سبز اندیشان امروز

منابع پایان نامه ارشد با موضوع کفایت سرمایه، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، مالکیت نهادی

نمودن منافع سهامداران و مدیران کاملاً کارا نیست، مدیران ممکن است از جریانهای نقدی آزاد استفاده کرده و پروژههای با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این اقدام به بیشسرمایهگذاری منتهی میشود. جریان های نقدی آزاد، جریانهای نقدی مازاد بر آن مبالغی است که برای پروژهای با ارزش فعلی خالص مثبت لازم است. بنابراین، ممکن است مدیران به جای آنکه این وجوه را به سهامداران بپردازند،
آنها را هدر دهند. از این رو، مدیران انگیزههایی جهت بیشسرمایهگذاری جهت استفاده از منافع نقدی و غیرنقدی مرتبط با اندازه بزرگتر شرکت خواهند داشت (بیدل و همکاران، 2009).

2-2-2-5-کارآیی سرمایهگذاری و تأمین مالی
مودیگلیانی و میلر81 (1958) اشاره نمودهاند که در یک بازار کارا، میزان و نوع سرمایهگذاری واحدهای تجاری مستقل از ساختار مالی و میزان نقدینگی آنها است. به عبارت دیگر، مطابق با کتابشناسی نئوکلاسیک مالی، بازار کارا با تأمین مالی به موقع و کافی پروژههای دارای چشمانداز روشن و مثبت باعث میشود که مدیران (شرکتها) تا هنگامی که نرخ بازده نهایی سرمایهگذاری صفر شود، به انجام سرمایهگذاری مبادرت ورزند. از این رو نباید ارتباطی بین جریانهای نقدی داخلی82 و سرمایهگذاری مشاهده گردد (بیدل و همکاران، 2009).
اما چندین مسئله، این استنباط و نتیجهگیریها را مخدوش کرده است. مسئله اول، سهمیهبندی سرمایه83 است که به سبب نبودن تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران ایجاد میشود. مایرز و مجلوف (1984) نشان داده است که اگر مدیران بتوانند از اطلاعات محرمانه، سوء استفاده کنند، سرمایهگذاران از انجام سرمایه گذاری خودداری میکنند.
دومین مسئله، از مشکلات مربوط به نمایندگی ناشی میشود. یعنی زمانی که مدیران به جایتحصیل بازده نقدی بیشتر، در پی تأمین منافع شخصی خودشان هستند (جنسن، 1998). این گونه مسائل (عدمتقارن اطلاعاتی و منفعتگرایی مدیران) حساسیت سرمایهگذاران را نسبت به جریانهای نقدی، برانگیخته و تأمینمالی را برای انجام پروژههای دارای چشم انداز روشن و مثبت (دارای ارزش فعلی خالص مثبت) با مشکل روبه رو میکنند.
بدین ترتیب، در عمل تصمیمهای سرمایهگذاری شرکتها مستقل از ساختار مالی آنها نخواهد بود. از همین رو بخشی از مشکلات مربوط به سرمایهگذاریها ناشی از مسائل مربوط به ساختار مالی شرکتها است. به عنوان مثال، بخش عمدهای از کتابشناسی موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیتهای مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری محدود میسازد (هوبارد84، 1998). یکی از مواردی که میتوان استنباط نمود آن است که شرکتهای مواجه با محدودیت تأمین مالی85 ممکن است به دلیل هزینههای زیاد تأمین مالی، از قبول و انجام پروژههای با ارزش فعلی خالص مثبت صرف نظر کنند که این کار به کم سرمایهگذاری منجر میشود (وردی86، 2006).
علاوه بر این اگر شرکتی تصمیم به تأمین مالی بگیرد هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایهگذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژههای نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابعی همچون جریانهای نقدی آزاد، اقدام به سرمایهگذاری ناکارا کنند. بیشتر مقالههای موجود در مورد این موضوع، پیشبینی کرده اند که انتخاب پروژههای ضعیف، موجب بیشسرمایهگذاری میشود. مبنای نظری این تحقیق بر نظریه بیش و کم سرمایهگذاری که عمدتاً به وسیله مورگادو87 (2003) جمع آوری شده، استوار است. بنابراین، در ادامه این نظریه به صورت اجمالی در قالب پیشینه نظری ارائه، فرضیهها تحقیق بیان و کتاب شناسی تجربی گذشته مرور میگردد.
یکی از مشکلات نمایندگی، سرمایهگذاری بیش از اندازه است که براساس تضاد منافع بین مدیران و سهامداران شکل میگیرد: مدیران تمایل دارند تا اندازه شرکت را بزرگ کنند اگرچه مجبور شوند
پروژههای ضعیف را پذیرفته و ثروت سهامداران را کاهش دهند (نوروش و یزدانی، 1389).
یکی از موانع موجود در کفایت سرمایهگذاری، عدمتقارن اطلاعات بین شرکت و سرمایهگذاران است. کیفیت گزارشگری مالی میتواند حداقل به دو شیوه، با کفایت سرمایهگذاری در ارتباط شود: اول، گزارشگری مالی، هزینههای گزینش نادرست را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات بین شرکت و سرمایهگذاران کاهش میدهد و کفایت سرمایهگذاری را با کاهش هزینههای تأمین مالی خارجی بهبود میبخشد. دوم، کیفیت گزارشگری مالی با کاهش مسئله نمایندگی، میتواند کفایت سرمایهگذاری را از طریق افزایش توانایی سهامداران برای نظارت بر مدیران بهبود بخشد و در نتیجه موجب انتخاب طرح مناسب و کاهش هزینه نمایندگی شود. بنابراین، کیفیت اطلاعات حسابداری، عاملی کلیدی در عدمکفایت سرمایهگذاری بیش از حد است (ثقفی و همکاران، 1390).
عدم کفایت سرمایهگذاری ریشه در نظریه نمایندگی و نظریه اقتصاد اطلاعات و مسائلی چون هزینههای نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات دارد (یانگ و جیانگ88، 2008). به عبارتی دیگر، در بازار سرمایۀ کامل، تصمیمهای مالی و سرمایهگذاری، مستقل از یکدیگر نیستند و کاستیهای بازار سرمایه، از قبیل عدم تقارن اطلاعات و هزینههای نمایندگی، عدم کفایت سرمایه گذاری را به وجود میآورند. با وجود این مسائل، همۀ طرحهای با ارزش فعلی خالص مثبت پذیرفته نمیشوند و برخی از طرحها با ارزش فعلی مثبت پذیرفته میشوند و برخی از طرح ها با ارزش فعلی مثبت پذیرفته نمیشوند. به طور کلی عدم تقارن اطلاعاتی، چندین تضاد منافع بین صاحب
ان منافع اصلی ایجاد میکند که منجر به سرمایهگذاری بیشتر از حد (کمتر از حد) میشود. فرایند سرمایهگذاری بیش از حد ممکن است به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن اطلاعات وجود دارد و مکانیسمهای همسو نمودن منافع سهامداران و مدیران کاملاً کارا نیست، مدیران ممکن است از جریانهای نقدی آزاد استفاده کرده و طرحهایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کارگیرند که این اقدام به سرمایهگذاری بیش از حد منتهی میشود (جنسن، 1986).

2-2-2-6-برخی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری
2-2-2-6-1- جریاننقد عملیاتی
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری شرکت، جریان نقدی عملیاتی است. از آنجا که هزینههای نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایهگذاران است، تأمین مالی خارجی جهت اجرای پروژههای سرمایهگذاری هزینهبر بوده و داشتن منابع داخلی (جریان نقد عملیاتی) در این شرایط باعث کاهش هزینه تأمین مالی و افزایش سرمایهگذاری شرکت میشود (ایشیدا و ایتو، 2013).

2-2-2-6-2-اهرم مالی
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری شرکت، اهرم مالی است. با افزایش اهرم مالی، ریسک مالی افزایش مییابد. شرکتهای با اهرم مالی بالاتر هزینه تأمین مالی خارجی بیشتری خواهند داشت، بنابراین، این شرکتها مخارج سرمایهای کمتری خواهند داشت (ایشیدا و ایتو، 2013).

2-2-2-6-3-هزینه تأمین مالی
از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایهگذاری، هزینه تأمینمالی است. به دلیل عدم وجود تقارن اطلاعاتی، شرکتهایی که تأمین مالی آنها از طریق تقبل بدهی بالا میباشد، تمایل به صرف نظر کردن از فرصتهای سرمایهگذاری با خالص ارزش مثبت دارند. شرکتهایی که دارای فرصتهای سرمایهگذاری بالایی هستند، تمایل به داشتن نرخهای پایینتر بهره دارند و این امر بیش تر به این دلیل میباشد که فرصتهای سرمایهگذاری هنوز درآمدی را برای شرکت ایجاد نکرده و انتظار بازده آنها در طولانی مدت میباشد (شورورزی و آزادوار، 1389).

2-2-2-6-4-اندازه شرکت
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری، اندازه شرکت است. پژوهشات قبلی همانند خان و واتس (2009) به این نتیجه رسیده اند که هزینههای نمایندگی برای شرکتهای بزرگتر، کمتر میباشد. با کاهش هزینههای نمایندگی و متعاقب آن عدمتقارن اطلاعاتی، هزینه تأمینمالی شرکت کاهش مییابد. بنابراین شرکت میتواند پروژههای سرمایهگذاری خود را اجرا کند. لذا انتظار می رود بین اندازه شرکت و سرمایهگذاری رابطه مثبت وجود داشته باشد.

2-2-2-6-5-بازده سهام
بازده سهام از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایهگذاری است. شواهد تجربی در ادبیات سرمایهگذاری شرکتها نشان میدهد که شرکتهایی که بیشتر سرمایهگذاری میکنند، بازده تعدیل شده از لحاظ ریسک پایینتری را کسب میکنند. تیتمن و همکاران89 (2004) نشان دادند که رابطه منفی برای
شرکتهایی با اختیار سرمایه گذاری بزرگتر، قویتر است. باکر و همکاران90 (2003) اشاره کردند که شرکتها هنگامی که سهامشان اضافه ارزشگذاری میشود، تمایل به سرمایهگذاری بیشتر دارند و آنها متعاقبا بازدههای سهام پایینی را کسب میکنند.

2-2-2-6-6-محافظهکاری
یکی از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری بهینه، محافظهکاری است. در دنیای امروز با توجه به گسترش بازارهای سرمایه و افزایش میزان سرمایهگذاری، یکی از مسائل مهم مطرح، کیفیت اطلاعات مالی گزارششده توسط شرکتها است. هر چه قدر کیفیت اطلاعات بالاتر رود، تصمیمهای صحیح گرفته شده و نهایتاً باعث تخصیص مناسب منابع مالی و افزایش رفاه خواهد شد. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، معیارهایی برای کیفیت اطلاعات در نظر گرفتهاند که از جمله آنها رعایت محافظهکاری است. محافظهکاری در معنای عام آن، ترجیح بد بینی بر خوش بینی در نگرش به رویدادها در شرایط ابهام است (خدامیپور و مالکینیا، 1391). به عبارت دیگر در ارائه اطلاعات مالی همواره باید این مسئله را مد نظر داشت که، تحمل زیان آتی در اثر تخمینی بیش از حد خوش بینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزشگذاری بیش از حد بدبینانه، جدیتر است و بنابراین، رعایت احتیاط و محافظهکاری در ارائه اطلاعات مالی برای حفظ منافع سرمایهگذاران امری ضروری به نظر میرسد(جبارزاده و همکاران، 1391).
به نظر میرسد محافظه کاری بتواند از طریق موارد زیر برکارآیی سرمایه گذاری تأثیر بگذارد:
1-محافظهکاری با کاهش عدم تقارن اطلاعات میان سرمایهگذاران و مدیران سبب تسهیل نظارت بر تصمیمهای سرمایهگذاری مدیران شود.
2-با افزایش انگیزه های مدیر برای عدم پذیرش پروژه های با ارزش خاص فعلی91 منفی: زیرا در صورت پذیرش این پروژهها، امکان به تعویق انداختن زیان های ناشی از آنها به دلیل محافظهکاری وجود نخواهد داشت (فروغی و صادقی، 1389).

2-2-3-مالکیت نهادی
2-2-3-1-مفهوم مالکیت نهادی
واژه مالکیت در فرهنگ معین به معنای حقی است که انسان نسبت به شئ دارد و میتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید به جز آنچه که مورد استثنای قانون است. منظور از ساختار مالکیت مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و مالکان عمده نهایی سهام آن شرکت است (حساس یگانه،1388: ص90). بسیاری از نظریهپردازان اقتصادی عقیده دارند که هریک از انواع مالکیت نیز میتواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد در پژوهش حاضر واژه ساختار مالکیت از دو منظر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت مورد بحث و برسی قرار میگیرد. مطابق تعریف ارائه شده و مورد استفاده در پژوهش ازیبی
و دیگران (2010) مالکیت نهادی، به مجموع سهام در اختیار بانکها و بیمهها، هلدینگها، شرکتهای سرمایهگذاری، صندوق بازنشستگی ، شرکتهای تامین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری، سازمانها و نهادهای دولتی و شرکتهای دولتی و بطور کلی سهامداران عمده شرکت اطلاق میشود (نظام الدین رحیمیان،1390 : ص72).
در سالهای اخیر، مالکیت نهادی در بازار اوراق بهادار اروپا و آمریکا رشد چشمگیری را نشان میدهد. در ایران نیز، شاهد حضور سازمانها و مؤسساتی با عنوان سرمایهگذاران نهادی هستیم که شامل مؤسسههای بیمهای اعم از سازمانهای تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه بازرگانی و همچنین شرکتهای سرمایهگذاری و نهادهای بخش عمومی و شبه دولتی هستند. مالکان نهادی به دلیل در اختیار داشتن میزان قابل توجهی از سهام شرکتها دارای نفوذ خاصی در شرکت هستند. سرمایهگذاران نهادی به گزارشهای مالی باکیفیت برای تجزیه و تحلیلهای حرفهای خود نیازمندند این نگرش وجود دارد که این گروه از مالکان با اعمال نفوذ بر مدیریت آنها را به استفاده از خدمات حسابرسی باکیفیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *