منبع تحقیق درمورد 
کودکان و نوجوان

منبع تحقیق درمورد کودکان و نوجوان

ن هستی: شاید منصفانه نباشد و با این حال واقعیتی است که اشخاص کسانی را دوست دارند که مانند خود آنها باشند. با کسانی بیشتر معاشرت می کنیم که مانند ما هستند و دنیا را مانند ما می بینند و در دوست داشتن یا نداشتن شبیه ما هستند. ما دوستان خود را از میان کسانی انتخاب می کنیم که تحت تأثیر آنها بتوانیم با خود ارتباطی گرم و صمیمانه داشته باشیم و چه کسی جز کسانی که شبیه ما هستند می توانند به ما احساس راحتی بدهند.
3-همگام شدن با روحیه دیگران: اهمیت همگام شدن را می توان اینگونه تعریف کرد: وقتی شما با کسی همگام می شویددر واقع به او می گویید: «من مثل تو هستم می توانی روی من حساب کنی» هنگام شدن راهی برای ابعاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل است همگام شدن در روحیه یا رفتار همیشه ساده نیست. اما دست کم می توانید در حد رفتار دیگران ظاهر شوید.
4-چگونه با زبان بدن حرف می زنیم: همگام شدن با زبان بدن کاری است که اغلب بصورت ناخودآگاه انجام می دهیم. این مهم بویژه زمانی تحقق پیدا می‌کند که اشخاص با یکدیگر در شرایط ارتباط موثر هستند از نظر «هال» وقتی دو نفر با هم حرف می زنند حرکات بدنی آنها از هماهنگی و همزمانی خاصی برخوردار است و این همزمانی یه سختی دیده می شود بنابراین همگام شدن می تواند یک مکانیم بقایی باشد، مکانیزمی که ما در نخستین تبادلهای خود با سایر انسانها آن را می آموزیم. همانطور که هال خاطرنشان می سازد همزبانی داشتن خود نوعی ارتباط است و ما اضافه می کنیم که احتمالاً این مهمترین شکل ارتباطی است که وجود دارد.
5-چگونه به زبان دیگران حرف بزنیم: همگام شدن با ارتباط کلامی روی عمق ارتباط موثری که با دیگران برقرار یم سازیدت به شدت تاثیر می گذارد. داشتن انعطاف در استفاده از کلمات و عبارات و تصاویر آشنا برای مخاطب شما بسیار مهم است. اگر با دقت به زبانی که یدگران از آن استفاده می کنند توجه کنید به کلمات، عبارات و تصاویر ذهنی مورد علاقه آنها پی می بریم. مسلماً اگر بتوانید به زبان محلی مخاطبین خود حرف بزنید و یا دست کم چند کلمه ای از زبان آنها را بدانید ارتباط بسیار موثری میان شما و آنها برقرار می شود. این حرکتی است که حسن نیت شما را می رساند و اسباب امتنان مخاطب شما را فراهم می سازد. توجه به طبان بدن برای دفع فاصله و نزدیک کردن شما به دیگران مهم است.
6-روبرو شدن با باورها و عقاید: جفرسون می گوید: «در اصول چونان صخره ای مقاوم بایستید و در زمینه نقطه نظرها چون رودهانه ای جاری باشید». نقطه مشترکی میان خود و مخاطب پیدا کنید بعداً اگر ضررورت داشت به اختلاف نقطه نظرهای میان خود و آنان و یا سوء تفاهمهایی که وجود دارد بپردازید. بسیار ساده تر و کارآمدتر است که از توافق به توافقی برسیم و حال آنکه رسیدن از اختلاف به توافق به نسبت دشوار است.
7-هماهنگی در تنفس: هم اوایی نیز یکی از قدیمی ترین روش های ایجاد ارتباط موثر است مانند تانترا یوگا که هدف رسیدن به معنویتی واحد را پی می گیرد، دو فرد یکدیگر را به آرامی می گیرند و آنقدر به یک آهنگ تنفس می کنند تا موانع ظاهری جداکننده آنها از یکدیگر، از میان برداشته می شود و آن دو در حکم شخص واحدی می شوند.
