مناطق کمتر توسعه یافته

مناطق کمتر توسعه یافته

در بین برخی از عشایر کشور ما در گذشته‌های دور که تحرکات مربوط به کوچ عشایر به صورت پیاده بسیار سخت و طاقت فرسا بوده، تحمل آن برای سالمندان مسیر نبوده است. معمولاً عشایر، سالخوردگان فردسوه رادر قشلاق باقی می‌گذاشتند. چنانچه سالمندان به همراه قبیله خود کوچ می‌کردند و در راه قادر به حرکت نبود، او را در غارهای بین راه یا در محلی که به این منظور درست می‌کردند با مقداری آب و غذا می‌گذاشتند و به کوچ خود ادامه می‌دادند. این محل‌ها را در قبال بویر احمد، «غرپ خانه‌ها» و در بختیاری‌«غاردالو» می‌نامیدند (سام آرام، 1372).
همانطور که قبلاً نیز اشاره شده در ادیان توحیدی توجه و رسیدگی به سالمندان و احترام گذاری نسبت به آنان به شایستگی مطرح و مدنظر بوده است. در قرآن کریم بطور غیر مستقیم و در روایات بطور مستقیم احترام به سالمندان مطرح شده است. رسول خدا(ص) فرمودند: کسی که حرمت سالمندی را بشناسد و او را به خاطر کهنسالی احترام بگذارد، خداوند او را از بیم روز قیامت در امان می‌دارد یا از امام صادق نقل شده است: یکی از راههای تجلیل از خداوند، تجلیل از پیر سالخورده است.
از این قبیل احادیث و روایات که حاکی از اعزاز و اکرام سالخوردگان در نظر اولیاء بزرگ اسلام است، فراوان ارائه شده است (موسوی و ادقانی، 1378).
2-2-2 ویژگی‌های جمعیتی سالمندان
دگرگونی‌های سریع در ساختار جمعیتی که ناشی از افزایش امید به زندگی در پرتو پیشرفت‌های علمی در زمینه بهداشت عمومی و همچنین کاهش نرخ زاد و ولد می‌باشد،‌نشانگر آنست که نسبت افراد سالمند به کل جمعیت به سرعت رو به افزایش است و جمعیت جهان نسبت به سالهای قبل پیرتر می‌شود. در پژوهشی که از آغاز آخرین دهه قرن بیستم تاکنون در آمریکا انجام شده است نشان داده شد که متوسط طول عمر که در سه هزار سال پیش از میلاد 18 سال بود، در آغاز قرن بیستم به 48 سال افزایش یافته و در آخرین سالهای قرن بیستم به بیش از 80 سال رسیده است (علائی حسینی، 1378).
اگر سن «میانه» را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت جمعیت در نظر بگیریم (سن میانه، سنی است که سن 50 درصد جمعیت کمتر از آن و 50 درصد بیشتر ازآن است.) اطلاعات ارائه شده در جدول 2-1 حاکی از آن است که سن میانه جمعیت جهان از 5/23 سال در سال 1950 به 1/26 در سال 1998 رسیده است و پیش بینی می‌شود در سال 2050 این سن به 8/37 سال برسد (زندی، 1999).
جدول 2-1 سن میانه در مناطق مختلف جهان در سالهای 2050 و 1998 و 1950 (زندی 1999)
مناطق مختلف سن میانه
1950 1988 2050
کل جهان 5/23 1/26 8/37
مناطق توسعه یافته 6/28 8/36 6/45
مناطق کمتر توسعه یافته 3/21 9/23 7/36
آفریقا 7/18 3/18 7/30
آسیا 9/21 6/25 3/39
اروپا 2/29 1/37 4/47
آمریکای لاتین 1/20 9/23 8/37
آمریکای شمالی 8/29 2/35 1/42
اقیانوسیه 9/27 7/30 3/39
در مدت 5 سال از سال 1990 تا سال 1995 در تمامی کشورها، به جز مناطق کمتر توسعه یافته،‌رشد جمعیت بالای 60 سال سریعتر از رشد کلی جمعیت بوده است. در سالهای 2020-1995 تفاوت رشد جمعیت بالای 60 سال و رشد کلی جمعیت بیشتر خواهد شد و به میزان 2 برابر رشد کلی جمعیت خواهد رسید.
جدول 2-2 توزیع درصدی گروههای سنی رادر سالهای 1970 لغایت 2020 میلادی در مناطق مختلف دنیا نشان می‌دهد. براساس اطلاعات ارائه شده در این جدول در حالیکه در سال 1970، 4/8 درصد از جمعیت جهان 60 سال بالاتر بوده‌اند، در سال 1995 این نسبت به 5/9 درصد و در سال 2020 به 1/13 درصد خواهد رسید. همانطور که ملاحظه می‌شود این رشد نسبت در تمامی مناطق جهان و با اندکی تفاوت وجود دارد.
جدول 2-2 توزیع درصدی گروه‌های سنی در سالهای 2020-1970 میلادی در مناطق مختلف جهان
منطقه/ کشور 1970 1955 2020

Share