سبز اندیشان امروز

منابع پایان نامه درمورد مهارت حل مسئله، مهارت حل مساله، آموزش فلسفه، سلامت روان

کار می گیرد که مبتنی بر تجربه قبلی است. بدین طریق، برای دانش آموزان سودمند خواهد بود تا نوعی از فعالیت های یادگیری در کلاس ترتیب یابد که در کسب نتایج مورد نظر چندگانه مؤثر باشد . مثلاً یک برنامه درسی که مطالعه ای از یک واقعه تاریخی را در بستری از جغرافی، نوشتن، تفکر نقّاد، ادبیات و نظایر آن فراهم می کند، امکان بیشتری برای به حداکثر رسیدن نتایج و کسب پیامدهای چندگانه، برای معلم فراهم می آورد(سلسبیلی،1389).
2-14-کلاس های موضوعی
چشم اندازهای جهانی آموزش وپرورش عمومی در قرن21 و ایران1404 برچگونه دانستن، چگونه انجام دادن، چگونه با دیگران زیستن و چگونه شدن تأکید دارد تا از این طریق تفکر انتقادی و خلاقیت در دانش آموزان شکل گیرد. بنابراین باید دانش آموزان در فضایی از آموزش قرار گیرد تا نسبت به تحولات جهان پیرامون خود دقت بیشتری داشته باشند و بتوانند با نگاهی فناورانه آن را تحلیل کنند، درباره آن تحول بیاندیشند در آن تدبیر کنند و برای مشکلات احتمالی راه حل ارائه دهند و با ورود به عرصه ی عمل دست به تجربه بزنند. بنابراین آماده کردن و فراهم نمودن محیط و شرایط یادگیری سبب سهولت یادگیری، تعمق آن و جذابیت بخشیدن به فرایند یادگیری کمک بسیاری خواهد نمود. امروزه اندیشه ی استفاده از ابزار و وسایل آموزشی ،رسانه های آموزشی،تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی وکارگاهی تقریبأ جهانی شده است و استفاده ازاین وسایل آموزشی اعم از پیچیده و ساده برای ایجادتسهیل در امر تدریس و یادگیری در نظام آموزشی به کار می روند.
امروزه اندیشه ی استفاده از وسایل آموزشی، رسانه های آموزشی، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی و … تقریباً جهانی شده است و بیش تر کشورهای جهان در این زمینه، سرمایه گذاری های کلانی انجام داده اند. این گونه امور به امر تدریس کمک می کند، انگیزه و آگاهی به وجود می آورد و بر سرعت فرآیند یاددهی و یادگیری می افزاید. در واقع تمام آن ها ابزار و وسایلی هستند برای ارایه ی آموزش؛ دانش آموزان ضمن آزمایش، پدیده هایی را مشاهده می کنند که به ناچار باید درباره ی آن ها بیندیشند وچنان چه لازم است برای توجیه آن ها به آزمایش های تازه ای دست بزنند. با خروج از رویکرد آموزش حافظه پرور و به چالش کشاندن ذهن دانش آموزان از طریق انجام دادن فعالیت های علمی مناسب و هم چنین نگاه میان رشته ای به آموزش علوم، می توان دانش آموزان را در فرآیند یادگیری فعال کرد و روحیه ی انجام دادن فعالیت های گروهی و مشارکتی را در آن ها پرورش داد.
در کلاس های موضوعی کلیه ی امکانات آموزشی (اعم ازآن چه در مدرسه موجود است و یا تجهیزات و امکاناتی که باتسهیل گری معلم و از طریق تعامل بین او و دانش آموز تهیه و تولید می گردد) در خدمت فرآیند یاددهی- یا دگیری قرار می گیرد تا معلم بتواند با کمک این امکانات، ضمن تدریس تئوری مفاهیم کتب درسی با انجام کار عملی وتشکیل گروه های دانش آموزی (3 یا 5 نفره) به انتقال بهتر مفاهیم و یادگیری بیش تر دانش آموزان کمک کند، زیرا با انجام کار عملی یادگیری آسان تر شده و در زمان، صرفه جویی می شود. به علاوه آموخته ها در ذهن دانش آموزان حک می گردد و هم چنین باعث رشد خلاقیت و نوآوری و بالا بردن روحیه ی کار گروهی بین دانش آموزان می شود.
