دسته بندی علمی – پژوهشی : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش …

جدول ۲-۴- فراوانی افراد سوءمصرف کننده مواد به تفکیک نوع آخرین ماده مصرفی درگروه های درمان

متادون بوپرنورفین مجموع
ماده مصرفی فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
تریاک ۶۱ ۲/۶۴ ۴۵ ۸/۷۳ ۱۰۶ ۶۸
شیره ۱۰ ۵/۱۰ ۳ ۹/۴ ۱۳ ۳/۸