مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل …

۱-۱-۴- وضعیت تحصیلی افراد نمونه به تفکیک گروه های درمان
جدول ۱-۴ شاخص های توصیفی مرتبط با وضعیت تحصیلی افراد نمونه را به تفکیک دو گروه نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود اکثر افراد دارای تحصیلات دیپلم و پس از آن دارای تحصیلات سیکل (سوم راهنمایی) هستند. یافته ها نشان می دهدکه بین عضویت گروهی (گروه های درمان) و تحصیلات شرکت کنندگان رابطه معناداری وجود ندارد (۰۵/۰<P، ۲۲۹/۱۰=۲۶X). به این ترتیب، شواهد نشان می دهد شرکت کنندگان از نظر سطح تحصیلات همگن هستند.
جدول ۱-۴ توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی افراد نمونه به تفکیک گروه ها

متغیر جمعیت شناختی متادون بوپرنورفین مجموع
تحصیلات فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
ابتدایی ۹ ۵/۹ ۵ ۲/۸ ۱۴ ۰/۹
سیکل ۳۶ ۹/۳۷ ۱۳ ۳/۲۱ ۴۹