مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش …

تریاک و شیره

۲۴

۳/۲۵

۱۳

۳/۲۱

۳۷

۷/۲۳

مجموع

۹۵

۱۰۰

۶۱

۱۰۰

۱۵۶

۱۰۰

۳-۱-۴- وضعیت سن، هوشبهر کلامی،سابقه سوءمصرف و دفعات عود دو گروه
جهت آگاهی از تفاوت سن، هوشبهر کلامی، سابقه سوءمصرف و دفعات عود دو گروه از آزمون t دو گروه مستقل استفاده گردید که نتایج به شرح زیر ارائه می گردد.
جدول ۳-۴- آماره های سن،هوشبهر کلامی، سابقه سوءمصرف و دفعات عود به تفکیک گروه ها