سبز اندیشان امروز

منبع تحقیق با موضوع ویژگیهای شخصیت

22
3286 3875 3038 23
3204 3852 4140 24

1284 1320 1224 25
1479 1547 1870 26
2196 1656 1584 27
1953 1869 2268 28

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1469 1352 988 29
890 970 1160 30
415 545 510 31
1144 1183 988 32
1680 1200 1365 33
1995 1806 2289 34
1464 1488 1356 35
2318 2356 1615 36
2794 2244 1826 37
1615 1666 1479 38
783 846 1035 39
2829 2461 1955 40
77029=∑xy3 73728=∑xy2 68320= ∑ xy 40=n

جدول 4-4 نمرات ویژگیهای شخصیت وسلامت روان دانش آموزان پسر مقطع سوم دبیرستان
دلپذیربودن
A برونگرایی
E روانژندگرایی
N سلامت روان
CHG دانش آموز
133 114 83 10 1
102 95 108 29 2
103 80 90 30 3
112 95 73 22 4
105 105 88 14 5
92 81 92 21 6
94 119 86 36 7
143 97 108 18 8
100 103 94 14 9
123 125 70 15 10
84 87 100 42 11
100 94 96 25 12
91 87 88 14 13
102 90 92 15 14
100 102 97 11 15
93 76 63 35 16
90 98 86 31 17
76 66 81 11 18
94 87 93 16 19
62 60 67 21 20

115 107 96 22 21
140 98 110 19 22
94 100 86 17 23
108 87 94 13 24

ادامه جدول4-4
دلپذیربودن
A برونگرایی
E روانژندگراییN
سلامت روان
CHG دانش آموز
114 94 75 23 25
120 67 83 10 26
127 123 72 15 27
138 96 104 18 28
102 93 97 25 29
91 70 82 12 30
64 73 69 21 31
114 98 102 24 32
93 87 89 14 33
110 98 83 17 34
118 95 103 19 35
99 102 115 20 36
114 97 94 16 37
118 95 89 23 38
100 103 80 11 39
94 78 64 21 40
4172=∑A 3722=∑E 3542=∑N 790=∑GHQ 40=n

جدول 5-4محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام (پسران)
A2 E2 N2 (GHQ)2 A E N
GHQ
سلامت عمومی n
17689 12996 6889 100 133 114 83 10 1
10404 9025 11664 841 102 95 108 29 2
10609 6400 8100 900 103 80 90 30 3
12544 9025 5329 484 112 95 73 22 4
11025 11025 7744 196 105 105 88 14 5
8464 6561 8464 441 92 81 92 21 6
8836 14161 7396 1296 94 119 86 36 7
20449 9409 11664 324 143 97 108 18 8
10000 10609 8836 196 100 103 94 14 9
15129 15625 4900 225 123 125 70 15 10
7056 7569 10000 1764 84 87 100 42 11
10000 8836 9216 625 100 94 96 25 12
8281 7569 7744 196 91 87 88 14 13
10404 8100 8464 225 102 90 92 15 14
10000 10404 9409 121 100 102 97 11 15
8649 5776 3969 1225 93 76 63 35 16
8100 9604 7396 961 90 98 86 31 17
5776 4356 6561 121 76 66 81 11 18
8836 7569 8649 256 94 87 93 16 19
3844 3600 4489 441 62 60 67 21 20
13225 11449 9216 484 115 107 96 22 21
19600 9604 12100 361 140 97 110 19 22
8836 10000 7396 289 94 100 86 17 23
11664 7569 8836 169 108 87 94 13 24
12996 8836 5625 529 114 94 75 23 25

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *