مقایسه

نمودار 4-4. روند تغییر بازده با تغییر میزان دوپانت……………………………………………………………………………..176
نمودار 4-5. مقایسه‌ی میزان راندمان در نتیجه‌ی مقادیر متفاوت دوپانت……………………………………………177
نمودار 4-6. منحنی روند تغییر بازده با تغییر مقدار اکسیدانت H2O2………………………………………………….178
نمودار 4-7. مقایسه‌ی میزان راندمان در نتیجه‌ی تغییر مقدار اکسیدانت H2O2…………………………………178
نمودار 4-8. مقایسه‌ی میزان راندمان در نتیجه تغییر مدت زمان تابش‌دهی……………………………………….180
نمودار 4-9. مقایسه‌ی میزان راندمان در نتیجه تغییر نوع تابش نور…………………………………………………….182
نمودار 4-10. مقایسه‌ی میزان راندمان در نتیجه افزایش حجم خوراک اولیه………………………………………184
نمودار 4-11. مقایسه‌ی‌ میزان راندمان بین فوتوکاتالیست‌های گروه (الف)………………………………………….189
نمودار 4-12. روند تغییر بازده با تغییر میزان TiO2(P25) در فوتوکاتالیست‌های (الف)……………………..191
نمودار 4-13. مقایسه میزان راندمان بین فوتوکاتالیست‌های گروه (ج)………………………………………………..192
نمودار 4-14. مقایسه میزان راندمان بین کل فوتوکاتالیست‌های Loading………………………………………..193
نمودار 4-15. مقایسه میزان راندمان بین فوتوکاتالیست‌های گروه (د)…………………………………………………194
نمودار 4-16. روند تغییر بازده با تغییر میزان TiO2(P25) در فوتوکاتالیست‌های (د)…………………………195
نمودار 4-17. مقایسه میزان راندمان بین فوتوکاتالیست‌های گروه “ه”………………………………………………..199
نمودار 4-18. مقایسه میزان راندمان بین فوتوکاتالیست‌های گروه (ت)………………………………………………200
نمودار 4-19. مقایسه میزان راندمان با کاتالیست‌های Dopping دو و سه جزئی………………………………201
نمودار 4-20. مقایسه میزان راندمان گوگردزدایی اکسایشی، میان کل فوتوکاتالیست‌‌ها……………………..202
نمودار 4-21. نمودار نتایج qt بر حسب t……………………………………………………………………………………………….211
نمودار 4-22. نمودار نتایج مدل سینتیکی لاگرگرن (سینتیک شبه مرتبه‌ی اول)………………………………211
نمودار 4-23. نمودار نتایج مدل سینتیکی الوویچ (سینتیک شبه مرتبه‌ی اول)………………………………….212
نمودار 4-24. نمودار نتایج مدل سینتیکی بلانچارد (سینتیک شبه مرتبه‌ی‌ دوم)……………………………212
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1. مقایسه انرژی فعالسازی همراه/بدون کاتالیزور………………………………………………………………………6
شکل 1-2. ساختار نیمه رسانا………………………………………………………………………………………………………………….8

                                                    .