مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان- قسمت ۱۱

مدارس تیزهوشان
نمونه ۳۰ نفر

 

 

 

میانگین

 

 

انحراف معیار

 

 

میانگین

 

 

انحراف معیار

 

 

 

خودپنداره

 

 

۵۷/۱۲۷

 

 

۶۵/۸

 

 

۳۰/۱۱۷

 

 

۵۹/۱۲

 

 

 

خودکار آمدی

 

 

۸۶/۱۴۱

 

 

۹۲/۱۳

 

 

۲۶/۱۳۴

 

 

۵۲/۱۴

 

 

 

عزت نفس

 

 

۰۳/۹

 

 

۱۵/۱

 

 

۴۳/۸

 

 

۰۷/۱

 

 

 

اضطراب امتحان

 

 

۰۳/۱۳

 

 

۳۴/۳

 

 

۸۳/۱۷

 

 

۶۸/۳

 

 

نتایج جدول (۴-۱) نشان می دهد میانگین نمرات خود پنداره تحصیلی دانش آموزان دختر تیز هوش مدارس عادی از میانگین نمرات دانش آموزان مدرسه تیز هوشان بیشتر است.
نتایج جدول (۴-۱) نشان می دهد میانگین نمرات خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دختر تیز هوش مدارس عادی از میانگین نمرات دانش آموزان مدرسه تیز هوشان بیشتر است.
نتایج جدول (۴-۱) نشان می دهد میانگین نمرات عزت نفس دانش آموزان دختر تیز هوش مدارس عادی از میانگین نمرات دانش آموزان مدرسه تیز هوشان بیشتر است.
نتایج جدول (۴-۱) نشان می دهد میانگین نمرات اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تیز هوش مدارس عادی از میانگین نمرات دانش آموزان مدرسه تیز هوشان کمتراست.
نمودار (۴-۱): مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان بین دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و ویژه

نمودار (۴-۱): مقایسه میانگین نمرات خود پنداره تحصیلی بین دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و دانش آموزان مدرسه تیزهوشان نشان می دهد که خود پنداره تحصیلی دانش آموزان تیز هوش مدارس عادی از خود پنداره تحصیلی دانش آموزان مدرسه تیز هوشان بیشتر است.
نمودار (۴-۱): مقایسه میانگین نمرات خودکار آمدی تحصیلی بین دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و دانش آموزان مدرسه تیزهوشان نشان می دهد که خود کار آمدی دانش آموزان تیز هوش مدارس عادی از خود کار آمدی تحصیلی دانش آموزان مدرسه تیز هوشان بیشتر است.
نمودار (۴-۱): مقایسه میانگین نمرات نشان می دهد که عزت نفس دانش آموزان تیز هوش مدارس عادی از عزت نفس دانش آموزان مدرسه تیزهوشان بیشتر است.
نمودار (۴-۱): مقایسه میانگین نمرات اضطراب امتحان بین دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و دانش آموزان مدرسه تیزهوشان نشان می دهد که اضطراب امتحان دانش آموزان تیز هوش مدارس عادی از اضطراب امتحان دانش آموزان مدرسه تیز هوشان کمتراست.
به منظور استفاده از آزمون های پارامتریک برای بررسی تساوی واریانس نمرات خودپنداره تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش عادی و ویژه از آزمون لوین استفاده شد که نتایج در جداول( ۴-۲ ) آمده است.
جدول( ۴-۲): آزمون لوین در مورد همسانی واریانس نمرات خودپنداره تحصیلی، خودکار آمدی تحصیلی ، عزت نفس و اضطراب امتحان

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.