سبز اندیشان امروز

منابع مقاله درباره اثرات زیست محیطی

س ………………………………………………………………………………….. 199
4-4-1-7 اطلاعات عملی کارگران . ……………………………………………………………………………………. 200
4-4-1-8 وارسیهای ادواری …………………………………………………………………………………………….. 200
4-4-1-9 تبادل تجربیات . ………………………………………………………………………………………………. 201
4-4-2 سیستم حفاظتی راکتور …………………………………………………………………………………………… 203
4-4-3 نمودار درختی رویدادها ، نمودار درختی عیوب …………………………………………………………………. 205
4-4-4 حالات اختلال طراحی در راکتورهای آب پرفشار ……………………………………………………………….. 206
4-4-4-1 نشتی اولیه بزرگ …………………………………………………………………………………………….. 207
4-4-4-2 نشتی اولیه متوسط ……………………………………………………………………………………………. 209
4-4-4-3 نشتی اولیه کوچک ……………………………………………………………………………………………. 209
4-4-4 موارد اختلال ناشی از اتلاف مبرد در راکتور آب جوش ………………………………………………………… 210
4-5 رآکتورهای آب پرفشار …………………………………………………………………………………………….. 211
4-5-1 ساختار رآکتورهای آب پرفشار ………………………………………………………………………………….. 211
4-5-2 محفظه تحت فشار رآکتور ……………………………………………………………………………………….. 212
4-5-3 پمپ های مبرد اصلی . ………………………………………………………………………………………….. 214
4-5-4 مولد بخار ……………………………………………………………………………………………………….. 215
4-5-5 سیستم تنظیم فشار . ……………………………………………………………………………………………… 216
4-5-6 سیستم کنترلی جمعی …………………………………………………………………………………………….. 218
4-5-7 سیستم های خنک سازی پسین و اضطراری . …………………………………………………………………… 219
4-5-7-1 سیستم های تغذیه اضطراری ………………………………………………………………………………….. 219
4-5-7-2 سیستم خنک سازی پسین ……………………………………………………………………………………… 221
4-5-7-3 سیستم تغذیه ایمنی …………………………………………………………………………………………….. 222
4-5-7-4 سیستم بورزن …………………………………………………………………………………………………. 223
4-5-7-5 مخزن تحت فشار . ……………………………………………………………………………………………. 223
4-5-7-6 سیستم خنک سازی حوضچه ………………………………………………………………………………….. 224
4-5-8 سیستم های کمکی ……………………………………………………………………………………………….. 224
4-5-8-1 سیستم های تهویه ……………………………………………………………………………………………… 224
4-5-8-2 چرخه های خنک سازی ………………………………………………………………………………………. 225
4-5-8-3 تأمین برق در نیروگاه های هسته ای . ………………………………………………………………………… 226
4-6 پیامدهای بالقوه نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………. 230
4-6-1 حساسیت نسبت به خطرات . …………………………………………………………………………………….. 230
4-6-2 خطرات انرژی هسته ای ………………………………………………………………………………………… 232
4-6-3 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها ………………………………………………………………………………… 234
4-6-3-1 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله ساخت ……………………………………………………………. 235
4-6-3-2 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله بهره برداری …………………………………………………….. 236
4-7 نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………………………. 236
4-7-1 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها . ………………………………………………………………………………. 237
4-7-1-1 اثرات مستقیم نیروگاه ها ………………………………………………………………………………………. 237
4-7-1-2 اثرات غیر مستقیم نیروگاه ها …………………………………………………………………………………. 237
4-7-2 اثرات آلاینده های هوای نیروگاه ها ……………………………………………………………………………….238
4-7-2-1 آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامتی انسان ………………………………………………………………………. 239
4-7-2-2 اثر مواد شیمیایی ……………………………………………………………………………………………… 239
4-7-2-3 املاح نمکی …………………………………………………………………………………………………… 239
4-7-2-4 فلزات سنگین ، مواد سمی و دیگر مواد شیمیایی ………………………………………………………………. 239
4-7-2-5 اثر حرارت …………………………………………………………………………………………………… 240
4-7-2-6 اثر مواد روغنی ………………………………………………………………………………………………. 241
4-7-2-7 اثر فاضلاب های بهداشتی ……………………………………………………………………………………. 241
4-7-3 اثرات مثبت و منفی تولید برق هسته ای در محیط زیست . ………………………………………………………. 241
4-7-3-1 تأثیرات تشعشعات هسته ای بر محیط زیست ………………………………………………………………….. 241
4-7-3-2 خطرات مواد رادیواکتیو ………………………………………………………………………………………. 242
4-7-3-3 تأثیرات نامطلوب تشعشعات اتمی بر انسان . ………………………………………………………………….. 244
4-8 تشعشعات هسته ای و محیط زیست …………………………………………………………………………………. 245
4-8-1 اثرات رادیواکتیو بر آب دریا ……………………………………………………………………………………. 246
4-8-2 آلودگی ناشی از مواد رادیواکتیو در دریا ………………………………………………………………………… 247
4-8-3 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 249
4-8-4 آبهای آلوده ………………………………………………………………………………………………………. 250
4-8-5 ورود اتفاقی مواد ………………………………………………………………………………………………..256
4-8-6 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 262
4-8-7 مواد پرتوزا در ماهیان ………………………………………………………………………………………….. 266
4-8-8 اثرات مواد پرتوزا روی آبزیان ………………………………………………………………………………….. 273
4-8-9 صدمات ناشی از مواد پرتوزا روی انسان ……………………………………………………………………….. 274
4-8-10 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 277
4-8-11 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 280
فصل پنجم : ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 284
5-2 بررسی تطبیقی ایمنی نیروگاه بوشهر ………………………………………………………………………………. 286
5-2-1 نیروگاه اتمی بوشهر و فوکوشیما ژاپن …………………………………………………………………………… 286
5-2-2 نیروگاه اتمی بوشهر و چرنوبیل …………………………………………………………………………………. 289
5-3 ایمنی و امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 289
5-3-1 رصد مرتب میزان تشعشعات نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………. 290
5-4 پایش نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………………………………………….. 290
5-4-1 دفن زباله های هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر مطابق استانداردهای جهانی ……………………………………….. 291
5-5 مسیرهای ورود رادیونوکلئیدها به محیط نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………. 291

5-5-1 مهم ترین راه های پرتوگیری برای انسان ناشی از کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………… 292
5-5-2 راههای خارجی پرتوگیری . …………………………………………………………………………………….. 292

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-5-3 راههای داخلی پرتوگیری ………………………………………………………………………………………… 292
5-6 رادیواکتیویته در محیط به سبب کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 292
5-6-1 رادیواکتیو ناشی از رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293
5-6-1-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293
5-6-1-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت مصرفی مردم در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ………………………. 295
5-6-2 رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 296
5-6-2-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات آبیاری شده ……………………………………………………………….. 297
5-6-2-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت حیوان ناشی از آبهای سطحی ………………………………………… 297
5-6-2-3 غلظت رادیونوکلئیدها در غذاهای دریایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………….. 297
5-6-3 غلظت رادینوکلئیدها در رسوبات ساحلی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………… 299
5-6-4 روابط پخش رادیونوکلئیدها در ساحل دریا ………………………………………………………………………. 300
5-7 محاسبات دز فردی ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو و آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………. 302
5-7-1 ضرایب تبدیل دز و دیگر داده ها برای رادیونوکلئیدها در محاسبات دز ………………………………………….. 302
5-7-2 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 303
5-7-2-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………….. 303
5-7-2-2 دز ناشی از تنفس پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………………. 303

5-7-2-3 دز ناشی از پرتوگیری مستقیم از پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 304
5-7-2-4 دز پوست بدن ناشی از پرتوهای بتا پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………. 304
5-7-2-5 دز ناشی از پرتوهای رادیونوکلئیدهای سطح زمین به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …… 304
5-7-3 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305
5-7-3-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها در رژیم غذایی دریایی مردم منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ……………………… 305
5-7-3-2 دز ناشی از فعالیت های ماهیگیری و قایقرانی در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305
5-7-3-3 دز ناشی از فعالیت های ساحلی و شنا در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 306
5-7-3-4 دز ناشی از فعالیت در خاک آبیاری شده با آب آلوده رادیواکتیو منطقه نیروگاه اتمی بوشهر …………………… 306
5-7-4 محاسبات دز جمعیتی ناشی از رهاسازی مواد رادیواکتیو در جو و آبهای سطحی ………………………………… 307
5-8 بررسی شرایط حادثه ای نیروگاه اتمی بوشهر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *