سبز اندیشان امروز

منابع پایان نامه درباره مدیریت دانش، آزمون فرضیه، ذخیره سازی دانش، ذخیره دانش

در حد قابل قبولی است.

4-3-2- وضعیت نرمال بودن متغیرهای ، خلق دانش، تبدیل دانش، اکتساب دانش، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش، به کارگیری دانش
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیه ها، باید از وضعیت نرمال بودن متغیرهای تحقیق حاصل کنیم که این کار توسط آزمون کولموگراف-اسمیرنوف انجام می شود.
فرضیات پژوهشی
فرض صفر: متغیر مربوطه نرمال می باشد.
فرض یک: متغیر مربوطه نرمال نمی باشد.

جدول 4-8- آزمون کولموگراف-اسمیرنوف

خلق دانش
تبدیل دانش
اکتساب دانش
ذخیره دانش
توزیع دانش
بکارگیری دانش
مدیریت دانش
N
102
102
102
102
102
102
102
Normal Parametersa
Mean
2.3627
3.4314
3.2745
3.1765
3.0098
2.9608
3.0196

Std. Deviation
.57659
.66764
.58287
.76316
.68209
.76974
.48707
Most Extreme Differences
Absolute
.363
.290
.338
.232
.290
.244
.389

Positive
.363
.290
.338
.219
.290
.244
.389

Negative
-.238
-.254
-.250
-.232
-.279
-.226
-.376
Kolmogorov-Smirnov Z
3.664
3.664
3.414
2.346
2.929
2.468
3.925
Asymp. Sig. (2-tailed)

.000
.000
.000
.000
.000
.000

نتیجه آزمون و تفسیر آن
با توجه به اینکه sig تمامی عوامل کوچکتر از 05. است، می توان گفت که توزیع همه عوامل فوق،غیر نرمال می باشند. لذا باید از آزمونهای ناپارامتریک استفاده نمائیم. به عبارتی به جای استفاده از آزمون t باید از آزمون دوجمله ای برای آژمون فرضیات استفاده نماییم.
4-3-3- آزمون فرضیه ها
آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش
فرضیه: موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش مناسب می باشد
فرضیات پژوهشی
فرض صفر: موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش مناسب می باشد
فرض یک: موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش مناسب نمی باشد.
فرضیات آماری
H0: μ≥ فرض صفر 3
H1: μ<3 فرض یک
جدول 4-9- آزمون دوجمله ای

Category
N
Observed Prop.
Test Prop.
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. (2-tailed)
آزاد
Group 1
<= 3
41
.85
.50
.000

Group 2
> 3
7
.15

Total

81
1.00

پیام نور
Group 1
<= 3
13
.87
.50

.007

Group 2
> 3
2
.13

Total

15
1.00

Total

18
1.00

نتیجه آزمون و تفسیر آن
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده برای کلیه دانشگاههای لارستان کمتر از 0.05 می باشد، می توان چنین برداشت کرد که میانگین شاخص سطح مدیریت دانش در دانشگاههای لارستان، اختلاف معناداری با عدد 3 دارند. با مراجعه به ستون طبقه و تعداد و در نظر گرفتن علامت آنها درمی یابیم که میانگین شاخص سطح مدیریت دانش در دانشگاههای لارستان، از عدد 3 کمتر است. لذا فرض صفر رد می شود و در نتیجه می توان گفت که موقعیت کلیه دانشگاههای لارستان، از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش، مناسب نمی باشد.

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح خلق دانش
فرضیه: موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح خلق دانش مناسب می باشد
فرضیات پژوهشی
فرض صفر: موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح خلق دانش مناسب می باشد
فرض یک: موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح خلق دانش مناسب نمی باشد.
فرضیات آماری
H0: μ≥ فرض صفر 3
H1: μ<3 فرض یک
نتیجه آزمون و تفسیر آن
با توجه به اینکه سطح معنی داری محاسبه شده برای کلیه دانشگاههای لارستان کمتر از 0.05 می باشد، می توان چنین برداشت کرد که میانگین شاخص سطح خلق دانش در دانشگاههای لارستان، اختلاف معناداری با عدد 3 دارند. با مراجعه به ستون طبقه و تعداد و در نظر گرفتن علامت آنها درمی یابیم که میانگین شاخص سطح خلق دانش در دانشگاههای لارستان، از عدد 3 کمتر است. لذا فرض صفر رد می شود و در نتیجه می توان گفت که موقعیت کلیه دانشگاههای لارستان، از لحاظ شاخص سطح خلق دانش، مناسب نمی باشد.
جدول 4-10- آزمون دوجمله ای

Category
N
Observed Prop.
Test Prop.
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. (2-tailed)
آزاد
Group 1
<= 3
47
.98
.50
.000a

Group 2
> 3
1
.02

Total

48
1.00

پیام نور
Group 1
<= 3
14
.93
.50

.007

Group 2
> 3
1
.07

Total

15
1.00

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح تبدیل دانش
فرضیه: موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح تبدیل دانش مناسب می باشد
فرضیات پژوهشی
فرض صفر: موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح تبدیل دانش مناسب می باشد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *