مقایسه میانگین ها

مقایسه میانگین ها

3- 6- 7- اندازه گیری شاخص های رنگ محصول نهایی
در پایان زمان خشک کردن، میوه های خشک، پودر شده و به وسیله دستگاه هانترلب (دیتاکالرساخت شرکت تکست فلش آمریکا) شاخص های L, A,B,H رنگ آن ها، اندازه گیری خواهد شد.
3- 7- روش گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
اعدادخام ازطریق اندازه گیری وزن نمونه هاباترازوی دیجیتال، ثبت اعدادازدماسنج تر و دماسنج خشک، ثبت رطوبت ازرطوبت سنج، شمارش تعدادقارچ به کمک کلنی کانتروتکمیل آنهابه کمک منابع کتابخانه، بانک های اطلاعاتی، شبکه کامپیوتری و تجهیزات آزمایشگاهی جمع آوری خواهدشد.
پس ازجمع آوری مشاهدات خام آزمایش، تحت برنامه نرم افزاری SPSSV18 تجزیه کوواریانس به منظوربررسی اثرعامل یاعوامل مشترک اثرگذاروتجزیه واریانس وتحت همین برنامه، مقایسه میانگین هابه روش دانکن انجام وتیماریاتیمارهای برترانتخاب ومعرفی خواهدشد. همچنین کلیه نمودارهاومعادلات ومنحنی خط رگرسیون در Excel رسم خواهدگردید
فصل چهارم
نتایج
4- 1- نتایج مربوط به سنتیک افت رطوبت در روش های مختلف خشک کردن (تابعی از زمان)
نمودار (1-4) نشان می دهد که مقدار رطوبت به طور مداوم طی زمان خشک کردن کاهش می یابد و زمان خشک کردن لیمو در ماهای بالاتر، کوتاهتر است. همچنین در منحنی شدت افت رطوبت، علاوه بر مرحله سرعت ثابت، یک مرحله سرعت نزولی نیز وجود دارد و خشک کردن صرفنظر از شرایط خشک کردن غالباً در مرحله سرعت نزولی اتفاق می افتد (نمودار 2-4). همچنین مشاهده می شود که با افزایش دمای خشک کردن، شدت افت رطوبت در مرحله سرعت ثابت و شیب خط مرحله سرعت نزولی افزایش می یابد (نمودار 2-4).
نمودار (1-4) سنتیک افت رطوبت لیمو در دماهای مختلف خشک کردن با آون (نسبت رطوبت تابعی از زمان)
نمودار (2-4) شدت افت رطوبت لیمو در دماهای مختلف خشک کردن با آون (تابعی از زمان)
4- 2- نتایج مربوط به شدت افت رطوبت در خشک کن آون (تابعی از رطوبت مطلق)
با بررسی نمودار (3-4) مشخص می شود که پایان دوره سرعت ثابت و شروع دوره سرعت نزولی در دماهای مختلف، در رطوبت مطلق مشخص صورت گرفته و دماهای خشک کردن تأثیری در این مقدار رطوبت مطلق ندارد و مقدار رطوبت بحرانی برای دماهای 50، 60، 70 و 80 درجه سیلسیوس به ترتیب برابر با 49/10، 91/10، 83/10 و 97/10 (بر اساس وزن خشک) است.
نمودار (3-4) شدت افت رطوبت لیمو در ماهای مختلف خشک کردن با آون (تابعی از رطوبت مطلق)
4- 3- نتایج مربوط به سنتیک افت رطوبت در دو روش خشک کردن خورشیدی و سنتی
منحنی های سنتیک افت رطوبت در دو روش خشک کردن خورشیدی و سنتی در شکل (4-4) آورده شده است. بابررسی منحنی ها مشخص می شود که بسته به ساعات مختلف خشک کردن در خشک کن خورشیدی نسبت به خشک کردن سنتی به میزان 17 تا 45 درصد کوتاه تر است. سرعت خشک کردن لیمو، به صورت مقدار رطوبت مطلق حذف شده در واحد زمان به عنوان تابعی از زمان خشک کردن در شکل (4-3) نشان داده شده است در این شکل مشخص می شود که در منحنی های خشک کردن خورشیدی لیمو، یک دوره سرعت ثابت و دو دوره سرعت نزولی وجود دارد. همچنین به دلیل این که در ابتدای فرایند خشک کردن دمای هوای خشک کن و محیط با هم تفاوت زیادی دارند، شدت افت رطوبت در خشک کن خورشیدی بیشتر از روش خشک کن سنتی است.
نمودار (4-4) شدت افت رطوبت لیمو و تغییرات دمای هوا در دو روش
خشک کردن سنتی و خشک کن خورشیدی
4- 4- نتایج مربوط به تغییرات درصد چروکیدگی لیمو در آون (تابع زمان)
تغییرات چروکیدگی لیمو در دماهای مختلف هوا به عنوان تابعی از زمان خشک کردن در نمودار (5-4) نشان داده شده است. از آن جایی که طی خشک کردن در دماهای مختلف، رطوبت با سرعت های متفاوت کاهش می یابد، پس برای به دست آوردن اثر دمای هوا بر چروکیدگی بایستی تاثیر رطوبت از آن حذف شود تا اثر دما بر چروکیدگی مشخص شود. همچنین در دمای بالا سرعت رسیدن به حداکثر چروکیدگی نسبت به دمای کمتر بیشتر می باشد.
نمودار (5-4) تغییرات درصد چروکیدگی در آون (تابع زمان)
جدول (1-4) نتایج تجزیه واریانس اثر دمای هوا بر چروکیدگی محصول در سطح احتمال 1 درصد

Share