منابع اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی

شکل شماره 2-8): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………76
شکل شماره 2-9): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………78
فهرست جداول
جدول شماره 2-1): تحقیقات درون سازمانی……………………………………………………………………28
جدول شماره 2-2):تحقیقات برون سازمانی………………………………………………………………………………………………………..32
جدول شماره 2-3):تحقیقات خارج از کشور………………………………………………………………………………………………………..33
جدول شماره 2-4): امنیت لایه بندی شده ………………………………………………………………………………………………………..82
جدول شماره 3-1): جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………134
جدول شماره 3-2): ارتباط سوال ها و شاخص ها و فرضیه ها…………………………………………………………………………137
جدول شماره 3-3): امتیاز بندی گزینه ها…………………………………………………………………………………………………………139
جدول شماره 3-4):ضریب پایایی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………140
جدول شماره 4-1): تعداد پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………143
جدول شماره 4-2): قابلیت اطمینان پرسشنامه………………………………………………………………………………………………..143
جدول شماره 4-3): فراوانی درجه یا رتبه همطراز…………………………………………………………………………………………….144
عنوان صفحه
جدول شماره 4-4): فراوانی سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………………………….145
جدول شماره 4-5): فراوانی مدت زمان خدمت در معاونت فاوا، پلیس کشف جرایم و سایر پلیس های تخصصی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….146
جدول شماره 4-6): فراوانی رده شغلی ( مدیریتی) در سازمان…………………………………………………………………………147
جدول شماره 4-7): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم……………………….148
جدول شماره 4-8): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات داخلی بر فرایند کشف جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..150
جدول شماره 4-9): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم بر فرایند کشف جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………152
جدول شماره 4-10): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی بر فرایند کشف جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..154
جدول شماره 4-11): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایند کشف جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..156
جدول شماره 4-12): تاثیر گویه های کشف جرم بر فرایند کشف جرم…………………………………………………………..158

Share