مقایسه میانگین ها

مقایسه میانگین ها

ضریب تغییرات %
3/03
15/14
20/25
28/78
2/23
2/56
6/97
نمودار 4-1- مقایسه میانگین ارقام کنجد از لحاظ ارتفاع بوته
نمودار 4-2- مقایسه میانگین تراکم کنجد از لحاظ ارتفاع بوته
4-2- فاصله اولین گره از سطح زمین
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها (جدول 4-1) اثر تراکم روی فاصله اولین گره از سطح زمین معنیدار (P≤0/01) بود. ولیاثر رقم و اثر متقابل بین تیمارهای تراکم و رقم روی فاصله اولین گره از سطح زمین معنیدار نگردید (جدول 4-1). مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین فاصله اولین گره از سطح زمین مربوط به تراکم 5 سانتی متر بود و کمترین فاصله اولین گره از سطح زمین را تیمار 20 سانتی متر فاصله کشت به خود اختصاص داد. فاریاس و همکاران (2007) گزارش کردند گیاهانی که در تراکم زیادتری کشت شدهاند نسبت به آنهایی که در فواصل نزدیک به هم کشت شدهاند، رشد رویشی بیشتری خواهند داشت و در نتیجه فاصله اولین گره از سطح زمین نیز بیشتر میشود.
نمودار 4-3- مقایسه میانگین تراکم کنجد از لحاظ فاصله اولین گره از سطح زمین
3-3- تعداد شاخه فرعی
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها (جدول 3-1) اثر رقم و تراکم کاشت روی تعداد شاخه فرعی معنیدار (P≤0/01) بود. ولی اثر متقابل بین تیمارهای تراکم و رقم روی تعداد شاخه فرعی معنیدار نگردید (جدول 3-1). مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین تعداد شاخه فرعی از رقم مغان بهدست آمد و کمترین ارتفاع نیز مربوط به رقم کرج بود (نمودار 3-4). از لحاظ تراکم کاشت نیز با توجه به نمودار 4-5 مشاهده گردید که بیشترین تعداد شاخه فرعی (71/10) مربوط به فاصله کاشت 20 سانتی متر بود که اختلاف آماری معنیداری با تراکم کاشت 15 سانتی متر نداشت و هر دو در یک گروه آماری قرار گرفتند و کمترین تعداد شاخه فرعی ( 24/6) را تراکم 5 سانتی متر فاصله کشت به خود اختصاص داد. هر چقدر تراکم کمتر باشد به طبع آن تعاد شاخه فرعی بیشتری به دلیل رقابت کم ایجاد میشود. نتایج مشابهی توسط علیپور یگانه (1384) در سویا گزارش شده است.
نمودار 3-4- مقایسه میانگین ارقام کنجد از لحاظ تعداد شاخه فرعی
نمودار 3-5- مقایسه میانگین تراکم کنجد از لحاظ تعداد شاخه فرعی
3-4- تعداد کپسول در شاخه اصلی
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها (جدول 3-1) اثر رقم بر تعداد کپسول در شاخه اصلی معنیدار (P≤0/01) بود. ولیاثر فواصل کشت و اثر متقابل بین تیمارهای تراکم و رقم روی تعداد کپسول در شاخه اصلی معنیدار نگردید (جدول 3-1). مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین تعداد کپسول در شاخه اصلی از رقم کرج بهدست آمد و کمترین تعداد کپسول نیز مربوط به رقم مغان بود که اختلاف معنیداری با رقم پلدشت نداشت (نمودار 3-6). دلیل غیر معنی دار بودن این صفت در اثر تراکم کاشت احتمالاً به دلیل ژنتیکی بودن این صفت باشد.
نمودار 3-6- مقایسه میانگین ارقام کنجد از لحاظ تعداد کپسول در شاخه اصلی
3-5- وزن هزار دانه
نتایج آزمون تجزیه واریانس داده ها حاکی از تاثیر معنی دار رقم و تراکم های مختلف کاشت در سطح احتمال یک درصد بر وزن هزار دانه بود. بر پایه نتایج آزمون مقایسه میانگین ها مشخص شد که رقم پلدشت به طور متوسط با میانگین 3/3 گرم توانسته بیشترین وزن هزار دانه را به خود اختصاص دهد طوریکه میزان افزایش وزن هزار دانه در این رقم نسبت به رقم کرج برابر با 51/21 درصد بود. رقم مغان نیز با میانگین 1/3 گرم از لحاظ وزن هزار دانه بر رقم کرج برتری داشت. آزمون مقایسه میانگین ها برای تراکمهای مختلف کاشت نشان داد که تیمار تراکم کاشت توانست بیشترین وزن هزار دانه را با میانگین 44/3 گرم را به خود اختصاص دهد. کاهش و افزایش فاصله بوته از 10 سانتی متر باعث افت شدید وزن هزار دانه گشته است. تیمار تراکم کاشت با فاصله ردیف 15 سانتی متر از این نظر در رتبه دوم آماری جای گرفت و کمترین وزن هزار دانه متعلق به تیمار کاشت با فاصله بوته 25 سانتی متر بود. بر طبق گزارش سعیدی (1387) نیز بین ارقام کنجد از لحاظ وزن هزار دانه تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد

Share