رشته حقوق

منابع انگلیسی

دانلود پایان نامه

5-3-1-17) تعداد اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….184
5-3-1-18) تعداد فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….184
5-3-1-19) تعداد سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………184
5-3-1-20) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………..185
5-3-1-21) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………185
5-3-1-22) وضعیت تعداد جداول در پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………..185
5-3-1-23) وضعیت نوع ضمیمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….186
5-3-1-24) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………….186
5-3-1-25) نوع پیشنهادهای موجود در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………186
5-3-1-26) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………187
5-3-1-27) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………187
5-3-2) توصیف متغیرهای روش شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..187
5-3-2-1) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………..187
5-3-2-2) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….188
5-3-2-3) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………188
5-3-2-4) شیوه جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….188
5-3-2-5) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 189
5-3-2-6) روش تحقیق پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..189
5-3-2-7) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….189
5-3-2-8) روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..190
5-3-2-9) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..190
5-3-2-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………..190

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  خواجه عبدالله انصاری