سبز اندیشان امروز

مقاله رایگان درباره گیاه، al، دارای، بررسی

ی نشانگرهای DNA عبارتند از ( قره یاضی ، 1375 ) :
1 ) توالی یابی ژنوم
مهمترین کاربرد نشانگرها توالی یابی ژنوم است . از آنجا که ژنوم یوکاریوت ها خیلی بزرگ است . برای توالی یابی آن باید ژنوم را به قطعات خیلی کوچک تقسیم کرد و هر قطعه را جداگانه توالی یابی نمود. لذا باید روی DNA نقاط معیاری وجود داشته باشد تا بتوان براساس آنها نتایج حاصل از توالی یابی قطعات را کنار هم چید . این معیارها می توانند همان نشانگرها باشند(Brown et al , 1996).
2) Gene tagging
یافتن پیوستگی بین صفت مورد نظر با یک نشانگر است . این امر با بررسی تفرق هم زمان18 صفت و نشانگر تحقق می یابد .
3 ) Gene mapping
تعیین محل یک ژن روی کروموزم می باشد .
4) بررسی روابط خویشاوندی
با استفاده از چند شکلی نشانگر می توان افراد مختلف را از هم متمایز ساخت. این مورد بیشتر در مطالعات فیلوژنتیکی و تعیین مبدا تنوع اهمیت دارد .
5) انتخاب به کمک نشانگر ( MAS19 )
از مهم ترین کاربرد نشانگرها است . هدف این است که بتوان صفت مورد نظر را به کمک نشانگر پیوسته با صفت ، انتخاب کرد. این مساله بسیار مهمی می باشد زیرا اگر پیوستگی یک نشانگر با ژن مورد نظر تایید شود آنگاه می توان در هر مرحله ای از رشد حیوان و یا گیاه و در هر محیطی اقدام به گزینش نمود.
اغلب صفات مهم تولیدی صفاتی کمی هستند که توسط چندین جایگاه ژنی کمی کنترل می شوند . لذا امروزه در پروژه های اصلاحی سعی بر نقشه یابی جایگاه های ژنی صفات کمی است تا بتوان از آنها در MAS استفاده کرد .
6 ) حفظ ذخایر ژنتیکی
به کمک نشانگرها می توان تنوع ژنتیکی موجود را بررسی کرد و در حفظ و سازماندهی آن اقدام نمود .
1-14 – نشانگرهای ISSR
یکی از نشانگر ها که در مطالعات تنوع ژنتیکی موجودات زنده وگیاهان کاربرد دارد توالی های یک روش بر پایه ریز ماهواره ها است. ISSR ، تکرار توالی ساده داخلی، به اطلاعات اولیه در زمینه ژنوم وطراحی آغازگر ها نیاز ندارد. این نشانگر در سال 1994 معرفی شد( (Reddy et al ,2002. نیمه تصادفی بوده و در حضور یک آغازگر مکمل نسبت به ریز ماهواره هدف، تکثیر می یابد که این عمل در حضور آغازگرهای بدون جایگاه انتخابی،ولی دارای نوکلئوتید های تکراری مانند AC,AG,GT وغیره انجام می شود (Schlotterer ,2000 ,Redy et al ,2002). این تکنیک نیازمند اطلاعات اولیه درمورد توالی ژنوم نیست والگوهای چند شکل زیاد وچند لوکوسی ایجاد می نماید .کاربرد آن ساده بوده وبه صرف وقت زیادی نیاز ندارد به دلیل فراوانی تکرارهای دو نوکلئوتیدی AC,CA,TC,CT ، GA ,AG در گیاهان،استفاده از آغازگر های ISSR مربوط به این تکرارها در ژنوم گیاهان میزان چند شکلی مناسبی ایجاد می کند از این نشانگر در انگشت نگاری ژنومی،تنوع ژنتیکی تجزیه های فیلوژنتیکی،نقشه یابی ژنومی ومطالعه روی جمعیت های طبیعی استفاده می شود(Shahsavar ,2007).
نشانگر های ISSR همانند RAPD جز نشانگر های غالب طبقه بندی می شوند (Wolf et al ,1998)
این تکنیک شامل تکثیر قطعات DNA موجود در فواصل قابل تکثیر بین دو ناحیه تکرار ریزماهواره ای است که در دو جهت مختلف قرار گرفته اند(Mezeena et al ,2001). در این نشانگر از ریز ماهواره هایی با طول 25-16 بازبه عنوان آغازگر ها استفاده می شوند که مکان های ژنومی متعددی را مورد هدف قرار می دهند تکرارهای ریز ماهواره ای که در واکنش PCR عموما به عنوان آغازگر استفاده می شوند اصولا دوتا پنج نوکلئوتیدی هستند. این آغازگرها به صورت قلاب شده (با نوکلئوتید های اضافه) یا قلاب نشده(بدون نوکلئوتید اضافه) می باشند.نوکلئوتید های اضافه می توانند هم در جهت?َ 3وهم در جهت5َ قرار گیرند(Singh et al ,2007).این نشانگر ها دارای تکرار پذیری وچند شکلی بالایی هستند (Mezeena et al ,2001, Singh et al,2007).همانند نشانگر های RAPD دارای تکنیک ساده ای هستند وبه دلیل طویل بودن طول آغازگرها تکرارپذیری آنها در حد نشانگرهایSSR می باشد(Hemmat et al ,2003) .اما این میزان تکرارپذیری در نشانگر ISSR بین 95-92%گزارش شده است و تنها باند های ضعیف قابلیت تکرارپذیری ندارند. همچنین نتایج بدست آمده از این نشانگر تحت تاثیرغلظت DNA قرار می گیرد (Mezeena et al ,2001). آغازگرهای دو نوکلئوتیدی با تکرارهای CA,AC,TC,CT ،GA,AG معمولا میزان پلی مورفیسم بالاتری نسبت به سایر آغازگرهای با تکرارهای دو نوکلئوتیدی دارند.
1-14- 1 – مزایای تکنیک ISSR
ISSR روشی ساده ، سریع و سودمند است . قابلیت تکرارپذیری بالایی دارد. کاربرد رادیواکتیویته ضرورتی ندارد. پرایمرها خیلی اختصاصی نبوده و به آسانی قابل سنتز هستند. ناحی? قلاب شد? آغازگر ، اجاز? اتصال محکم تر آغازگر به جایگاه هدف در نمون? الگو را می دهد . بنابراین آغازگر شانس بسیار کمی برای سر خوردن خواهد داشت . طول بلند پرایمرها سبب استحکام بیشتر می شود . محصول تولید شده با پرایمرهای ISSR معمولاً دارای طولی برابر با 2000 – 200 bp بوده و قابل تشخیص با الکتروفورز ژل آگارز و پلی آکریل آمید هستند (Reddy ,2002 &Nybom ,2003).
1-14-2- معایب تکنیک ISSR
بزرگترین محدودیت این روش این است که چند شکلی فقط مربوط به جایگاه های ژنیSSR هایی است که با فاصله مناسب در دو جهت معکوس قرار گرفته باشند. از اینرو یک SSR تکی در ژنوم از طریق این نشانگر قابل آشکارسازی نخواهد بود ( نقوی و همکاران ، 1388 ) . علاوه بر این غالب بودن وایجاد باند های ضعیف هنگام رنگ آمیزی ،از معایب دیگر این نوع نشانگر می باشد.
نام های دیگر ISSR : Inter SSR -PCR و ASSR20، AMP-PCR 21، MP-PCR 22، RAMP23 ،SPAR24 ،IMA25 و ISA26 می باشد( ردی و همکاران ، 2002 ؛ بی همتا و همکاران ،1388 ؛ نقوی و همکاران ، 1388 ) .

شکل 1-4 دسته بندی انواع نشانگر های ژنتیکی

2-1- مقدمه
جنس مرزه (Satureja L.) یکی از جنس های خانواده نعنا (Lamiaceae) متعلق به زیر خانواده نپتوئیده وقبیله منتئا است برخی گونه ها یک ساله واغلب چند ساله بوده، این گونه ها عمدتا بومی مناطق مدیترانه شرقی وغرب آسیا می باشند که در مناطق مرطوب با خاک های عمیق تا مناطق خشک ،آفتابی با خاک های سنگلاخی رشد می کنند(Silic ,1979 & Cantino ,1992).ایران یکی از مهمترین مخازن ژرم پلاسم مرزه در دنیاست. از این جنس در ایران 15 گونه شناسایی شده که8 گونه آن اندمیک میباشند(Jamzad ,1996 & Rechinger ,1982)
گونه های مختلف از جنس Satureja در ایران شناخته شده است در مورد شناخت ویژگی های گیاه مرزه تحقیقاتی در ایران و جهان صورت گرفته است که در زیر به آن می پردازیم.
2-2- بررسی خواص ضد میکروبی اسانس مرزه
در مطالعه ای که بر روی عصاره واسانس S. khuzistanica انجام شد اثر مرزه در درمان آفت دهان مورد ارزیابی قرار گرفت نتیجه بدست آمده از تاثیر عصاره خوزستانیکا بر 60 بیمار مبتلا به تاول های کوچک نشان داد مرزه در درمان آفت دهان بعنوان یک ضد درد والتیام دهنده زخم RAS موثر می باشد و می تواند بعنوان گیاهی موثر برای درمان تاول های جزیی دهان مورد استفاده قرار گیرد(Amanlou ,2007).
بررسی اثرات باکتریایی نشان داد که اسانس مرزه تالشیSatureja intermedia از نظرمهار کنندگی وبازدارندگی رشد روی باکتری های مورد آزمایش بسیار موثر است .نتایج نشان می دهد اسانس این گیاه خواص ضد باکتریایی داشته و می توان از آن به عنوان یک منبع گیاهی که دارای ترکیبات ضد باکتریایی است در صنایع غذایی ودارو استفاده کرد(شهنازی وهمکاران،1386).
با توجه به مقاوم بودن سویه های مختلف سالمونلا به بسیاری از آنتی بیوتیک های رایج،در حال حاضر ،یافتن داروهای موثر بر سالمونلا به ویژه ترکیبات طبیعی از اهمیت ویژه ای بر خوردار هستند. (سفید کن وهمکاران،1383).
در تحقیقی روی بررسی تاثیر اسانس سه گونه مرزهS. edmondi ,S. bachtiarica و S. mutica بر سالمونلا پاراتیفی نشان دهنده قدرت مهارکنندگی ومیکروب کشی بالای اسانس ها بود.به نظر میرسد حضور تیمول وکارواکرول وپاراسیمن می تواند باعث وجود خواص ضد میکروبی در آنها باشد باتوجه به میزان بالای اسانس در این 3 گونه واثر بازدارندگی بر روی سالمونلا می توان گفت که مصرف سر شاخه های این گیاهان به صورت خوراکی وهمچنین تهیه دارو از اسانس آن ها می توان برعلیه بیماری های ناشی از سالمونلا مفید باشد.
اثر ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزهS. khuzistanica و S. bachtiarica بر روی تعدادی از باکتری های گرم مثبت ومنفی مورد بررسی قرار گرفته ومشخص شد اسانس هر دوگونه دارای اثرات ضد میکروبی می باشد (سفید کن وهمکاران،1383).
مطالعه فعالیت ضد میکروبی Satureja laxiflora بر روی 3 نوع باکتری مواد غذایی ( سودوموناس آئروژنیواز ، استافیلوکوکوس اورئوس و Ecoli ) نشان داده است که اسانس این نوع مرزه به شدت مانع از رشد این سه نوع میکروب می شود (فاکر،1380) .
در بررسی تغییرات کمی وکیفی اسانس گونه دارویی مرزه خوزستانیS. khuzistanica در طول 3 مرحله تکوین گیاه وخواص ضد میکروبی اسانس آن مشخص شد که بیشترین مقدار اسانس بدست آمده در مرحله قبل گلدهی وکمترین مربوط به مرحله پس از گلدهی است کارواکرول به عنوان ترکیب اصلی سازنده اسانس در همه مراحل تکوین بوده است وخواص ضد میکروبی آن هم تایید شد(مجد وهمکاران،1387).
اثرات ضد التهابی و بی حس کنندگی عصاره گیاه مرزه خوزستانی در قیاس با داروهای ایندومتاسیس و مرفین نیز مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که عصاره الکلی این گیاه دارای اثرات ضد التهابی و بی حس کنندگی می باشد . اثرات ضد التهابی آن می تواند به علت مهار آزاد شدن پروستا گلندین ها به علت حضور فلا وونوئیدها ، استروئیدها ، تانن یا اسانس موجود در عصاره الکلی گیاه باشد که هر کدام از مواد مذکور دارای اثرات بی حس کنندگی و ضد دردی مشخص هستند . همچنین کارواکرول به عنوان یکی از مهمترین اجزاء سازنده اسانس در گیاهان جنس مرزه نیز می تواند به علت ماهیت فنولی آن عامل اصلی اثرات ضد باکتریایی ، ضد قارچی و ضد التهابی باشد .علاوه بر این واکنش های هومورال ناشی از عمل ضد اکسیداتیو عصاره الکلی نیز می تواند به عنوان عامل فعالیت ضد التهابی آن قلمداد گردد . به همین خاطر استفاده تجاری از عصاره الکلی گیاه مذکور به جای داروهای مثل ایندومتاسین در درمان بیماری های التهابی و دردناک توصیه شده است (Amanlou et al,2005) .
