منابع اطلاعات

منابع اطلاعات

2-4-2-3-5)مدارک عینی:
پیشینه علوم قانونی امروز، به سال 1910 بر می گردد.زمانی که دکتر ادموند لوکارد، جرم شناس فرانسوی «اصل تبادل»، را بنیان نهاد. این فرضیه اساسا بیان می کند که مجرم همیشه چیزی را از صحنه جرم برداشته یا مدرک جرمی را از خود به جا می گذارد.
هر صحنه جرمی داستانی را بیان می کند. نکته مهم، کلید کشف اشیاء یا مدارکی است که نتیجه آغاز، میانه و پایان غم انگیزی را آشکار می سازد. هیچ شی ای هر قدر کوچک و بی ارزش باشد، نباید نادیده گرفته شود. هدف اصلی یک تحقیق، یافتن مشخص کردن و نگهداری شواهد و مدارک جهت تشخیص حقایق پرونده، بررسی آتی در آزمایشگاه و ارائه مستقیم در دادگاه می باشد (وکسلر, 22:1378-25).
اخیراً جمع آوری شواهد و مدارک به علت اهمیّت آن در محاکمات معروف، مرکز توجه واقع شده است. این موضوع آگاهی و هوشیاری مردم را نه فقط نسبت به جمع آوری شواهد و مدارک بلکه اهمیت ذخیره، نگهداری و بررسی آنها را نیز ارتقاء بخشیده است (برچر,1378: 66 ).
2-4-2-3-5-1)تعریف مدرک عینی:
هرچیز واقعی است که در تشخیص حقایق یک پرونده کمک می کند.مدرک عینی را می توان روئیت کرد لمس نمود، بویید یا چشید؛ آن نیمه جامد یا مایع است؛ بزرگ یا خیلی کوچک می باشد. ممکن است در صحنه جرم نزدیک شما و یا مایل ها دورتر باشد. احتمال دارد که همراه مظنون یا قربانی باشد.
برخی شواهد ومدارک، جرمی را به جرم مشابه یا مظنونی را به مظنون دیگر مرتبط می سازد. شواهد و مدارک می توانند در حالی که پرونده ظاهراً به نتیجه نرسیده، سرنخ های تازه ای را مهیّا کنند. علاوه بر این، شواهد ومدارک، اثبات کننده اظهارات شاهدان نمی شوند. یک جرم باید به وسیله تحقیق مستقل و شواهد و مدارک عینی اثبات شود.
2-4-2-3-5-2)انواع مدارک عینی:
1-مدارک بسیار کوچک: اقلام بسیار کوچک از قبل مو یا الیاف به شواهد و مدارک بسیار کوچک موسومند. 2-2-مدارک مستقیم:شواهد ومدارک مستقیمیک حقیقت را بدون نیاز به مدارک دیگر اثبات می کند.
3-مدارک قاطع: شواهد ومدارکی که به وسیله قانون مشخص شده اند. مدارک قاطع نامیده می شوند.
4-شواهد ومدارک فرعی:شواهد و مدارکی که صرفا فردی را مجرم می سازند، مانند رد پای مظنونی که نزدیک صحنه جرم یافت شده، شواهد و مدارک فرعی خوانده می شود. تصوّر غلط عموم این است که شواهد ومدارک فرعی بدون حقایق دیگر برای تأیید آنها، قابل قبول نخواهد بود؛ اما بسیاری از محکومیت ها در اصل طبق شواهد ومدارک فرعی حاصل شده اند.
5-شواهد ومدارک تبرئه کننده:یعنی مدارک عینی که بی گناهی شخص را اثبات می کند. به طور مثال، داشتن گروه خونی متفاوت از گروه خونی یافت شده در یک صحنه قتل موجب تبرئه ی مظنون می شود.
6-شواهد و مدارک مربوط: این شواهد مظنون را به جرم مرتبط می سازند.مدارک مربوط عبارتند از آثار انگشت، ردپا، لکه خون، مو والیاف.
شواهد و مدارک اساسی جرم:مشخص می کنند که جرمی رخ داده است. برخلاف عقیده عوام، اساس جرم در یک پرونده قتل، جسد نیست بلکه حقیقتی است که مرگ از یک عمل مجرمانه ناشی شده است. شواهد و مدارک اساسی جرم، عناصر جرم را تأیید می کنند. آثار ابزار روی درب ورودی، مدارک اساسی جرم در سرقت از اماکن است.شواهد و مدارک عینی کافی نیستند. به منظور ارزشمند بودن شواهد ومدارک، باید آنها به طور قانونی جمع آوری، ضبط و به طور صحیح و قانونی پردازش شوند (ام.هس و بنت،1385: 266-268).
2-4-2-3-5-3)پردازش شواهد ومدارک عینی:
پردازش شواهد و مدارک عینی عبارت است از: کشف، شناسایی و بررسی آنها؛ جمع آوری، ثبت و مشخص کردن آنها؛ بسته بندی، انتقال و نگهداری؛ ارائه آنها در دادگاه و امحاء مدارک پس از بسته شدن پرونده.
2-4-2-3-5-4)مدارک عینی که اغلب مورد بررسی قرار می گیرند:
آثار انگشت – آثار صدا – رد لاستیک وکفش – آثار گاز گرفتگی – ابزار و آثار ابزار – اسلحه ومهمّات – شیشه – خاک ومواد معدنی – مایعات بدن( از قبیل خون) – مو والیاف – عایق ایمنی – طناب و نوار چسب – مواد مخدر – اسناد- آثار و نشانه های رختشویی و خشکشویی( همان:287).
2-4-2-3-6)کسب اطلاعات:
مطالب و اطلاعات بدست آمده از طریق بازجویی و تحقیق ومدارک عینی به یک اندازه مهم هستند. بسیاری از پرونده های مختومه بر مدارک عینی و هم بر اطلاعات کسب شده از طریق مصاحبه و بازجویی اتکا داشته است. مدارک عینی می توانند پایه واساسی را برای بازجویی و تحقیق از افراد در باره یک جرم ایجاد کنند و باز جویی می تواند سر نخ هایی را برای یافتن مدارک عینی فراهم سازد. هر کدام از موارد مذکور یا هر دو، اطلاعات و مطالب لازم را برای به انجام رساندن موفق یک تحقیق جنایی مهیّا می سازند.
2-4-2-3-6-1)منابع اطلاعات:
علاوه بر مدارک عینی، سه منبع اصلی اطلاعات موجود است.
گزارش و یادداشت ها، از جمله موارد یافت شده در اینترنت؛
افرادی که در یک جرم مجرم نبوده اما مطالبی در مورد جرم و افراد دخیل در آن می دانند؛

Share