مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری

البته این تعریف و تقسیم بندی راجع به کافر حربی کلی است و این نوع از تعریف در باب کافر حربی از باب وجوب جهاد با کفار حربی می باشد تا اینکه مسلمان شوند یا جزیه را قبول کنند.1
اما کافر حربی که خونش مباح می باشد ، مختص به کافر حربی است که در جنگ با مسلمانان می باشد و کافر ذمی یا مستأمن به جهت عقد ذمه و امان جان و مالش محترم است2 .
حتی جنگیدن و کشتن کافر حربی مهدورالدم که همان کافر محارب می باشد بدون اذن امام هرچند قابل قصاص نیست اما موجب تعزیر است 3.
در نتیجه کافر حربی که مهدورالدم می باشد کافری است که در ستیز با اسلام است و به هیچ معاهده و قراردادی با مسلمانان تن نمی دهد « حربی غیرمعاهد» نامیده می شود . جان ، مال و ناموس این دسته از کفار احترامی ندارد و در صورتی که در ستیز خود با مسلمانان ادامه دهند و تسلیم نشوند با آنان جنگ می شود مردانشان کشته می شوند ، زنان وکودکان آنان به استخدام مسلمانان درمی آیندو اموالشان نیز به غنیمت گرفته می شود .
لذا همانگونه که در بخش نخست بیان شد علت مهدورالدم بودن کافران حربی که دست به محاربه و جنگ با مسلمـانان می زنند صفت کـفر آنان نیست بلکه صفت حـربی بودن آنـان است و از روایـات نیز این نتیجه بـدست می آید از جمله روایت جعفر بن غیاث آمده است « أن رسول الله نهی عن قتل نساء الوالدان فی الحرب الا أن یقاتلن»4 پیامبر از قتل زنان و فرزندان در سرزمین کفر نهی کرده اند مگر آنکه با شما به جنگ بپردازند . از این روایت بدست می آید که علت مهدورالدم بودن کافر حربی ، صفت کفر آن نیست ، چرا که اگر بود قتل فرزندان و زنان کفار که اقدام به جنگ با مسلمانان نمی کنندنهی نمی شد .
مقام معظم رهبری نیز در زمینه مهدورالدم بودن کافر حربی صراحتا بیان می دارند « حکم به مهدورالدم بودن و رفع حرمت جان انسانها ، تنها و تنها محدود به محاربان با دولت اسلامی است و نه دیگر کافران و نیز اینکه حکم به کشتن وجهاد و نبرد باکافران ، هرکافری را فرا نمی گیرد بلکه جز در موارد استثنائی به گروه های خاصی از ایشان محدود است» 5.
ج) کافر مستأمن و معاهد
دردسته بندی قبلی از کافر ، گفته شد که کافر به دونوع کافر حربی و کافر ذمی تقسیم می شود . کافر ذمی به کسی گفته می شود که اهل کتاب بوده (مسیحی ، یهودی و زردشتی ) و با مسلمانان عقد ذمه منعقد نموده باشد و کافر حربی به معنی عام به کافر غیرذمی گفته می شود .
در این قسمت به بررسی انواع کافر حربی می پردازیم :
گفته شد که در دین اسلام جهاد یک مفهوم پویا و همیشگی بوده و صفت ایستایی و سکون هیچ وقت به آن متصف نمی شود . در نتیجه مسلمانان موظف اند با کافران حربی به صورت مستمر به جهاد بپردازند تا آنکه کافران تسلیم شده و به اسلام روی آورند یا کشته شوند .
اما در اسلام عقود و قراردادهای صلحی وجود دارد که با انعقاد آن همانند عقد ذمه ، کفار حربی نیز مال وجانهایشان در برابر تعرض مصون می شود . این عقود عبارتند از عقد امان و عقدهدنه با این تفاوت که این دو عقد به خلاف عقد ذمه که دائمی است ، موقت می باشند .
عقد امان : علامه حلی قرارداد امان را اینگونه تعریف نموده است « قرارداد امان ، متارکه جنگ با کفار به منظور پذیرش درخواست آنها مبنی بر مهلت دادن است»1 .
اگر کافر حربی بخواهد به عنوان سفیر یا قاصد و یا تاجر یا گردشگر و یا عناوین دیگر وارد سرزمین اسلام شود، بدون اینکه قصد جاسوسی یا توطئه علیه مسلمانان داشته باشد ، مسلمانان می توانند با انعقاد قراردادی به نام امام به وی اجازه ورود به سرزمین های اسلامی بدهند . هریک از مسلمانان می توانند به هریک از کافران حربی امان بدهند . به کافر حربی که با او عقد امان منعقد شده است ، کافر مستأمن گفته می شود .
فقها برای مشروعیت عقد امان دلایل ذیل را ارائه می دهند
خداوند درآیه 6 سوره توبه می فرماید : « هرگاه یکی از مشرکان از تو پناه خواست ، اورا پناه ده تا سخن خداوند را بشنود و آنگاه او را به جای امنی که می خواهد برسان »
دلیل دیگر این است که پیامبر (ص) با کفار مکه در سال هشتم هجری قرارداد امان بست و بدان وسیله به آنان مهلت داد تا 10 سال با مسلمین در شرایط امان به سر ببرند
شیخ طوسی از این جریان نتیجه می گیرد که امان در سه مرحله قابل اجرا است :
الف) امام مسلمین که صلاحیت در همه مصالح مسلمین را دارا می باشد می تواند باهمه ملتها و دولتهای جهان قرارداد امان منعقد نماید
ب) نماینده امام ، نسبت به همسایگان قلمرو حکومتش می تواند از قرارداد امان استفاده کند ولی به اهالی یک کشور نمی تواند امام بدهد
ج) هرفرد از افراد مسلمانان می تواند یک یا چند نفر از کفار را امان بدهند ولی اهالی یک شهر را نمی توانند امام بدهند . 1
در رابطه با مدت امان فقها دچار اختلاف شده اند بسیاری از فقها مدت امان را تا یک سال می دانند .2
مستأمن با پذیرش عقد امان از همه حقوق انسانی به مقتضای قرارداد امان برخوردار می باشد و از تعرض به جان ومال و عرض مصون می باشد در روایتی از امام علی (ع) آمده است که فرمود « کسی که متعرض جان مردی که امان گرفته بشود من از او بیزارم گرچه مقتول دچارعذاب الهی در آخرت باشد» 3.
عقد هدنه : هدنه در لغت به معنی متارکه جنگ است و قرارداد هدنه به جهت برقراری آتش بس و یا اجتناب از جنگ منعقد می شود .
قرارداد هدنه ممکن است بنا به درخواست کفار و یا پیشنهاد دولت اسلامی انجام گیرد و نیز جایز است که با شرط مالی همراه باشد ویا بدون بار مالی منعقد شود عقد هدنه را با عنوان عقد صلح نیز به کار می برند به کافری که با او عقد صلح یا هدنه منعقد شده است کافر معاهد می گویند .
فقها مهادنه را با همه گروه ها و ملتهای غیر مسلمان جایز و مشروع دانسته اند در این مورد فرقی میان اهل کتاب و غیر اهل کتاب قائل نشده اند صاحب جواهر با استناد به آیات 4و7 سوره توبه مورد مهادنه را عام دانسته است1

Share