منابع انگلیسی

منابع انگلیسی

جدول 4-50) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………132
جدول 4-51) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………..133
جدول 4-52) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………..134
جدول 4-53) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………..135
جدول 4-54) توزیع فراوانی بر اساس نوع هدف، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………..136
جدول 4-55) توزیع فراوانی بر اساس نوع هدف، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………….137
جدول 4-56) توزیع فراوانی بر اساس جامعه آماری، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………….138
جدول 4-57) توزیع فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………….139
جدول 4-58) توزیع فراوانی بر اساس حجم نمونه، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………….142
جدول 4-59) توزیع فراوانی بر اساس حجم نمونه، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………….143
جدول 4-60) توزیع فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………144
جدول 4-61) توزیع فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………145
جدول 4-62) توزیع فراوانی بر اساس نوع داده، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………….146
جدول 4-63) توزیع فراوانی بر اساس نوع داده، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………….147
جدول 4-64) توزیع فراوانی بر اساس روش تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………..148
جدول 4-65) توزیع فراوانی بر اساس روش تحقیق، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………….149
جدول 4-66) توزیع فراوانی بر اساس روش نمونه گیری، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………..150
جدول 4-67) توزیع فراوانی بر اساس روش نمونه گیری، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………….151
جدول 4-68) توزیع فراوانی بر اساس روش گردآوری داده ها، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………….152
جدول 4-69) توزیع فراوانی بر اساس روش گردآوری داده، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………153
جدول 4-70) توزیع فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………….154
جدول 4-71) توزیع فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………….155

Share