اخیرا محققین بابررسی تأثیر اسانس مرزه خوزستانی روی فعالیت آنزیم های کبدی مؤثر در متابولیسم قندها شامل گلیکوژن فسفریلاز را به میزان 24 درصد افزایش می دهد و در نتیجه گلیکوژنولیز را تحریک و گلوکونئوژنز را مهار می نماید و هر عاملی که بتواند روند گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز را تغییر دهد بر هومئوستازی و ثبات گلوکز خون تأثیر گذار است ، چون اسانس گیاه مذکور با تحریک روند گلیکوژنولیز باعث تهی شدن کبد از ذخایر گلیکوژنی می شود و نیاز به آن را از طریق گلوکز خون جبران می کند زیرا روند ساخت آن را نیز بلوکه کرده است. بنابراین اسانس مرزه خوزستانی می تواند دارای اثرات آنتی دیابتیک در درمان بیماران دیابتی باشد . به نظر می رسد که اثرات آنتی دیابتیک گیاه مذکور در ارتباط با اثرات آنتی اکسیدانت آن نیز باشد (Abdollahi et al,2003) .
همچنین در گیاه مرزه خوزستانی نیز بیشترین میزان اسانس
در مرحله قبل از گلدهی تولید می گردد سر شاخه گل دار و سایر بخش های هوایی گونه های مختلف جنس مرزه دارای بوی معطر ، اثر نیرو دهنده ، تسهیل کننده عمل هضم ، مقوی معده ، مدر ، بادشکن و به طور خفیف اثر قابض ، ضد نزله ، ضد اسهال و ضد کرم را دارا می باشد . از مرزه مانند انواع آویشن می توان در رفع ضعف و حالت چنگ زدگی معده استفاده کرد و به علاوه در سوء هاضمه ها ، زردی ها ، حالت بحرانی آسم ، تخمیرات روده و نفخ نیز به کار برد . در طول چند سال اخیر اثرات ضد ویروسی ،بی حس کنندگی و ضد التهابی ، ضد باکتریایی و ضد قارچی و ضد عفونی گونه های مختلف جنس مرزه گزارش گردیده است (Azaz et al ,2005 Hasn ,2004 آروین،1382 دوستی،1386) .
برگ های نوعی مرزه (S. viminea) در جامائیکا به عنوان چای به همراه زنجبیل در درمان قولنج موثر می باشد دم کرده آن نیز برای درمان بی خوابی به کار میرود . گونه های مختلف جنس مرزه از گذشته برای اهداف ضد میکروبی ، اسپاسمولینیک ، ضد زخم و به عنوان عامل ادرار آور مورد استفاده قرار میگیرند(Suarez et al,2003) .
برگ ها و گل های گیاه مزره (Satureja hortensis) به صورت چای و در بسته بندی های تجاری به عنوان ادویه به کار می رود . همچنین از این گیاه برای درمان در امراض مختلف نظیر گرفتگی عضلات ، درد عضلانی به حالت تهوع ، سوء هاضمه و اسهال استفاده می شود . همچنین خواص آنتی اکسیدانت ،ضد میکروبی و تسکین دهنده اسانس این گیاه نیز به اثبات رسیده است (َAbdollahi et al,2003) .
خواص درمانی مزره کوهی (Satureja mantanal ) مربوط به اسانس آن و مشابه گونه ، Satureja hortensis می باشد . از اسانس این گیاه جهت درمان کرم خوردگیها ی پیشرفته دندان استفاده می شود و انواع دیگری از مرزه نظیر S.corsica. S. piperella وS.graeca نیز دارای اثرات تقویت کننده و نیرو دهنده می باشند (Milos et al,2001 Skocibuosic et al,2005) .
تحقیق بر روی گونه Satureja khuzistanica ، میزان فعالیت بالای ضد باکتریایی و ضد قارچی این گونه را بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و قارچ کاندیدا اشاره نمودند ، (آروین ،1382 دوستی،1386 و Abdollohi et al,2003) .بررسی خاصیت ضد فیتوپاتوژنی الف – اسانس روغنی ( Eessential oil ) ب – عصاره آبی ( hydrosol ) ج – عصاره حاصل از پودر خشک بدست آمده از گونه مرزه معمولی Satureja hortensis در برابر قارچ فاسد کننده میوه های انبار شده Alternaria mali و Boterytis cinerea نشان دهنده فعالیت 100% ممانعت از رشد و گسترش میسلیوم این دو نوع قارچ بوده است نتایج نشان دهنده امکان دستیابی به مواد ضد قارچ طبیعی بدون عارضه زیست محیطی جهت ممانعت از ضایعات میوه ها پس از برداشت توسط قارچهای بیماری زا و ساپروفیت هامی باشد (Nuh et al,2006).
2-3- بررسی تنوع ژنتیکی مرزه با استفاده از نشانگر های مولکولی DNA
در ایران جواد هادیان وهمکاران (Hadian et al ,2008)روی تنوع ژنتیکی جنس های مرزه تحقیقاتی با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی انجام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *