منابع مقاله درباره 
گازهای گلخانه ای

منابع مقاله درباره گازهای گلخانه ای

شده از دودکش واحد یکم نیروگاه را در حالت عادی کار آن و متناسب با شرایط جوی ، در نواحی مختلف محوطه نیروگاه حساب کرد . همچنین با داشتن داده های محیطی می توان با این نرم افزار ، میزان انتقال رادیونئوکلیدها و مسیر آنها را در محیط های گوناگون توأم با دز موثر فردی و گروهی حساب و تعیین کرد . اعتبار کد در برآورد الگوی پخش برای واحد یکم نیروگاه هسته ای بوشهر توسط کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقایسه با کدهای دیگر آژانس که برای این اهداف تهیه شده مورد تأیید واقع گردیده است . در این تحقیق ، از این مقاله و نتایج آن استفاده شده است .
9.حسین خشت پز -کریس آلیسون ، 1385 (2006) مجله علوم و فنون هسته ای ، عنوان مقاله ” تجزیه و تحلیل از دست رفتن آب خنک کننده در رآکتورهای هسته ای نوعPWR با تغییر ارتفاع در شاخه سرد بوسیله کد سیستم3.2 RELAP5/MODE ” . از آنجا که رآکتور VVER-1000 طرح روسی نیروگاه اتمی بوشهر با در نظر گرفتن تغییر تکنولوژی آلمانی به روسی با تغییر ارتفاع در شاخه سرد طراحی و توسعه داده شده است ، ارزیابی ایمنی این سیستم ها برای حادثه از دست رفتن خنک کننده ( LOCA ) در این شاخه برای یک رآکتور معین و مقایسه نتایج حاصل با حالت بدون تغییر در ارتفاع شاخه سرد ( حالت متعارف طراحی رآکتورهای هسته ای ) ، حائز اهمیت و دارای پیامدهای سودمندی از نقطه نظر بهره برداری ایمن رآکتور خواهد بود . در این مقاله سعی شده است با شبیه سازی به وسیله کد 3.2 RELAP5/MODE در دو حالت مزبور برای یک رآکتور قدرت PWR ، فرایند مورد نظر در این دو حالت ارزیابی شده و نتایج دو رهیافت ضمن بحث و بررسی به رآکتور VVER بوشهر که دارای این نوع طراحی جدید و منحصر بفرد است تعمیم داده شود . طراحی و شبیه سازی فرایند تغییر ارتفاع در شاخه سرد با کد مزبور برای رآکتور از نوع PWR ، برای اولین بار در کشور انجام می شود و در این مقاله تنها به برخی از نتایج مهم آن اشاره شده است . نتیجه ای که بدست آمده بیان کننده این است که : با ارزیابی سناریوی از دست رفتن خنک کننده در دو نوع طراحی متفاوت در شاخه سرد با کد سیستم 3.2 RELAP5/MODE پیامدهای زیر را می توان خلاصه کرد :* از آنجایی که مدل نودبندی راکتور Zion-1 برای رفتارهای گذرا و حالت پایدار ، نتایج قابل قبولی ارائه داده است . تغییر جزئی نودبندی مدل با شاخه سرد دارای تغییر در ارتفاع ، برای سناریوهای متفاوت ، نتایج درستی را ارائه می دهد . * افزایش فشار مدار اول و دوم در مدت های بیشتر از 500 ثانیه ، ممکن است یکی از نقاط ضعف این نوع طراحی تلقی شود . * کاهش در کسر حجمی بخار آب در ناحیه خروجی قلب رآکتور در زمان های بین 735-430 ثانیه ، نشانه انتقال حرارت بالا در این ناحیه و پایداری ایمنی قلب نسبت به طراحی متعارف می باشد . * با صرفنظر از اختلافات جزئی فشار و کاهش حجم گاز ، باید توجه داشت که در شرایط حادثه بعلت بالا رفتن فشار شاخه سرد نسبت به حالت متعارف تنش های مکانیکی و فشار وارد بر محل های جوش خوردگی ممکن است منجر به شکستگی بیشتر و ناپایداری سیستم گردد و این نقطه در ایمنی سیستم باید مد نظر قرار گیرد . * همین فرایند و روش تحلیل را می توان در مورد رآکتور VVER بوشهر با محاسبات جداگانه برای دو نوع طراحی در نظر گرفت و نتایج را استخراج کرد بدیهی است نتایح بدست آمده ممکن است جنبه های ایمنی سیستم را مورد تحلیل قرار دهد و نتایج این محاسبات پیش درآمدی برای تحلیل و ارزیابی مسأله شبیه سازی فرایند تغییر در شاخه سرد برای رآکتور بوشهر تلقی گردد .
10.جمال محمدی ، محمد جاسم شاهسونی ، نسرین شریفی ، در سال 1392 در مجله علمی –پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) در مقاله ای با عنوان ” بررسی وضعیت مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی و ارایه راهبردهای ساماندهی آنها نمونه موردی : سکونتگاه های واقع در حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر ” ، ارائه می کند . چهار سکونتگاه رونی (Rooni) ، سرتل (Sar tol) ، تنگک صفری (Tangake safari) و تنگک زنگنه (Tangake zangene) با قرارگیری در حریم حفاظتی 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی از جمله سکونتگاه های غیر رسمی است که به دلیل گسترش شهر بوشهر و کمبود زمین های لازم برای رفع نیازهای شهروندان در قسمت جنوبی شهر به وجود آمده است . لازم به ذکر است که بر اساس قوانین مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران ساخت و ساز در این محدوده ممنوع است ، اما به دلیل این که هیچ سازمانی متولی نظارت بر این قسمت از شهر نبوده است به اقامت مهاجران و اقشار کم درآمدی منجر شده است که به صورت غیر رسمی به تفکیک زمین و ساخت و ساز در این قسمت از شهر پرداخته اند و سکونتگاه های غیر استاندارد و غیر رسمی را به وجود آورده اند که با مشکلات فراوان زیست محیطی و کالبدی مواجه هستند . این پژوهش از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن توصیفی-تحلیلی است و 19 شاخص ، شامل شاخص های کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است . اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی و پرسشنامه و همچنین به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است . داده ها و اطلاعات بدست آمده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است . نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که یکی از دلایل اصلی ایجاد سکونتگاه های غیر رسمی در حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر اسکان افراد کم درآمد و فقیری است که به دلیل عدم توانایی برای تأمین مسکن به صورت قانونی و در چارچوب طرح جامع شهر ، به ساخت و سازهای غیر رسمی در این محدوده اقدام نموده اند . بنابراین ، با توجه به روحیه مشارکت پذیری ساکنان این سکونتگاه ها و امید به آینده بهتر این سکونتگاه ها بهترین راهکار برای کاهش مشکلات و بهبود وضعیت سکونتگاه ها ایجاد هماهنگی بین سازمان های مختلف و مسئول شبکه زیر ساختی و تشویق و ترغیب ساکنان به همکاری برای حل مشکلات این سکونتگاه هاست .
11. نرگس کارگری ، رضا مستوری ، 1389 ، نشریه انرژی ایران ، در مقاله ای با عنوان مقاله ” مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای در انواع نیروگاه های برق با استفاده از رویکردLCA ” به مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات فناوری مختلف تولید برق ( شامل نیروگاه های با سوخت فسیلی ، نیروگاه های هسته ای ، نیروگاه های فتوولتائیک ، نیروگاه های بادی ، نیروگاه های برق آبی و نیروگاه های زیست توده ) پرداخته شده است . استفاده از روش از روش ارزیابی چرخه حیات LCA به خوبی می تواند اثرات زیست محیطی در کلیه مراحل چرخه حیات تولید برق را مشخص کند . همچنین با استفاده از LCA می توان روش های مختلف تولید برق را از دیدگاه زیست محیطی با یکدیگر مقایسه نمود . نتیجه ای که به دست آمده این است که : برای هر نیروگاه ، میزان انتشار معادل دی اکسید کربن به صورت بازه ای ارائه شده است . حداقل میزان انتشار معادل دی اکسید کربن برابر 1 گرم دی اکسید کربن به ازای هر کیلو وات ساعت برق تولیدی مربوط به نیروگاه های برق آبی است . پس از نیروگاه های برق آبی نیروگاه های هسته ای و نیروگاه های بادی به ترتیب دارای میزان حداقل انتشار معادل دی اکسید کربن برای هر نیروگاه ، بیشترین میزان انتشار به ترتیب متعلق به نیروگاه های زغال سنگی ، نفتی و گازی طبیعی ، زیست توده ، فتوولتائیک ، برقابی ، هسته ای و بادی است ، اما اگر همین نیروگاه ها بر اساس حداکثر میزان انتشار با یکدیگر مقایسه شوند به ترتیب نیروگاه های هسته ای ، بادی و برقابی دارای اولویت خواند بود . به طور کلی ، می توان اظهار داشت همانگونه که انتظار می رود نیروگاه های تجدیدپذیر و هسته ای نسبت به نیروگاه های سوخت فسیلی از دیدگاه انتشار گازهای گلخانه ای در اولویت قرار دارند .
بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص LCA گازهای گلخانه ای انواع نیروگاه های برق ، بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات بر حسب گرم معادل دی اکسید کربن به ازای هر کیلو وات ساعت برق تولیدی مربوط به نیروگاه های حرارتی با سوخت فسیلی به ویژه نیروگاه های نفتی و زغال سنگی می باشد و کمترین میزان انتشار مربوط به نیروگاه های بادی ، فتوولتائیک و زیست توده می باشد .
عمده انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات نیروگاه های سوخت فسیلی مربوط به بهره برداری از نیروگاه است . در مورد نیروگاه های هسته ای و بیومس ، بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات ناشی از مرحله فناوری سوخت می باشد . اما در مورد نیروگاه های فتولتائیک ، بادی و برق آبی ، مرحله ساخت نیروگاه و تولید زیرساختارهای اولیه موجب انتشار بخش عمده گازهای گلخانه ای چرخه حیات این نیروگاه ها می باشد .
– 2 – 2 پژوهش های خارجی
1.فیل مگ ناگتن (2000) در مطالعه ای با عنوان “اعتماد ، مخاطره و محیط زیست ” به بررسی ابعاد نهادی ، درگیری انسان با طبیعت پرداخته شده است ؛ به ویژه به این مسئله که چگونگی مخاطرات ، دغدغه ها ، نگرش ها ، ارزش ها ، احساس مسئولیت های زیست محیطی و … تحت تأثیر طرز تلقی مردم نسبت به روابط اعتماد آمیز بیشتر و طولانی افراد با آن دسته از سازمان هایی که مسئولیت رسمی در قبال محیط زیست دارند ، قرار می گیرد . این تحقیق با تأکید بر یافته های تحقیقات کیفی که مبتنی بر بحث های عمقی گروه های کانونی هستند ، با تفصیل بیشتری به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه موضوعات مربوط به اعتماد به دغدغه های عمومی در مورد محیط زیست وارد شده اند . محقق معتقد است با توجه به پیامدهای ناشناخته مخاطرات زیست محیطی ، دیگر نمی توان به شعور برای درک رویه و روال روزمره اعتماد کرد . یافته ها حاکی از آن است که مخاطرات زیست محیطی ، حال حاضر در جهان ، در حال نفوذ به زندگی روزمره افراد هستند و به احساس نگرانی و عدم امنیت دامن می زنند و در این شرایط ، اعتماد به یک عامل میانجی حیاتی تبدیل می شود . همچنین محقق مذکور از مطالعات پژوهشی نتیجه می گیرد که بی اعتمادی گسترده تر از آن است که قبلاً مطرح بوده و این بی اعتمادی با نارضایتی گسترده از نهادهای علمی ، رسانه ها ، موسسات تجاری و مهمتر از همه دولت ارتباط دارد و این ارتباط مثبت و مستقیم است ؛ یعنی با افزایش بی اعتمادی ما شاهد مخاطرات بیشتری در حوزه زیست محیطی هستیم . همچنین ، وی معتقد است که مسائل مربوط به چگونگی بازسازی اعتماد در حوزه زیست محیطی را باید به حوزه سیاست کشاند . مگ ناگتن از مجموع تحقیقاتی که صورت گرفته ، پیشنهاد می دهد که اول اینکه ، شکافی عمیق بین تعریف محدود حکومت از نظارت و ارزیابی مخاطره در حوزه ارگانیسم های اصلاح نژادی و ماهیت بسیار گسترده تر نگرانی های عمومی وجود دارد . این امر حاکی از نیاز شدید به تنظیم سیاست زیست محیطی در انطباق با حساسیت های خود مردم و احساس آنها در مورد آنچه در خطر است ، می باشد . دوم اینکه ، این تنظیم سیاست زیست محیطی بر ایجاد اشکال متناسب تری از بیداری اجتماعی در دوره ای که نیازمند تغییر است اتکاء دارد . توجه به حساسیت های عمومی ممکن است نیازمند توسعه روش های مشورتی و تجربه باشد . چنین تجربه های دموکراتیکی از قبل در چارچوب تلاش برای برقراری اشکال ارتباطی مستقیم تر میان شهروندان و حکومت وجود داشته است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2.ماری هارمون و رابرت ادلمن (2001 ) با بهره گیری از داده های موسسه گالوپ ، به بررسی رابطه بین محل سکونت افراد و نگرش زیست محیطی پرداخته اند . آنها در پی این بودند که دریابند که آیا تفاوتی بین نگرش افراد شهرنشین با افراد ساکن حومه ها و همچنین روستاها وجود دارد یا خیر . آنها در تحقیقات خود دریافتند که تفاوت معنادار آماری بین نگرش شهرنشینان و حومه نشینان و نیز روستائیان در رابطه با محیط زیست وجود ندارد ، اما ایدئولوژی سیاسی افراد لیبرال و میانه رو و نیز محافظه کاران و همچنین هویت نژادی افراد مورد تحقیق ، دو نکته موثر اصلی بوده اند ( کایزز ، و لفینگ و فوهرر ،1999:2-4 )
2 – 2 – 3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین

در این جا شاید بتوان جمع بندی مختصری از نتایج مطالعات پیشین مرتبط با موضوعات زیست محیطی ارائه داد . شاید بتوان گفت که نکته بارز مطالعات پیشین این است که هر کدام با توجه به تخصص خود در یک زمینه ای خاص به نیروگاه اتمی بوشهر و اثرات آن توجه داشته اند .
پژوهش های پیشین به بررسی موردی پرداخته اند و اصلاً به جنبه های حقوقی نپرداخته اند . بررسی تحقیقات انجام شده در بخش منابع داخلی در دوره زمانی از ساخت نیروگاه و قبل و بعد از انقلاب اسلامی و در بخش منابع خارجی در سال های اخیر نشان دهنده این مطلب است که بدون تردید عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران بر توسعه تکنولوژی نیروگاه های با مقیاس متوسط 360 مگاوات و راکتورهای تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران را بر آن خواهد داشت که با اتکا به نیروی انسانی متخصص و منابع داخلی به چنین دانشی دست یابد. ایران در زمینه ایمنی هسته ای و نیز ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر با آژانس همکاری دارد. همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه ایمنی هسته ای در چارچوب قراردادهای موجود انجام شده است.
این پژوهش در پی شناخت و معرفی نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان یک نیروگاهی برای کاربرد ایمن از انرژی و فناوری های هسته ای است .
2 – 3 پیشینه تاریخی
برای آنکه پژوهش حاضر انجام شود لازم است سابقه و تاریخچه و تعاریف مفاهیم مطرح شده در محدوده موضوع پژوهش ، مورد بررسی قرار گیرد . لذا در این قسمت نگاهی تاریخی به مفاهیم مطرح شده در مسئله پژوهش انداخته می شود .
2 – 3 – 1 محیط زیست

در این بخش ابتدا اشاره ای به وضعیت محیط زیست خواهیم داشت ، سپس تاریخچه اجلاس و کنفرانس های زیست محیطی که به اهمیت رفتارهای زیست محیطی انسان ها پرداخته اند ، می پردازیم . بنابراین لازم است ابتدا محیط زیست تعریف گردد . محیط زیست از دو واژه محیط و زیست تشکیل شده که در فرهنگ فارسی محیط به معنای احاط کننده ، در برگیرنده ( فرهنگ معین ، 1385 : 201 ) و جایی که انسان در آن زندگی می کند اعم از کشور ، شهر ، جامعه یا خانواده و زیست نیز به معنای زیستن ، زندگانی و زندگی ( فرهنگ عمید ، 1382 : 163 ) تعریف شده است . بنابراین ، در اصطلاح محیط زیست زندگی کردن در محیط احاطه شده و محیط در بر گیرنده تعریف می شود . بدین ترتیب محیط زیست جدا از طبیعت و جامعه ای که انسان در آن زندگی می کند ، نیست و بر کنش های انسان تأثیر گذار و تحت تأثیر آنها است . محیط زیست ، مجموعه عوامل طبیعی ، مصنوعی و اجتماعی است که بشر مستقیماً با آن ها در تماس بوده یا خواهد بود . این تماس عبارت است از تغییراتی که بشر در محیط خود ایجاد می کند و اثراتی که محیط بر انسان دارد ، یعنی تأثیر متقابل انسان و محیط بر یکدیگر . ( فقیهی قزوینی ، 1375 : 138 و 139 )
2 – 3 – 1 – 1 وضعیت محیط زیست
به اعتقاد اکثر صاحب نظران ( امیل دورکیم ، اولوین تافلر ، کارل مارکس ، گرهارد و جین لنسکی و … ) تمدن بشر مراحلی را طی کرده است . مثلاً تافلر در کتاب موج سوم از سه مرحله ، کشاورزی صنعتی و فراصنعتی نام می برد و هر مرحله را به موجی تشبیه می کند که فراگیر بوده و تمامی حوزه های زندگی انسان را دست خوش دگرگونی و تلاطم قرار می دهد ( تافلر ، 1380 : 125 ) و ( گرهارد و جین لنسکی ، 1369 : 150 ) در اثر جامع شان با عنوان ” سیر جوامع بشری ” به بررسی و سیر تحولات جوامع بشری پرداخته اند . بر این اساس تعامل بشر به عنوان جزئی از طبیعت با محیط پیرامونش نیز دست خوش تلاطم و دگرگونی قرار گرفته که شامل سه مرحله می گردد : 1 . دوران تسلط طبیعت بر انسان 2 . دوران شروع تسلط انسان بر طبیعت 3 . دوران تسلط بلامنازع انسان بر طبیعت و تخریب محیط زیست ( فیروزی ، 1384 ، 11 ) . دوره اول در بر گیرنده عصری است – شامل جوامع متکی به شکار و جوامع متکی به کشاورزی ساده – این دوره با پیدایش و

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *