مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل …

۴/۳۱

متوسطه

۴

۲/۴

۱

۶/۱

۵

۲/۳

دیپلم

۳۷

۹/۳۸

۲۹

۵/۴۷

۶۶

۳/۴۲

فوق دیپلم

۵

۳/۵

۴

۶/۶

۹

۸/۵

لیسانس

۴

۲/۴

۸

۱/۱۳

۱۲