مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی

2. عنوان: عبارت توصیفی‌ای که در صفحه جلد کتاب آورده شده است یا برای شناسایی مقاله‌ای درج شده است. هرگاه نامی برای مقاله‌ای رسا به نظر نمی‌رسید، داخل دوقلاب، عنوان رساتری برای آن و در کنار عنوان برگزیده از سوی مؤلف آن، درج شده است. در معرفی مقاله‌ها و کتاب‌های یک نویسنده، نظم الفبایی درنظر گرفته شده است. اگر نویسنده در نوشته‌های بعدی خود همکار یا همکارانی داشته باشد؛ اول مقاله‌ها یا کتاب‌های مربوط به یک نویسنده آورده شده است سپس مقاله‌های مربوط به آن نویسنده و نویسنده همکارش و در پایان مقاله یا کتاب مربوط به آن نویسنده و همکارانش.
برخی از مقاله‌ها در چند شماره از یک مجله یا روزنامه چاپ شده است. در صورتی که این مقاله‌ها با یک نام در شماره‌های مختلف چاپ شده باشد، بدون تفکیک، همه شماره‌ها در یک مدخل معرفی شده است. اما اگر در هر شماره، در کنار عنوان ثابت، زیرعنوان متغیر وجود داشته باشد و یا در شماره‌های مختلف نام‌های مختلف آورده شده باشد؛ برای هر کدام مدخلی جدا درنظر گرفته شده است. اگر یک مقاله با نام‌های متفاوت در مجله‌ها و کتاب‌های مختلف آورده شده باشد برای وفاداری به نام مقاله، مدخل جدا برای هر نام در نظر گرفته شده است.
3. افرادی که به صورتی مسؤولیت جنبی مربوط به اثر را به عهده دارند مانند ویرایشگر، مترجم، مصحح و ..، همراه با ذکر نقشی که آنها به عهده داشته‌اند.
4. ثبت‌نام انتشارات و شماره سلسله انتشارات ناشر برای کتاب‌ها.
5. ویرایش: باید توجه داشت که تمام چاپ‌های یک اثر، در یک زمان و یا زمان‌های مختلف که از روی یک نوع «حروف ‌چینی» چاپ شده باشد، یک ویرایش است. بنابراین بدون در نظر گرفتن دوره چاپ، ویرایش‌های گوناگون کتاب‌ها درج شده است.
6. محل نشر: نام شهری که مؤسسه انتشاراتی ناشر در آن قرار دارد.
7. نام ناشر: نام شخصی (حقیقی یا حقوقی) که مسؤولیت انتشار یک کتاب یا مواد دیگر چاپی را به عهده بگیرد. همین شخص (حقیقی یا حقوقی) ممکن است «چاپ‌کننده، ناشر و فروشنده» یا «چاپ‌کننده و ناشر» یا «ناشر و فروشنده» باشد.
8 . تاریخ انتشار: تاریخ سالی که کتاب در آن انتشار یافته است.
9. تعداد مجلدات و تعداد صفحات کتاب. گاه به ضرورت، مجلدات برخی کتاب‌ها به طور جداگانه معرفی شده است.
10. وضعیت تصویری، جدول، نمودار.
11. ضمایم کتاب: نقشه تاشده در داخل کتاب یا جداگانه و غیره.
در معرفی مقاله‌ها:
1. نام خانوادگی و نام پدیدآورنده.
2. عنوان مقاله.
3. نام مترجم.
4. نام مجله، روزنامه یا کتابی که مقاله از آن استخراج شده است.
5. اطلاعات مورد نیاز درباره مجله شامل: دوره، سال، شماره، شماره پیاپی، تاریخ و تاریخ انتشار و شماره صفحات موردنظر؛ اطلاعات موردنیاز درباره روزنامه شامل: شماره، تاریخِ روز، ماه و سال و صفحات مورد نظر؛ اطلاعات مورد نیاز درباره کتاب‌ شامل: ویرایش، محل نشر، سال نشر و صفحات موردنظر.
در معرفی پایان‌نامه‌ها یا رساله:
1. نام خانوادگی و نام پدیدآورنده.
2. عنوان پایان‌نامه.
3. مقطع تحصیلی و عنوان تحصیلی.
4. نام دانشکده.

Share