منابع انگلیسی

منابع انگلیسی

نمودار 4-56) فراوانی بر اساس نوع محدودیت، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………….129
نمودار 4-57) فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………..130
نمودار 4-58) فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………………..131
نمودار 4-59) فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………..132
نمودار 4-60) فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………..133
نمودار 4-61) فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………..134
نمودار 4-62) فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………..135
نمودار 4-63) فراوانی بر اساس نوع هدف، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………..136
نمودار 4-64) فراوانی بر اساس نوع هدف، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………………….137
نمودار 4-65) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………….138
نمودار 4-66) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………… 140
نمودار 4-67) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه غیرانتفاعی شمال………………………………………………………………………………..140
نمودار 4-68) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه آزاد ساری…………………………………………………………………………………………….141
نمودار 4-69) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه آزاد آمل………………………………………………………………………………………………..141
نمودار 4-70) فراوانی بر اساس حجم نمونه، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………142
نمودار 4-71) فراوانی بر اساس حجم نمونه، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………………143
نمودار 4-72) فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………144
نمودار 4-73) فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………..145
نمودار 4-74) فراوانی بر اساس نوع داده، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………146
نمودار 4-75) فراوانی بر اساس نوع داده، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………………………147
نمودار 4-76) فراوانی بر اساس روش تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………….148
نمودار 4-77) فراوانی بر اساس روش تحقیق، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………………….149

Share