8-هدایت کردن: وقتی با کسی ارتباط موثر برقرار می کنید، مخاطب شما به احتمال زیاد چاره یا ندارد جز آنکه قدم بعدی را با شما بردارد. بعبارت دیگر همگامی و همآوایی به هدایت کردن منتهی می شود. همگام شدن انجان عملی مطابق با رفتار شخص مورد نظر شماست، اما هدایت کردن انجام کاری متفاوت از دیگران است. وقتی با شخص دیگری هستید، او را راهنمایی و در غیر اینصورت با او همگامی می کنید راه دیگری وجود ندارد و باید ابتدا ببینید که مخاطب شما در چه موضعی قرار دارد، در این موضع قرار بگیرید و بعد به او امکان انتخابهای جدید بدهید این روش اغلب موثر واقع یم شود و در مقایسه با سایر روشها اثربخش تر است.
برقراری ارتباط روشن
در این بخش اطلاعات مربوط به طرز درک و فهمیدن اشخاص را با یکی از موثرترین روشهایی که برای ایجاد تفاهم متقابل و برقراری ارتباط روشن ابداع گردیده مرتبط می سازیم. اسم این روش گوش دادن پویاست که در اوایل دهه 1950 کارل راجرز آن را ابداع کرد. آنگاه قدمی فراتر برمی داریم و در باره معانی پنهان بحث می کنیم.
مراحلی که می توان از طریق آن با فرد ارتباط روشنی برقرار کرد:
1-بفهمیم که دیگران چگونه می فهمند: یونگ می گوید: «همه از چهار وجه ادراکی برخوردارند، بعضیها (اغلب مردان) در جنبه های حسی و اندیشه ای قوی تر هستند و گروهی دیگر (اغلب زنان) در جنبه های اساسی و شهودی قوی تراند». و معتقد بود بعضیها ممکن است بیشتر درونگرا و گروهی بیشتر برونگرا باشند و برعکس.
2-آشنایی شیوه های ادراکی: یکی از ساده ترین راه های شناسایی شیوه هیا ادراکی دیگران این است که به کلمات، واژه ها و تصاویری که شخص مورد نظر از آن استفاده می کند دقیق شویم تا بفهمیم آنها را به کدام شیوه شنیداری، دیداری و یا احساس بیان می کند. این شناسایی برای درک منظور افراد نقش مهمی را ایفا می کند و به ما کمک می کند که منظور ارفاد را درک کنیم و هم نقطه نظر خود را به افراد انتقال دهیم.
3-شرایطی را فراهم کنیم که دیگران ما را درک کنند: در این مرحله می توان از روش آزمایش و خطا استفاده کرد. اگرندانید مخاطب شما از میان روش های دیداری، شنیداری، احساسی، نوشتاری کدان را بیشتر می پسندد، می توانید در فواصل محبت با او گاهی لحظه یا مکث کنید و از او بپرسید: «آیا این نقطه نظر را قبول دارید؟» یا «آیا به نظر شما پیشنهاد من عملی است؟»
4-استفاده همزمان از روش های مختلف ایجاد ارتباط موثر: می توان با توام کردن روش دیداری، شنیداری، احساسی و نوشتاری شیوه پیچیده تری در زمینه ادراک روی آورد که همپوشی ادراکی نامیده یم شود که به آن «رنگ کردن تصاویر کلمه» گفته یم شود. منظور این است که نظر موافق مخاطب خود را افزایش دهیم که خود بتواند امتیازان آن را ببیند و احساس کند.
5-گوش دادن پویا: ارتباط واقعی زماین ایجا می شود که بخوبی به سخنان مخاطب خود گوش فرادهیم یعنی به گفته ها و طرز تلقی و نقطه نظرهای مخاطب خود گوش فرا دهیم، توجه کنیم که او چه منظوری دارد، درب اره آن چه احساسی دارد، به قالب ارجاعی او در مورد حرفی که می زند دقیق شویم… ما با توجه به بررسیهای خود به این نتیجه رسیده ایم که درک همدلانه، روش بسیار موثری است که می تواند تغییرات فراوانی در شخصیت ایجاد کند.
6-توجه به معانی پنهان: ئاغلب ما هر جمله ای که به زبان می رانیم، به عمد یا غیرعمد مطلبی را حذف می کنیم و وقتی کسی با ما حرف می زند یا باید در باره آنچه حذف شده به حدس و گمان متوسل شویم و یا از او بخواهیم توضیخ بیشتری بدهد. باید بفهمیم و بدانیم که دقیقاً چیست که او از آن سردرنمی آورد. با گوش دادن پویا از سردرنیاوردن یا گیج شدن مخاطب خود مطلع می شویم اما این کافی نیست، به دانستن مطالب بیشتری نیاز داریم، باید دقیقاً از علت سردرنیاوردن و گیج بودن مخاطب خود آگاه باشیم. ازجمله راه های رسیدن به این مهم، اطلاع از معانی پنهان در پس پرده گفته مخاطب ما از طریق کلمه «چرا؟» و «چه؟» می باشد به شرط آنکه بصورت تحقیر، تنبیه و تهدید بیان شود.
در این بخش در باره شیوه های تصمیم گیری بحث می کنیم. به شما نشان می دهیم که چگونه از طرز تصمیم گیری دیگران مطلع شوید و بتوانید نقطه نظرهای خود را به شکلی مقاومت ناکردنی ابراز نماید.
مراحلی که از طریق آن می توان افراد را متقاعد کرد:
1-چگونه به خواسته خود برسیم: گاهی ما از خواسته خود مطمئن نیستیم و نمی خواهیم با طرح خواسته ای احتمالاً بی جا رفتاری احمقانه از خود به نمایش بگذاریم. اما در مواقعی از خواسته خود آگاه هستیم اما از عواقب سوال کردن می ترسیم. می ترسیم که به ما بگوبند که پرسش نامربوطی را طرح می کنیم، می ترسیم سوال ما را غیرقابل قبول بدانند یا آن را بی تناسب و یا غیرممکن اعلام نمایند اما پافشاری کلید اصلی و حلال مسئله است. بعبارت دیگر رد کردن قدمی به سوی پذیرفتن است. شکست خوردن بخشی از موفق شدن است
2-چگونه به یک نقطه نظر جالب برسیم: وقتی می خواهید کسی را بکاری متقاعد کنید، چند نکته لازم است: اصل آنکه ببینید چه می خواهید و یا دست کم چه نتیجه ای شما را راضی می کند. دوم، اشخاص هر کاری را به دلایل خود و نه به دلایلی که برای شما مهم است انجام می دهند. به همین دایا اشنا شدن با دلایل دیگران بسیار مهم است، بنابراین «یک نقطه نظر خوب» آن است که مزایای آن برای مخاطب شما بیش از مضرات آن باشد که او برای انجام آن کار تقبل می شود.
3-شناسایی روش های تصمیم گیری: استراتژی تصمیم گیری به سه مرحله تقسیم می شود:
الف) انگیزه: در مرحله شخص تصمیم به تصمیم گیری می گیرد.
ب) تصمیم: در این مرحله شخص در باره عمل یا رفتار بخصوصی تصمیم می گیرد.
ج) تایید: در این مرحله شخص پس از رسیدگی به نتایج ناشی از تصمیم گیری خود در باره خوب یا بد بودن آن تفاوت می کند.
4-چگونه نقطه نظر خود را به شکلی که تولید نکنند ارائه کنیم: در این مرحله استراتژی ارائه پیشنهاد در مقابل استراتژی تصمیم گیری قرار می گیرد که به سه مرحله تقسیم یم شود: الف) علاقه ب) متقاعد کردن ج) اطمینان مجدد.
5-همگامی در آینده: به شما امکان می دهد که بر خوادث احتمالی آینده تسلط داشته باشید و پیشاپیش راه حلهایی بریا برخورد با آنها تد ارک ببینید.
6-خاطرات گذشته، یک منبع دقدرتمند یا ناخودآگاه: منظور روشی است که از منابع ناخودآگاه و قدرتمند دیگران برای رسیدن به واکنشی که مورد نظر شماست استفاده می کنید. این فرایندی است که در آن به یک خاطره، یک احساس و یا واکنشی با فرایندی دیگر ارتباط پیدا می کند و در واقع فرایندی طبیعی است که بی آنکه از آن اطلاع داشته باشید رخ می دهد.
7-تلقینهای پنهانی: تلقینها و پیشنهاداتی که در یک مجموعه وسیع تر جاسازی شده، بی آنکه از ظواهر امر مشخص باشد، گوینده نقطه نظری را بصورت غیرعلنی به مخاطب خود تاقین یم کند.
8-سوالها و فرامین تلویجی: آن گونه سوالها و فرامینی که در ضممونی ویع تر قرار دارد و اغلب به شکل یک عبارت پایان یافتن مطرح می شود. پیشنهادهیا تلویحی به اندازه ای نافذ هستند که در واقع به چشم نمی آید. قدرت آنها از این نامرئی بودن آنها مایه می گیرد. به همین دلیل بسیار ارزشمند است اگر بتوانید از پیشنهادان تلویحی استفاده سازنده بکنید تا بتوانید ارتباط موثری با اشخاص برقرار نمایید.
9-چگونه یک گفت و گو را کنترل کنیم: در برخورد با اشهاص توجه به دو نکته حائز اهمیت اسن: الف) اشخاص بیش از گوش دادن به صحبت کردن علاقه منداند. ب) کسی که گشو فرا می دهد کنترل گفت و گو را به دست دارد. گوش فرادهنده با طرح سوالات بجا و یا ارائه رهنمودهای منطقی و حساب شده یم تواند جریان گفت و گو را در جهت دلخواه هدایت کند.
روبرو شدن با مقاومت
در این بخش پایانی به روشهایی برای برخورد با مقاومت دیگران در برتبر ما و نقطه نظرهای ما اشاره می کنیم.
راه های برخورد با مقاومت:
1-مقاومت در برابر تغییر: باید قبل از هرچیز به محرکها و روابط موجود توجه کنیم و در صورت امکان اشخاصی را که بر اثر این تغییر تحت تأثیر قرار می یگرند درنظر بگیریم. اجازه بدهید این اشخاص تاثیر این تغییر را روی خود تحلیل کنند و در باره راه حلی که اتخاذ می کنید مشارکت داشته باشند.
2-زندگی مسابقه نیست: بهترین راه برای برخورد با مقاومت نه جنگیدن با آن، بلکه کنار آمدن، به توافق رسیدن و در صف واحد قرار گرفتن با آن است.
3-تشویق اشخاص به صحبت: این روش مفیدی است که اشخاص بی میل به صحبت را به صحبت تشویق می کنید. قدرت این روش ناشی از میل ما به کمال رسیدن است که در همه ما وجود دارد. روش دیگر این است که به آنها اجازه صحبت ندهیم اما در عین حال و همزمان، پیشنهددانی ضمنی و تلویحی برای ادامه صحبت آنها ارائه دهیم.
4-استفاده خلاق از پریشانی: در جریان یک شورش یا یک طغیان، شرایطی از پریشانی و ابهام حاکم است و این شرایط تا زماین وجود دارد که کسی با یک دستورالعمل روشن و محکم اوضاع را در کنترل خود بگیرد. با دادن دستورالعمل به اشخاصی که در شرایط بهت و حیرت به سر می برند می توانید آنها را به سهولت و با حداقل مقاومت کنترل کنید.
5-روبرو شدن با مخالفتها: با توجه با ماهیت مخالفت و شخصیت کسی که در مقام اعتراض و مخالفت حرف می زند، به روش های گوناگونی می توان با این مخالفتها روبرو شد:

الف) اعتراض را بپذیرید و از آن استفاده کنید.
ب) با احساس او موافقت کنید.
پ) داستانی تعریف کنید.
ت) ابراز کنجکاوی یا علاقه.
ث) خلاصه کردن مخالفت.
ج) بپرسید که چه اقدامی می تواند مخاطب شما را متقاعد کند.
چ) رویارویی کردن
ح) تصدیق و پافشاری

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-روبرو شدن با شخصیتهای مقاوم: بر اساس نظریه سیستمی هر آینه یکی از اجزاء یک سیستم را تغییر دهیم، سایر بخشهای سیستم نیز تغییر می کند تا تعادل را از نو برقرار سازد. با تغییر دادن خود می توانیم رفتار مخاطب را تغییر می کند تا تعادل را از نوبرقرار سازد. با تغییر دادن خود می توانیم رفتار مخاطب را تغییر دهیم. در این شراتیط مهم است که بدانیم چه تغییری را باید در ذهن خود بدهیم تا در مخاطب تغییری را که می خواهیم ایجاد شود. هرچه بیشتر بتوانیم رفتارهای خود را تغییر دهیم، شانس موفقیت افزایش می یابد.
7-فرونشاندن خشم و خصومت: هرآینه کسی به شما، له نقطه نظر شما و یا به چیزی که شما با آن ارتباط دارید حمله می کند، نخستین مطلبی رل که باید درنظر بگیرید مضمون حمله نیست، بلکه به خشم کسی که شما را مورد حماله قرار داده توجه کنید. ازجمله اشتباهات اشخاصی که مورد حمله قرارذ گرفته اند این است که در صدد دفاع از خود برمی ایند و یا از نقطه نظر خود حمایت می کنند. حالت تدافعی گرفتن یک اشتباه تاکتیکی است، زیرا مخاطب آنها این دفاع را به حساب پاتک علیه خود می گذارد و درنتیجه میزان خشم و خصومت افزایش می یابد. اول باید با حمله کننده و با مضمون حرف او موافقت کنید و بعد با احساس او همدردی نمایید.
فصل سوم
روش تحقیق
مکقدمه:
در این فصل به معرفی روش تحقیق که برای انجام این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته پرداخته می شود بدین منظور جامعه آماری را مشخص کرده و سپس روش نمونه گیری و انتخاب مددکاران مورد بحث قرار می گرد و همچنین ابزاری که برای گردآوری اطلاعات از آنها استفاده شده و چگونگی شیوه جمع آوری آن توضیح داده می شود و در آخر روش توصیفی و تحلیلی که در جهت ارائه نتایج حاصله مورد استفاده قرار می گیرد شرح داده می شود.
کراحل تحقیق
در انجام این تحقیق مراخل عملی ذیل انجام شده است:
مرحله اول: نمونه گیری کاملاً تصادفی از کودکان برای مصاحبه صورت گرفت.
مرحله دوم: انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته برای مددکاران برتر بوسیه کودکان و ثبت اسامی مددکاران مورد علاقه کودکان به انضمانم پرسیدن علت انتخاب مددکار محبوب و برتر توسط کودکان می باشد.
مرحله سوم: مشخص نمودن مددکاران برتر از سایر مددکاران از طریق فراوانی آرا، یعنی با درنظر گرفتن فاصله زیادی که بین مددکاران برتر و دیگر مددکاران با توجه به مصاحبه کودکان و اکثریت رای های بدست آمده صورت گرفته است.
مرحله چهارم: پرکردن پرسشنامه در محو برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان کار و خیابانی توسط مددکاران برتر و سایر مددکراان در سه محیط ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت می باشد.
مرحله پنجم: تحلیل و تفسیر پاسخهای مددکاران برتر و دیگر مددکاران می باشد.
مرحله ششم: شناسایی مهمترین و مؤثرترین تکنیکها و عوامل در ارتباط روشن، متقداعدسازی، شکستن مقاومت توسط مددکاران برتر و مقایسه آن با تکنیکها و عوامل سایر مددکاران می باشد.
جامعه آماری
در این تحقیق دو گروه جمعیت مورد مطالعه قرار گرفتند:
1-جمعیت کودکان کار و خیابانی: که در این تحقیق 26 نفر از دختران و پسران کودک و نوجوان خانه

Share