منابع ناخوشی در سازمان ها

منابع ناخوشی در سازمان ها

بیشتر مطالعاتی که درباره سلامت سازمانی انجام شده اند، بیانگر این مطلب بوده اند که دو منبع وابسته ایجاد سلامت سازمانی و کامیابی در محل کار وجود دارد. مهمترین منبع سلامت سازمانی عبارت از سبک رهبری و رفتار مدیران مستقیم افراد است.

منبع دوم عبارت است از سرمشق های سازمانی که باعث ایجاد خلاقیت و همکاری می گردند و نیز ابتکاراتی که باعث انجام کارها به شیوه ای مافوق عادی می گردند. مطالعات انجام شده توسط شرکت Entec و فیدبک های حاصل از اربابان رجوع این شرکت فعال در زمینه ارزیابی سلامت سازمانی نشان می دهد که نوع رفتار رهبری سازمان که ارتقا دهنده سلامت سازمانی است عبارت است از:

 • ارائه بینش و تعیین جهت، همراه با اعطای آزادی به اشخاص در جهت نوآوری و ابتکارات فردی
 • روشن کردن دقیق انتظارات و نیازمندی ها
 • درک و تمجید مکرر از کار خوب و اخذ بازخوردهای مناسب در مورد عملکرد
 • برطرف کردن اختلافات بطور منصفانه و مناسب
 • تشویق توسعه و یادگیری
 • حمایت از همه افراد، اعتماد و احترام همگانی

همین مطالعه نشان می دهد که سرمشق های سازمانی که مکان جذابی برای کار ایجاد می کنند، عبارتند از:

 • داشتن اهداف روشن و تجلیل تمام موفقیت ها
 • تشویق مشارکت در تصمیم گیری
 • داشتن ارزشهای مشترک که در تمام سازمان مورد تمرین قرار گیرند.
 • تدارک مواد، ابزارها و تجهیزات مناسب برای انجام کار
 • تشویق ارتباطات و انتقال دانش
 • پاداشهای روشن و منصفانه (نصیری، ۱۳۹۰).
مطلب دیگر :
موسسه حرف آخر