سامانه پژوهشی – مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی- …

۷/۷

فوق لیسانس

۰

۰

۱

۶/۱

۱

۶/۰

مجموع

۹۵

۱۰۰

۶۱

۱۰۰

۱۵۶

۱۰۰

۲-۱-۴- آخرین ماده مصرفی افراد نمونه به تفکیک گروه های درمان
جدول ۲-۴ شاخص های توصیفی مرتبط با آخرین نوع ماده مصرفی افراد نمونه را به تفکیک دو گروه نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود اکثر افراد با سابقه مصرف تریاک هستند. یافته‏ها نشان می دهدکه بین عضویت گروهی و نوع ماده سوءمصرفی شرکت کنندگان رابطه معناداری وجود ندارد (۰۵/۰<P، ۱۴۶/۲=۲۲X). به این ترتیب شواهد نشان می دهد شرکت کنندگان از نظر آخرین ماده سوء مصرف شده همگن هستند.