براساس این طرح، کلاس های موضوعی شرایط مناسبی را برای استفاده ی بهینه از تجهیزات و امکانات آموزشی و محیط مناسبی برای مشارکت دانش آموزان و معلمان در فرآیند آموزش و یادگیری فراهم می کند، کلاس درس و معلمان ثابت اما دانش آموزان طبق برنامه ی هریک از دروس یا چند ماده ی درسی مرتبط مطابق با جدول تجمیع مواد درسی، در این کلاس ها در چرخش هستند. در هر یک از کلاس های موضوعی امکانات نوین آموزشی، تجهیزات سمعی و بصری و کتابخانه وجود دارد.
2-15-اهداف تشکیل کلاس های موضوعی
کلاس موضوعی با هدف آموزش عملی همراه با آموزش تئوری در کلاس درس و ایجاد انگیزه و شور و نشاط بیشتر و همچنین آموزش کار گروهی برای دانش آموزان مقطع راهنمایی طراحی شده است.
از اهداف این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* دانش‌آموزان می‌توانند با دسترسی به انواع ابزارهای آموزشی، فرصت‌های یادگیری را در سطوح مختلف گسترش دهند
* تعامل دانش و مهارت در راستای افزایش خلاقیت
* حرکت از محتوامحوری به فرآیندمحوری و یادگیری محوری
* تغییر نقش معلم از انتقال‌دهنده اطلاعات به هدایت‌کننده‌ی فعالیت‌های یادگیری
* کاربرد آموزش در زندگی، کمک به دانش‌آموزان در برقراری ارتباط معنادار میان موضوعات درسی
* تقویت تفکر خلاق و نقّاد و پذیرش نقش یادگیرنده فعال
* بهبود روابط معلم و شاگرد و ایجاد حسّ تعلق نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان
* تقویت مهارت‌های فرآیندی مانند جستجوگری، کاوشگری، فرضیه‌سازی، حل مسأله، بارش مغزی، آفرینندگی
* فراهم نمودن فرصت وفضای مناسب برای انجام فعالیت های علمی توسط دانش آموزان
* فراهم شدن شرایط مناسب جهت بکارگیری روش های فعال تدریس از سوی معلمان
* ایجاد فرصت وترغیب دانش آموزان به تفکر وتحقیق
* شناخت استعدادوتوانمندی های بالقوه دانش آموزان
* توجه به جایگاه فناوری در آموزش
* کلاس‌های موضوعی متناسب با مفاد
* از دیگر اهداف اجرای این طرح می‌توان به جایگاه فناوری در آموزش، ایجاد فرصت و ترغیب دانش‌آموزان به تفکر و تحقیق، فراهم شدن شرایط مناسب برای بکارگیری روش‌ه
ای فعال تدریس و فراهم کردن فرصت و فضای مناسب برای فعالیت‌های علمی توسط دانش‌آموزان اشاره کرد.
2-16-مزایای کلاس های موضوعی در مدارس
* قرار گرفتن کلیه تجهیزات و امکانات آموزشی یک درس در یک کلاس
* فراهم کردن فرصت و فضای مناسب برای فعالیت های علمی و عملی توسط دانش آموزان
* ارتقاء سطح کیفی آموزش در مدارس
* انتقال بهتر مفاهیم وکمک به یادگیری بهتر و آسان تر دانش آموزان
* صرفه جویی در زمان تدریس
* بکارگیری روش های نوین و فعال تدریس
* متناسب نمودن نوع روش تدریس بر اساس موضوع هر کلاس
* افزایش عمق یادگیری مطالب در ذهن دانش آموزان
* رشد خلاقیت و نوآوری دانش آموزان
* تقویت روحیه کارگروهی در دانش آموزان ( گروه های 3 یا 5 نفری )
* ایجاد رقابت سالم در بین اعضای گروه
* تقویت روحیه پرسش گری ، مشارکت ، و تفکر در دانش آموزان
* ایجاد انگیزه و شور و نشاط بیشتر در دانش آموزان
* چرخشی بودن کلاس های درسی
* جلوگیری از یکنواخت بودن کلاس های درسی
* افزایش انگیزه و دلبستگی دبیران نسبت به تجهیز کلاس موضوعی خود
* استفاده صحیح از وسایل و امکانات کمک آموزشی موجود
* شناسایی نواقصات آموزشگاه از لحاظ امکانات آموزشی
* آموزش عملی همراه با آموزش تئوری در کلاس درس
* ثابت بودن کلاس معلم و تجهیزات در طول سال تحصیلی
* تغییر چینش سنتی دانش آموزان در کلاس
* یکی از دیگر مزایای این طرح دلبستگی معلم به این کلاس به دلیل اختصاص آن به نام اوست. بنابراین انگیزه زیادی دارد که با اضافه کردن امکانات مورد نظرش به کلاس با توجه به تجارب و سلیقه خود ، تدریس را برای خود آسانتر نموده و گیرایی دانش آموزان را بیشتر کند.
