سبز اندیشان امروز

منابع انگلیسی

4-2-10) تعداد صفحات کل پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………100
4-2-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………102
4-2-12) تعداد صفحات فصل دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
4-2-13) تعداد صفحات فصل پنج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-2-14) تعداد صفحات بخش ضمیمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………108
4-2-15) تعداد کلید واژه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
4-2-16)تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………112
4-2-17) تعداد اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114
4-2-18) تعداد فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
4-2-19) تعداد سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..118
4-2-20) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………..120
4-2-21) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………..122
4-2-22) وضعیت تعداد جداول موجود در پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………..124
4-2-23) وضعیت نوع ضمیمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….126
4-2-24) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………128
4-2-25) نوع پیشنهادات موجود در پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..130
4-2-26) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………..132
4-2-27) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………..134
4-3) توصیف متغیرهای روش شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….136
4-3-1) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….136
4-3-2) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138
4-3-3) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..142

                                                    .