مقایسه میانگین ها

مقایسه میانگین ها

55/48 ef
16/66 c
I2Z1SA0
05/5 c-f
90/5 a-d
12/47 e-g
37/65 cd
I2Z1SA1
25/4 f-h
06/5 cd
54/44 gh
96/59 c-e
I2Z2SA0
25/4 f-h
20/5 b-d
88/45 fg
70/62 c-e
I2Z2SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
4-5: تعداد غوزه در بوته:
اعمال تنش خشکی پس از مرحله تشکیل غوزه های اولیه باعث کاهش تعداد غوزه های ثانویه و ثالثیه می شود، که قطر این غوزه ها از غوزه های اولیه کمتر است (Dajue and Mundel, 1996). تعداد غوزه در بوته، تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و مصرف زئولیت قرار گرفت و هر کدام در سطح آماری یک درصد معنی دار شدند (جدول4-5). همچنین اثر متقابل این دو تیمار (آبیاری و زئولیت) نیز در سطوح یک درصد معنی دار شد ولی مصرف سالیسیلیک اسید و همچنین اثر متقابل آبیاری و سالیسیلیک اسید، زئولیت و سالیسیلیک اسید و همچنین آبیاری، زئولیت و سالیسیلیک اسید بر روی تعداد غوزه در بوته تأثیر معنی داری نداشت (جدول4-5). در جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی در بین سطوح مختلف تنش آبی بیشترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 53/6 غوزه مربوط به تیمار شاهد (آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه) و کمترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 94/4 غوزه مربوط به تیمار تنش شدید (آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه) بود ( جدول4-6). در سطوح مختلف مصرف زئولیت بیشترین تعدا غوزه در بوته مربوط به تیمار مصرف 8 تن در هکتار زئولیت با 79/5 غوزه و کمترین تعداد غوزه در بوته با 21/5 غوزه مربوط به تیمار عدم مصرف زئولیت مشاهده گردید. همچنین در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید بیشترین تعداد غوزه مربوط به تیمار محلول پاشی سالیسیلیک اسید با 59/5 غوزه در بوته بود (جدول4-6). کافی و رستمی (1386) طی تحقیقی در مشهد، اظهار داشتند که، در هر دو سال آزمایش اثر تیمار تنش آبی بر تعداد غوزه در بوته معنی دار بود. به طوری که بیشترین تعداد غوزه در هر بوته با میانگین 8/10 عدد مربوط به تیمار آبیاری کامل (شاهد) و کمترین تعداد غوزه در هر بوته با میانگین 1/6 عدد مربوط به تیمار تنش خشکی شدید بود. معمولاً در گلرنگ به ازای تولید هر شاخه فرعی، یک غوزه نیز تولید خواهد شد و کمتر دیده شده که انتهای هر شاخه فرعی به یک غوزه ختم نگردد. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و زئولیت نشان داد که بیشترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 25/7 غوزه مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه و مصرف 8 تن زئولیت در هکتار و کمترین مقدار آن با میانگین 12/4 غوزه متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت بود (جدول4-7). بر اساس نتایج این جدول در بین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و سالسیلیک اسید، بیشترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 57/6 غوزه متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه و محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین مقدار آن با میانگین 78/4 غوزه مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و محلول پاشی سالیسیلیک اسید بود. در بین اثرات متقابل دوگانهی زئولیت و سالیسیلیک اسید نیز بیشترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 90/5 غوزه مربوط به تیمار مصرف 8 تن زئولیت در هکتار و محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین مقدار آن با میانگین 15/5 غوزه متعلق به تیمار عدم مصرف زئولیت به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید بود (جدول4-7). صفت تعداد غوزه در بوته طبق نتایج جدول مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه، در تیمار (آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه + مصرف 4 تن در هکتار زئولیت + مصرف سالیسیلیک اسید) بیشترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 42/7 غوزه را به خود اختصاص داد و کمترین تعداد غوزه در بوته با 95/3 غوزه مربوط به تیمار (آبیاری بر اساس 85 درصد نیاز آبی گیاه + عدم مصرف زئولیت + محلول پاشی سالیسیلیک اسید) بود (جدول4-8). در بررسی اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ، بیشترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 7/25 عدد توسط رقم اصفهان، در تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی وکمترین تعداد غوزه در بوته با میانگین 6/17 عدد توسط رقم اراک، در تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی گزارش شده است (Nabipour et al., 2007).

Share