2-17-چگونگی تشکیل کلاس های موضوعی
از در کنارهم قرارگرفتن چند عامل ازجمله چیدمان مناسب و مختص همان کلاس درس، دراختیارداشتن تجهیزات و ابزار مناسب آن درس و آمادگی معلمان جهت القای بهتر این مفاهیم می توان مقدمات کلاس موضوعی را فراهم کرد.

2-18-تحقیقات انجام یافته در داخل کشور
شمسی خانی و همکاران(1393)، پژوهشی تحت عنوان” بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر میزان افسردگی دانشجویان پرستاری” به انجام رسانده اند. نتایج نشان داد که مهارت حل مساله بر کاهش شدت افسردگی دانشجویان تاثیر مثبت می گذارد و آموزش این مهارت می تواند منجر به ارتقاء سطح سلامت روانی آن ها گردد. برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی مهارت حل مساله در دانشگاه ها در جهت ارتقاء سلامت روان و کاهش شدت افسردگی دانشجویان پیشنهاد می گردد.
نوری و همکاران(1392)، پژوهشی با عنوان ” تأثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر همدان به تفکیک جنسیت” به انجام رساندند. یافته های پژوهش نشان داد که علاوه بر تأیید اثر اصلی ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان، اندازه این اثر نیز شدید است، علاوه بر این با قوی تر شدن ذهنیت فلسفی دانش آموزان، توانایی حل مسائل ریاضی نیز به طور معناداری افزایش می یابد. این در حالی است که اثر اصلی جنسیت و اثر تقابلی ذهنیت فلسفی و جنسیت بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان معنادار نشد. ضمناً اثر تعمق بر توانایی حل مسائل ریاضی نیز به طور معناداری بیش از اثر جامعیت و انعطاف پذیری است.
بهزادپور و همکاران(1392)، در پژوهشی به ” رابطه بین حل مساله و تاب آوری با میزان رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین” پرداخته اند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد بین دو گروه در متغیرهای تاب آوری، حل مساله و رفتارهای پرخطر تفاوت وجود دارد. به طوری که میانگین نمرات دانش آموزان دارای پیشرفت بالا در مقیاس تاب آوری و سبک خلاقیت حل مساله و میانگین نمرات دانش آموزان دارای پیشرفت پائین در سبک های درماندگی، کنترل و اجتناب از حل مساله و همچنین در مقیاس رفتارهای پرخطر بیشتر است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نیز نشان داد که بین رفتارهای پرخطر و تاب آوری در هر دو گروه رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین سبک های درماندگی، کنترل و اجتناب از حل مساله در گروه دارای پیشرفت پایین و کنترل و اجتناب از حل مساله در گروه دارای پیشرفت بالا با رفتارهای پرخطر رابطه مثبت دیده شد. این یافته ها می تواند در مورد آموزش و ارائه خدمات مشاوره ای دانش آموزان مفید باشد
امیری و نوروزی (1391)، پژوهشی با عنوان “مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی دو روش ابداعانه حل مسئله و بارش مغزی بر میزان خلاقیت دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی” به انجام رسانده اند. نتایج حاصل از پژوهش مزبور به ترتیب فرضیه ها عبارتست از: 1- وجود تاثیر معنادار دوره مهارت های تفکر خلاق با روش بارش مغزی، بر افزایش میزان خلاقیت دانشجویان تأیید می شود. 2- وجود تاثیر معنادار دوره مهارت های تفکر خلاق با روش ابداعانه حل مساله، بر افزایش میزان خلاقیت دانشجویان تأیید می شود. 3- وجود تاثیر معنادار و مثبت دوره مهارت های تفکر خلاق با روش ابداعانه حل مساله، بر افزایش میزان خلاقیت دانشجویان در مقایسه با روش بارش مغزی تأیید می شود.
سیفی گندمانی و همکاران(1390)، در پژوهشی با عنوان “اثربخشی برنامه آموزش فلسفه به دانش آموزان دختر بر عزت نفس و توانایی حل مسئله آن ها” به این نتیجه رسیدند که این برنامه می تواند در بهبود مهارت های شناختی و اجتماعی دانش آموزان مؤثر و
اقع شود. هدف از برنامه آموزش فلسفه به کودکان این
است که کودکان انسان هایی متفکرتر، انعطاف پذیرتر، باملاحظه تر و منطقی تر شوند.
آهنگی و همکاران(1388)، پژوهشی با عنوان” رابطه بین تیپ های شخصیتی با سبک های حل مسئله در کارکنان دانشگاه” انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به طور کلی افراد هر چه برون گراتر، تفکری تر و قضاوتی تر باشند، احتمال بیشتری دارد که از سبک حل مسئله سازنده استفاده کنند.
فتاح حبیبی(1383)، در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان ” مقایسه سطوح عملکرد آموزش به شیوه کلاس موضوعی با سبک آموزشی رایج مدارس راهنمایی شهر تهران به این نتیجه رسید که تفاوت معنادار در عملکرد مورد انتظار دانش آموزان مجری کلاس موضوعی است. البته این برتری میانگین و درصدهای به دست آمده از کل آزمون بوده و کمتر در محتوای آموزشی می باشد. در واقع سطوح عملکرد هر دو گروه دانش آموزان(مدارس عادی و کلاس موضوعی) دارای تشابه نسبی بوده و عمدتاً در محتوای آموزشی دارای تفاوت می باشند.
2-19-تحقیقات انجام یافته در خارج کشور
لائو29(2014)، در پژوهشی با عنوان ” عوامل موثر بر توانایی حل مسئله اجتماعی دانشجویان کارشناسی پرستاری” به این نتیجه رسیدند که آموزش حل مسئله مؤثر باید به عنوان بخشی از برنامه آموزشی اجرا شود. همچنین با توجه به تغییرات زیاد در بهداشت و درمان امروزی، پرستاران باید مشکلات اجتماعی را به منظور ارائه مراقبت های همه جانبه به خوبی حل کنند.
تورکای و دیگران30(2014)، پژوهشی با عنوان “سطح ادراک مهارت حل مسئله معلمان مبتدی “این مشخص شد که معلمان مبتدی در حوزه پژوهش از صفات و ویژگی های مورد نظر مورد را ندارند. به عبارت دیگر، آن ها بر مهارت های حل مسئله خود تکیه می کنند و ا فکر می کنند که در آن موضوع ناکارآمد می باشند. همچنین، معلوم شده است که اختلاف معنی داری بین مشاهدات براساس جنسیت و انتخاب آموزش وجود ندارد.
یلکین و همکاران31(2014)، پژوهشی با عنوان” تجزیه و تحلیل رابطه بین سطح تاب آوری و مهارت حل مسئله دانشجویان دانشگاه” انجام داده اند. تفاوت معنی داری در سطح تاب آوری دانشجویان دانشگاه از نظر سن، جنس، سطح کلاس، ماهانه درآمد و محل اقامت تسهیلات یافت نشد (p 0.05). با این حال، تفاوت معنی داری در سطح تاب آوری خود از نظر علمی، تجربه کاری، پیشرفت تحصیلی، خود درک موفقیت شغلی آینده، سطح سواد پدر، شیوه های فرزند پروری و شرح و توصیف خود از خویشتن بود (P 0.05). میانگین نمونه از توانایی حل مسئله برابر با 82/92 محاسبه شده است. نمره کلی که می تواند پرسشنامه حل مسئله به دست آید بین 32 و 192است. میانگین نمره 92/82برای مهارت های حل مسئله نشان می دهد که مهارت های حل مشکل دانشجویان دانشگاه Yeditepe در سطح متوسط ??می باشد. از سوی دیگر، ضریب همبستگی پیرسون که برای ارتباط بین تاب آوری و مهارت حل مسئله محاسبه شد، برابر با r=0.672 می باشد. که نشان دهنده رابطه مثبت، معنی دار و تا حدودی قوی بین سطح تاب آوری دانشجویان دانشگاه و مهارت های حل مساله است.
فیلیپ و همکاران32(2013)، در پژوهشی با عنوان ” توانایی حل مسئله های پیچیده دانش آموزان: ساختار و رابطه توانایی استدلال و موفقیت تحصیلی”، به این نتیجه رسیدند که توانایی حل مسئله پیچیده تنها دارای اعتبار افزایشی ناچیزی فراتر از مقیاس های اطلاعاتی سنتی است. بر اساس این نتایج، ارزش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *