مقاله رایگان درمورد تولید ناخالص ملی

(گجراتی،2004).
روش پنل دیتا خود مشتمل بر سه نوع تخمین یعنی، تخمینهای بین گروه، تخمینهای درون گروه ( اثرات ثابت (FE)) و اثرات تصادفی (RE) است. تخمینهای بین گروه از اختلاف بین کشورها (صرف نظر میکند و به عبارتی این نوع تخمینها، رگرسیون روی میانگینهاست و معمولا برای تخمین ضرائب بلند مدت از این روش استفاده میشود (اگر، 2000).
در روش اثرات ثابت (FE) فرض میشود که شیب معادله (3-7) برای همهی جفت کشورها یکسان است ولی برای هر واحد انفرادی (هر یک از جفت شرکای تجاری)، عرض از مبدا جداگانه ای وجود دارد که میتواند با متغیرهای توضیحی الگو همبستگی داشته و یا نداشته باشد.
در روش اثرات تصادفی(RE) که به روش اجزاء واریانس نیز معروف است، فرض میشود عرض از مبداها (ها) دارای توزیع مشترکی با میانگین α و واریانس بوده و بر خلاف روش اثرات ثابت (FE)، با متغیرهای توضیحی الگو ناهمبسته اند.
به طور کلی سه نوع متغیر حذف شده وجود دارد که خود را در عرض از مبداها (ها) نشان میدهد:1-اثرات انفرادی که در طول زمان ثابتند ولی در بین واحدهای انفرادی تغییر میکنند. 2-متغیرهایی که در طول واحدهای انفرادی ثابتند ولی در طول زمان تغییر میکنند. 3-متغیرهایی که هم در طول زمان و هم در ارتباط با واحدهای انفرادی متغیرند.
در الگوهای اثرات ثابت (FE)،عواملی به عنوان اثرات انفرادی در نظر گرفته میشود که مخصوص واحدهای انفرادی بوده و در طول زمان ثابت هستند. به عبارت دیگر در عرض از مبدا این الگوها بر خلاف اثرات تصادفی(RE)، عامل زمان در نظر گرفته نمیشود بنابراین این در الگوهای اثرات ثابت نمیتوان متغیرهای ثابت در طول زمان را به طور جداگانه و به عنوان متغیرهای توضیحی وارد الگو کرد، چرا که با اثرات انفرادی (ها) هم خطی پیدا خواهد کرد.
جهت تصمیمگیری در مورد بکارگیری روش اثرات ثابت و یا تصادفی باید توجه داشت که روش اثرات ثابت معمولا هنگامی کارایی دارد که کل جامعه آماری در نظر گرفته میشود. درصورتی که اگر از بین جامعه ی بزرگی نمونههایی به صورت تصادفی انخاب شود، روش اثرات تصادفی کاراتر خواهد بود (اگر،2000).
3-5-جامعه آماری:
3-5-1- محدوده ی مورد بررسی
برای جمعآوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز برای بررسی تجزیه وتحلیل اثرگذاری بحران مالی 2008 بر زیر بخش خدمات یعنی صنعت گردشگری از منابع اینترنتی چون بانک جهانی، سازمان ملی تجارت خدمات و بانک مرکزی فدارل شیکاگو استفاده شده است. برای تخمین الگوی جاذبه، اطلاعات 8 کشور که شامل 7 شریک عمده تجاری ایران در زمینه گردشگری و ایران میباشد.، برای فاصله زمانی 2003-2010 جمع آوری شده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-5-2- موقعیت اقتصادی کشورهای مورد بررسی:
همان طور که در قسمت قبل ذکر شد در این مطالعه 8 کشور مورد بررسی قرار میگیرد؛ که عبارتند از کانادا، ایران، فرانسه، ژاپن، روسیه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا. در ادامه شرایط اقتصادی و شاخصهای وضعیت گردشگری این کشورها بیان شده است. وضعیت گردشگری از طریق شاخصهای مختلفی بیان میشود از جمله شاخص سفر و گردشگری و شاخص رقابت گردشگری. شاخص سفر و گردشگری شامل دو بخش میشود. 1)شاخص صنعت گردشگری و سفر. 2)شاخص اقتصاد گردشگری و سفر. شاخص رقابت گردشگری شامل 4 بخش اصلی است: 1)شاخص رقابت گردشگری. 2) چهارچوب تنظیم گردشگری. 3) زیر بنا و محیط کسب و کار. 4) شاخص منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی گردشگری. همچنین گردشگری از طریق حجم ورود گردشگر و حجم تجارت ناشی از گردشگری از طریق نمودار بررسی شده است که در پیوست آمده است.
در جدول زیر خصوصیت اقتصادی (GDP) و خصوصیات گردشگری کشورهای مورد بررسی برای سال 2011 به طور خلاصه ذکر شده است.
جدول (3-1): خصوصیات اقتصادی، گردشگری کشورهای مورد بررسی در پژوهش.
اقتصادی
شاخص اقتصادی گردشگری و سفر
شاخصهای رقابتی گردشگری و سفر(1-7)
ردیف
کشورها
جمعیت(میلیون نفر)
GDP $
%رشدGDP
GDP صنعت T&T
اشتغال صنعت T&T
GDP اقتصاد
T&T
اشتغال اقصاد T&T
شاخص رقابتی در T&T
چهارچوب تنظیم گردشگری
زیربنا و محیط کسب و کار
رقابت قیمت گذاری در T&T
1
ایران
6/75
4/482
2
5/11369
475
30342
1276
6/3
9/3
2/3
8/3
2
آلمان
5/86
4/3607
1/3
6/58273
723
160797
1944
4/5
6/5
3/5
3/5
3
ایتالیا
5/64
7/2198
4/0
9/70429
857
185261
2176
9/4
9/4
8/4
5
4
ژاپن
9/134
5.5866
-8/0
129817
1415
404286
4405
1/5
3/5
9/4
2/5
5
روسیه
1/147
4/1850
4/3
27071
981
110623
3933
4/2
4/2
2/4
4
6
بریتانیا
3/65
3/2431
8/0
5/56859
954
163360
2315
4/5
4/5
1/5
6/5
7
فرانسه
6/66
1/2778
7/1
103442
1156
257220
2781
3/5

6/5
2/5
2/5
8
کانادا
7/35
1739
4/2
18897
313
77804
924
3/5
3/5
2/5
4/5
منع:The Travel & Tourism Cometitiveness Report 2013
شاخصهای اقتصادی ذکر شده در جدول فوق شاخههای شاخصهای کلیدی است که از شاخصهای توسعهی بانک جهانی استخراج شده است. GDP از چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول استخراج شده است. شاخصهای اقتصادی سفر و گردشگری، میزان فعالیتهای گذشته، حال و پیشبینی آیندهی بخش T&T (سفر و گردشگری) در اقتصاد است. این شاخصها در دو زیر بخش تقسیم میشود. بخش اول شامل دادههای انجمن جهانی سفر و گردشگری (WTTC) است که سالانه توسط تحقیقات ماهوارهای انجام و منتشر میشود. بخش دوم شامل دادههای میزان گردشگران بین المللی ورودی و درآمد هر کشور است که توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) طی سالهای 1996 تا 2011 اعلام شده است. شاخص اقتصادی گردشگری و سفر دارای شاخصهای دیگری غیر آنچه در جدول ذکر شده نیز است. مثلا شاخص تعداد گردشگران ورودی، که مهمترین منبع محاسبهی حجم گردشگری بین الملل است. شاخص GDP اقتصاد و صنعت گردشگری و سفر، با توجه به درآمد حاصل از جذب گردشگر به میلیون دلار بیان شده است که شامل همه هزینههای فرد خارجی در کشور میزبان است. از جمله هزینهی اسکان، خوراک، حمل و نقل، سرگرمی و خرید و غیره. در این محاسبه کسانی که شب را در کشور میزبان نمیماند نیز به حساب میآیند.
شاخصهای رقابت سفر و گردشگری، شامل شاخصهای است که اقدامات کشورها برای رقابت در صنعت و اقتصاد سفر و گردشگری را در بر میگیرد. اقدامات رقابتی به صورت برنامهریزی و تنظیم چهارچوب در شاخص تنظیم چهارچوب گردشگری، به صورت قوانین و برنامههای محیط زیستی در شاخص زیربنا ومحیط کسب و کار و شاخص رقابت قیمتگذاری با توجه به شاخص قیمت و ارز هر کشور نتظیم میشود. شاخصهای رقابتی دارای رتبهبندی است و از شماره یک تا هفت رتبه بندی میشود. براساس این رتبهها میتوان مزیت نسبی هر کشور را مشخص کرد. علاوه بر شاخصهای رقابتی که در جدول (3-2) ذکر شده است شاخصهای دیگری نیز وجود دارد که رتبهبندیهای متفاوتی دارند. مثلا شاخصی که مربوط رقابت در حمل و نقل هوایی است از یک تا 10 رتبهبندی شده است که در آن کشور آلمان با رتبه 7 دارای مزیت نسبی است.
با توجه به جدول (3-2) با وجود تفاوت در جمعیت و تولید ناخالص ملی کشورهای مورد بررسی، زیر بنای کسب و کار و رقابت قیمتگذاری در T&T در این کشورها مشابه یکدیگر است. چهارچوب تنظیم گردشگری در این هشت کشور به طور متوسط حدود 7/4 میباشد، در این بین فقط کشورهای ایران و روسیه از این حد کمتر هستند. به جز شاخصهای ذکر شده شاخصهای دیگری نیز وجود دارد که در پیوست به تفصیل بیان شده است. به طور کلی با وجود تفاوتهای که در شاخصهای اقتصادی کشورها مورد بررسی وجود دارد؛ این کشورها از نظر صنعت گردشگری و شاخصهای مربوط به آن در یک میانگین مشترک قرار دارند که به نظر میرسد بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و کل خدمات در این کشورها به شکل دادههای تابلویی مشکلی ایجاد نکند.
3-6-خلاصه و نتیجه گیری:
تلاش این فصل در جهت معرفی روش پژوهش بود، در این راستا با استناد به مطالعات پیشین الگوی جاذبه معرفی شد و در مورد مبانی نظری الگو توضیح داده شد. سپس پنل دیتا از نظر پایههای نظری و تئوریکی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به ویژگیهای مناسبی که روش داده‌های تابلویی برای تخمین الگوی جاذبه، در خود دارد و با توجه به مطالعات پیشین، داده‌های تابلویی به عنوان روش تخمین الگو معرفی شد. پس از آن به پردازش متغیرها، بیان جامعه آماری و وضعیت صنعت گردشگری و وضعیت اقتصادی کشورهای مورد بررسی در پژوهش پرداخته شده است. در پایان این فصل با خلاصه و نتیجه گیری به اتمام میرسد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل الگو

مقدمه:
هدف این فصل ارزیابی اثرگذاری بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در صنعت گردشگری و در کل بخش خدمات در ایران و عمده کشورهای شریک تجاری ایران طی سالهای 2003 -2010 در این صنعت است؛ که با استفاده از الگوی ارائه شده در فصل سوم صورت گرفته است. همان گونه که در فصل سوم بدان اشاره شد، الگوی جاذبه ابزاری مناسب برای بررسی جریان تجارت دوجانبه است.
این فصل در دو قسمت تنظیم شده است. ابتدا آزمونهای برآوردهای صورت گرفته در دو بخش ارائه شده است. بخش اول اثر بحران مالی بر کل تجارت دوجانبه خدمات بررسی شده و در بخش دوم اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری ارزیابی شده است. در هر بخش تجزیه و تحلیلهای مربوط به هر الگو بیان شده و در قسمت دوم مورد نیاز معرفی و نتایج آنها ارائه شده است. این فصل با خلاصه و جمع بندی پایان مییابد.
4-1- آزمونهای مورد استفاده:
به منظور آزمون فرضیههای مطرح شده در فصل اول، دو الگوی (3-8) و (3-9) به ترتیب، به الگوی استاتستیک نوع دوم (4-2) و (4-3) تغییر داده و برآورد شده است؛ زیرا موضوع مورد بررسی مشابه کالای خاص است و نیاز به تخمین از طریق الگوی استاتستیک نوع دوم دارد. در ادامه نتیجه هر تخمین نشان داده شده است. قبل از تخمین آزمونهای زیر برای هر الگو انجام شده است.
4-1-1-آزمون F لیمر:
یکسان بودن عرض از مبداها (دادههای تلفیقی) در مقابل ناهمسانی عرض از مبداها (روش دادههای تابلویی) را مورد بررسی قرار میدهد انجام شده است. میتوان فرضیههای این آزمون را به صورت زیر نوشت:
H0=α1=α2=…=αn
H1=حداقل یکی از عرض از مبداها با بقیه متفاوت است
اگر Fمحاسبه شده مربوط به آماره لیمر از F جدول
به درجه آزادی (N-1, NT-N-K) بزرگتر باشد، فرضیه رد میشود و استفاده از روش دادههای تابلویی بهتر است. در غیر این صورت از روش دادههای تلفیقی استفاده میشود.
4-1-2- آزمون هاسمن:
برآورد الگو با روش دادههای تابلویی به دو صورت اثرات ثابت و تصادفی صورت میگیرد، که به منظور انتخاب بین این دو روش از آزمون هاسمن استفاده میشود. که آماره آن H با توزیع خی دو با درجهی آزادی k (تعداد متغیرهای توضیحی) میباشد و به صورت زیر تعریف شده است.
(4-1)
که در آن و بوده و معرف تخمین زنندههای روش اثرات ثابت و نشان دهندهی تخمین زنندههای روش اثرات تصادفی است.
آزمون هاسمن در حقیقت آزمون فرضیهی ناهمبسته بودن اثرات انفرادی و متغیرهای توضیحی است که طبق آن تخمینهای حداقل مربعات تعمیم یافته (تحت فرضیه H0) سازگار و تحت فرضیه H1 ناسازگار است. از طرف دیگر تخیمنهای اثرات ثابت تحت دو فرضH0 , H1 سازگار میباشد. به عبارت دیگر روش اثرات تصادفی که در آن از تخمین زنندههای حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده فرضیه H0 سازگاری ضرائب را نشان میدهد. تخمین زنندههای روش اثرات ثابت نیز، سازگار بودن ضرائب را تحت هر دو فرض H0و H1 نشان میدهد (هسیائو،1986). بنابراین در صورتی که فرضیه H0 پذیرفته شود، روش اثرات تصادفی بر روش اثرات ثابت ترجیح داده میشود.
4-1-3- آزمون ناهمسانی واریانس:
ماهیت دادههای پنلی ایجاب مینماید که در بسیاری از مطالعات مبتنی بر این گونه دادهها، مشکل ناهمسانی واریانس بروز نماید. با توجه به تاثیر مهم ناهمسانی واریانس بر نتایج برآورد لازم است قبل از پرداختن به هر گونه تخمین، وجود یا عدم وجود واریانس ناهمسانی بررسی شود. این آزمون از طریق آزمون نسبت درست نمایی (LR) با استفاده از نرم افزار Stata12 انجام شده است.
4-1-4 آزمون مانایی:
با توجه به اینکه دادههای پنل درصورتی که بازه زمانی کمتر از ده سال را پوشش دهندند نیاز به آزمون مانایی ندارد ( اندرس،2003)؛ در این پژوهش با توجه به قلمرو زمانی که از 2003 تا 2010 است نیاز به آزمون مانایی نیست.
4-2-تنایج تخمین الگوها:
4-2-1- بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات:
طبق آنچه در فصل سوم و ابتدای فصل چهارم بیان شد برای بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات از الگوی (4-2) استفاده میشود.
(4-2)
در این الگو و درآمد سرانه کشورهای i و j است که جایگزین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و جمعیت این کشورها شده است. متغیر درآمد سرانه در واقع اثرات تغییر در تولید ناخالص ملی و جمعیت را نشان میدهد. با افزایش درآمد سرانه هر کشور مبادلات تجاری آن کشور نیز افزایش مییابد. به طور کلی رابطه درآمد سرانه با تجارت مثبت است و انتظار میرود علامت این متغیر مثبت باشد. برای برآورد الگوی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه کل خدمات ابتدا آزمون F لیمر، هاسمن و LR انجام شده است. نتایج این آزمون های در جدول (4-1) آمده است.
جدول (4-1): نتایج آزمون F لیمر، هاسمن و LR برای الگوی (4-1).
آزمون
آماره آزمون
احتمال
آزمون F لیمر
26/29
آماره جدول: F(55,330)
000/0
آزمون هاسمن
42/22
درجه آزادی (6)
001/0
آزمون LR
18/346
000/0
منبع: یافته های پژوهش
با انجام آزمون F لیمر، روش دادههای تابلویی برای برآورد الگو در نظر گرفته شد و همچنین طبق آزمون هاسمن اثرات ثابت برای الگو قابل قبول است و با توجه به نتیجه آزمون LR، الگوی مورد بررسی دارای ناهمسانی واریانس است بنابراین با روش GLS برآورد شده است. نتایج این تخمین در جدول (4-2) آمده است.
جدول (4-2) نتایج برآورد الگو (4-2) اثر بحران مالی بر کل تجارت خدمات
متغیر
ضریب
احتمال
آماره Z
Ln(YPi)
66/1
000/0
71/20
Ln(YPj)
34/1
000/0
81/16
EVi
017/0-
007/0
71/2-
EVj
020/0-
002/0
14/3-
fcit
07/0-
502/0
67/0-
LnDISij
51/0-
000/0
01/9-
C
16/25

000/0
52/8
Wald chi2(6)= 97/612
Prob chi2 = 000/0
منبع: یافتههای پژوهش
تمامی متغیرهای الگو به جز شاخص بحران مالی در سطح اهمیت 5% معنادار است. ضریب متغیرهای درآمد سرانه کشورهای شریک تجاری مثبت است که نشان دهنده رابطه مستقیم درآمد سرانه و تجارت دوجانبه است؛ میتوان بیان کرد که با افزایش یک درصدی درآمد سرانه کشورi حجم تجارت دوجانبه به میزان 66/1 درصد افزایش مییابد و به ازای افزایش یک درصد درآمد سرانه کشور j تجارت دوجانبه بین این دو کشور به میزان 34/1 درصد افزایش دارد. تغییرات نرخ ارز در تجارتهای بین المللی و دوجانبه اثرگذار است و همین طور که از نتایج مشخص است تغییرات نرخ ارز اثر منفی بر تجارت دوجانبه دارد. چنانچه بازارهای مالی کشورها در سطوح توسعه و وضعیت اقتصاد کلان خود واگرا شوند، هزینههای یکپارچگی پولی بالا خواهد بود؛ زیرا پیش شرطهای لازم برای همگرایی اسمی ملتزم همگرایی اولیه روی نرخهای بهره، تورم، نرخهای ارز، بدهیها و کسریهای دولت است (لیم،2005). در این ارتباط کارن (2003)، معتقد است که تاثیر بازارهای مالی هم گرا شده اینگونه است که، برای کشورهای در حال توسعه حذف

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *