مقایسه نتایج

مقایسه نتایج

فوتوکاتالیست Pcat(7) شامل 8٪ فلز نقره بارگذاری شده در روی TiO2(P25) می‌باشد که به روش تلقیح مرطوب ساخته شده است. به این ترتیب که مقدار 2518/0 گرم از نمک نقره نیترات توزین و به همراه مقداری حلال اتانول خالص 99٪ به داخل یک بشر منتقل میشود. ادامه مراحل مشابه آنچه که در بخش (ب-A)، توضیح داده شده دقیقاً عمل می‌شود. در پایان کاتالیست سنتزشده به صورت یک پودر جامد خاکستری رنگ به دست خواهد آمد.
ب-C ) فوتوکاتالیست Pcat (8) :
فوتوکاتالیست Pcat(8) شامل 12٪ فلز نقره بارگذاری شده در روی TiO2(P25) می‌باشد که به روش تلقیح مرطوب ساخته شده است. به این ترتیب که مقدار 38/0گرم از نمک نقره نیترات توزین و به همراه مقداری حلال اتانول خالص 99٪ به داخل یک بشر منتقل می‌شود. ادامه مراحل مشابه آنچه که در بخش (ب-A)، توضیح داده شده دقیقاً عمل می‌شود. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد خاکستری متمایل به آبی به دست خواهد آمد.
ب-D ) فوتوکاتالیست Pcat (9) :
فوتوکاتالیست Pcat(9) شامل 16٪ فلز نقره بارگذاری شده در روی TiO2(P25) می‌باشد که به روش تلقیح مرطوب ساخته شده است. به این ترتیب که مقدار 5037/0 گرم از نمک نقره نیترات توزین و به همراه مقداری حلال اتانول خالص 99٪ به داخل یک بشر منتقل میشود. ادامه مراحل مشابه آنچه که در بخش (ب-A)، توضیح داده شده دقیقاً عمل می‌شود. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد خاکستری تیره به دست خواهد آمد. شکل (3-14)، فوتوکاتالیست‌های سنتز شده در بخش 3-3-3-ب را نمایش می‌دهد.
شکل (3-14)، تصاویر مربوط به فوتوکاتالیست‌های بخش (3-3-3-ب)
3-3-3-ج) روش سنتز فوتوکاتالیست‌های Loading سه جزئی فلز روی TiO2 (با پیش ماده TTIP ) و نانوزئولیت NaX :
فوتوکاتالیست‌های ساخته شده در این بخش به صورت Loading سه جزئی فلز روی TiO2 (با پیش ماده TTIP) و نانوزئولیت سنتزی NaX می‌باشد به طوری که درصد وزنی مشخص از فلزهای نقره وسریم در پیش ماده‌ی TTIP و سپس در پایه نانوزئولیت NaX بارگذاری شده است.
ج-A ) فوتوکاتالیست Pcat (10) :
فوتوکاتالیست Pcat(10) شامل 8٪ فلز نقره بارگذاری شده روی TiO2 و نانوزئولیت سنتزی NaX می‌باشد،
( منبع تیتانیوم پیش ماده TTIP است). روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(10) به شرح زیر می‌باشد :
محلول شماره (1) : مقدار 4 سی‌سی از پیش ماده‌ی TTIP به همراه 40 سی‌سی حلال اتانول خالص 99٪ به مدت زمان یک ساعت بدون حرارت مخلوط می‌شوند.
محلول شماره (2) : مقدار 20 سی‌سی از حلال اتانول خالص 99٪ به همراه 2 سی‌سی آب مقطر دیونیزه، 1/0 سی‌سی اسید نیتریک غلیظ، 2 گرم اوره و 021/0گرم نمک حاوی فلز نقره AgNO3)) به مدت زمان یک ساعت بدون حرارت مخلوط میشوند طوری که هیچ بلور جامدی از مواد اولیه در آن باقی نماند و یک محلول خاکستری کم‌رنگ و کاملاً شفاف به دست آید.
سپس محلول شماره (2) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (1) که هم چنان در حال هم‌خوردن است، افزوده می‌شود. لازم به ذکر است که در این مرحله سرعت افزودن قطرات و همچنین اندازه‌ی قطراتی که از سوزن سرنگ خارج می‌شود باید کاملاً کنترل شده باشد زیرا صحیح انجام شدن این مرحله در اندازه و سایز ذرات فوتوکاتالیست سنتز شده بسیار مؤثر خواهد بود. پس از اتمام تزریق محلول شماره (2)، 2 گرم از نانوزئولیت سنتز شده‌ی NaX نیز توزین و به محتویات فوق اضافه شده و بعد از اندکی هم‌خوردن، نمونه‌ی حاصل به داخل حمام آب گرم منتقل و در آنجا هم‌زدن نمونه در دمای °C60 به مدت 7 روز ادامه می‌یابد. بعد از پایان این مدت زمان، مخلوط حاصل را سانتریفیوژ نموده و رسوب باقی مانده به مدت دو ساعت در آون خلاء در دمای °C80 تحت خلاء حرارت داده می‌شود سپس نمونه را به کوره انتقال داده تا تحت یک برنامه‌ریزی دمایی مشخص، مرحله‌ی کلسیناسیون تکمیل گردد به این ترتیب که دو ساعت در دمای °C150، یک ساعت در دمای°C 250، یک ساعت در دمای °C450، یک ساعت در دمای °C550 و یک ساعت نیز در دمای °C650 در کوره حرارت داده می‌شود. در پایان نانو ذرات (Ag/TiO2/Zeolite NaX) به صورت یک پودر جامد خاکستری روشن به دست خواهد آمد.
ج-B ) فوتوکاتالیست Pcat (11) :
فوتوکاتالیست Pcat(11) شامل 8٪ فلز سریم بارگذاری شده روی TiO2 و نانوزئولیت سنتزی NaX می‌باشد،
( منبع تیتانیوم پیش‌ماده TTIP است). روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(11) به شرح زیر می‌باشد :
محلول شماره (1) : مقدار 20 سی‌سی از پیش‌ماده‌ی TTIP به همراه 40 سی‌سی حلال اتانول خالص 99٪ به مدت زمان یک ساعت بدون حرارت مخلوط می‌شوند.
محلول شماره (2) : مقدار 20 سی‌سی از حلال اتانول خالص 99٪ به همراه 2 سی‌سی آب مقطر دیونیزه و 1/0 سی‌سی اسید نیتریک غلیظ و 2 گرم اوره و 8017/0 گرم نمک حاوی فلز سریم Ce(NO3)3.6H2O)) به مدت زمان یک ساعت بدون حرارت مخلوط می‌شوند طوری که هیچ بلور جامدی از مواد اولیه در آن باقی نماند و یک محلول زرد رنگ به دست آید.
سپس محلول شماره (2) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (1) که هم چنان در حال هم‌خوردن است، افزوده می‌شود. پس از اتمام تزریق محلول شماره (2)، مخلوط حاصل به مدت زمان یک ساعت هم‌زده می‌شود. سپس 2 گرم از نانوزئولیت سنتز شده‌ی NaX نیز توزین و به محتویات فوق اضافه شده و بعد از اندکی هم‌خوردن، نمونه‌ی حاصل به داخل حمام آب گرم منتقل و در آنجا هم‌زدن نمونه در دمای °C60 به مدت 7 روز ادامه می‌یابد. بعد از پایان این مدت زمان، مخلوط حاصل را سانتریفیوژ نموده و رسوب چندین بار با مخلوط50 :50 آب مقطر و اتانول شست و شو داده می‌شود تا ناخالصی‌های اضافی و باقی‌مانده در اثر شست‌و‌شو از نمونه خارج شوند. سپس رسوب حاصل به مدت دو ساعت در آون خلاء در دمای °C80 و دو ساعت نیز در دمای °C150 تحت خلاء حرارت داده می‌شود در انتها نیز نمونه را به کوره انتقال داده تا تحت یک برنامه‌ریزی دمایی مشخص، مرحله‌ی کلسیناسیون تکمیل گردد به این ترتیب که 15 دقیقه در دمای °C150، 30 دقیقه دردمای °C250، یک ساعت در دمای °C350، دو ساعت در دمای °C450، 30 دقیقه در دمای °C550، 30 دقیقه در دمای °C650 و 30 دقیقه نیز در دمای °C750 در کوره حرارت داده می‌شود. در پایان نانوذرات (Ce/TiO2/Zeolite NaX) به صورت یک پودر جامد کرم‌رنگ به دست خواهد آمد. شکل (3-15)، فوتوکاتالیست‌های سنتز شده در بخش 3-3-3-ج را نمایش می‌دهد.
شکل (3-15)، تصاویر مربوط به فوتوکاتالیست‌های بخش (3-3-3-ج)
فرآیند دوپه کردن یا آلایش دادن یعنی افزودن مقدار کمی از یک ماده به ماده‌ی مورد نظر به طوری که تغییرات قابل مشاهده‌ایی در خواص آن ظاهر گردد. در فرآیند دوپینگ بر خلاف روش بارگذاری، ذرات در داخل شبکه‌ی ماده مورد نظر نفوذ می‌کنند به طوری که در دیفراکتوگرام XRD آنها، تغییر فاز حاصل از ایجاد یک پیک جدید یا تغییر یک پیک محسوس باشد. در فصل بعدی مقایسه نتایج حاصل از فرآیند گوگردزدایی در نتیجه‌ی استفاده از فوتوکاتالیست‌هایی با نسبت‌های متفاوت دوپینگ آورده خواهند شد.
3-3-3-د) روش سنتز فوتوکاتالیست‌های Dopping دوجزئی TiO2(P25) و نانوزئولیت NaX :
در جدول (3-5)، نتایج آنالیز XRF برای فوتوکاتالیست‌های گروه (د) آورده شده است.
جدول (3-5) : نتایج آنالیز XRF برای فوتوکاتالیست‌های سنتز شده گروه (د)

Share