رشته حقوق

منابع اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

جدول شماره 4-13): آزمون کلموگرف اسمیرنف …………………………………………………………………………………………….161
جدول شماره 4-14): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین مدیریت تبادل اطلاعات و فرایند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………162
جدول شماره 4-15): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم در ناجا……………………………………………………………………………………………………164
جدول شماره 4-16): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی
مناسب به اطلاعات ادارات پلیس کشف جرایم در ناجا……………………………………………………………………………………..166
عنوان صفحه
جدول شماره 4-17): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشفجرایم در ناجا……………………………………………………………..168
جدول شماره 4-18): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برو ن سازمانی بر فرایند کشف جرم………………………………………………………………………………………….170
جدول شماره 4-19): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایند کشف جرم…………………………………………………………………………………………..172
جدول شماره 4-20): تحلیل واریانس مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………174
جدول شماره 4-21): ظریب مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………………………..176
جدول شماره 4-20): آماره های آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………….179
فهرست نمودار ها
نمودار شماره 4-1): فراوانی درجه……………………………………………………………………………………………………………………..144
نمودار شماره 4-2): فراوانی سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………………………….145
نموار شماره 4-3): فراوانی مدت زمان خدمت ………………………………………………………………………………………………….146
نمودار شماره 4-4): فراوانی رده شغلی در سازمان…………………………………………………………………………………………….147
نمودار شماره 4-5): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………149
نمودار شماره 4-6): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات داخلی پلیس کشف جرایم بر فرایند کشف جرم در ناجا……………………………………………………………………………………………………………………………….151
عنوان صفحه
نمودار شماره 4-7): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب منابع اطلاعاتی سایر پلیس های تخصصی بر فرایند کشف جرم در ناجا……………………………………………………………………………………………………………………………………153
نمودار شماره 4-8): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب منابع اطلاعاتی برون سازمانی بر فرایند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………155
نمودار شماره 4-9): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………157
نمودار شماره 4-10): میانگین تاثیر گویه ای کشف جرم بر فرایند کشف جرم……………………………………………….160

مطلب مشابه :  بررسی اسناد و مدارک

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید