ شده، و انجام این مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه شیراز تأیید شده است.
۳-۲- مواد