رشته حقوق

مقابله هیجان مدار

دانلود پایان نامه

فرضیه 35: شیوه فرزندپروری مستبد از طریق راهبرد مقابله هیجان مدار اثر مثبت غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم نوجویی بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 075/0 است که در سطح 001/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 001/0p= با روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده میشود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نگرفته و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار می گیرد. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 36: شیوه فرزندپروری مستبد از طریق راهبرد مقابله اجتنابی اثر مثبت غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم نوجویی بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 073/0 است که در سطح 001/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 001/0p= در روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده میشود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نگرفته و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار می گیرد. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 37: شیوه فرزندپروری سهل گیر از طریق راهبرد مقابله اجتنابی اثر مثبت غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم نوجویی بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 14/0 است که در سطح 001/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 001/0p= در روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نگرفته و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار می گیرد. بنابراین این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 38: شیوه فرزندپروری سهل گیر از طریق راهبرد مقابله هیجان مدار اثر مثبت غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهد که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم شیوه فرزند پروری سهل گیر بر آمادگی اعتیاد از طریق راهبرد مقابله هیجان مدار 035/0 است که در سطح 163/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 143/0p= در روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار نیست. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر گرفته و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار نمی گیرد. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار نمی گیرد.
بنابراین، به طور کلی بر اساس نتایج حاصل از روش بوت استراپ، فرضیه های غیر مستقیم دارای یک متغیر میانجی شامل فرضیه های 19 (اثر مثبت نوجویی بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری)، 20 (اثر مثبت شیوه فرزندپروری مستبد بر مشکلات رفتاری از طریق نوجویی)، 22 (اثر منفی شیوه فرزندپروری مقتدر بر مشکلات رفتاری از طریق نوجویی)، 23 (اثر مثبت شیوه فرزندپروری مستبد بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری)، 25 (اثر منفی شیوه فرزندپروری مقتدر بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری)، 26 (اثر مثبت شیوه فرزندپروری مستبد بر مشکلات رفتاری از طریق راهبرد مقابله اجتنابی)، 27 (اثر مثبت شیوه فرزندپروری مستبد بر مشکلات رفتاری از طریق راهبرد مقابله هیجان مدار)، 28 (اثر مثبت شیوه فرزندپروری سهل گیر بر مشکلات رفتاری از طریق راهبرد مقابله اجتنابی)، 30 (اثر منفی شیوه فرزندپروری مقتدر بر مشکلات رفتاری از طریق راهبرد مقابله مسئله مدار)، 31 (اثر منفی راهبرد مقابله مسئله مدار بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری)، 32 (اثر مثبت راهبرد مقابله هیجان مدار بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری)، 33 (اثر مثبت راهبرد مقابله اجتنابی بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری)، 34 (اثر شیوه فرزندپروری منفی مقتدر بر آمادگی اعتیاد از طریق راهبرد مقابله مسئله مدار)، 35 (اثر مثبت شیوه فرزندپروری مستبد بر آمادگی اعتیاد از طریق راهبرد مقابله هیجان مدار)، 36 (اثر مثبت شیوه فرزندپروری مستبد بر آمادگی اعتیاد از طریق راهبرد مقابله اجتنابی)، و 37 (اثر مثبت شیوه فرزندپروری سهل گیر بر آمادگی اعتیاد از طریق راهبرد مقابله اجتنابی) مورد تأیید قرار گرفتند
فرضیه های غیرمستقیم با یک متغیر میانجی شامل فرضیه های 21 (اثر مثبت شیوه فرزندپروری سهل گیر بر مشکلات رفتاری از طریق نوجویی)، 24 (اثر مثبت شیوه فرزندپروری سهل گیر بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری)، 29 (اثر مثبت شیوه فرززندپروری سهل گیر بر مشکلات رفتاری از طریق راهبرد مقابله هیجان مدار)، و 38 (اثر مثبت شیوه فرزندپروری سهل گیر بر آمادگی اعتیاد از طریق راهبرد مقابله هیجان مدار) مورد تأیید قرار نگرفتند.
روابط میانجی با سه مسیر یا میانجی سلسلهای
در مدل اصلاح شده یا نهایی پژوهش حاضر، در ارتباط با عوامل موثر بر آمادگی اعتیاد، برخی فرضیه ها در ارتباط با مسیرهای غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق دو متغیر میانجی می باشند.
در شکل 4-4 نمودار کلی مدل های میانجی با سه مسیر (دو متغیر میانجی یا سلسلهای) نمایش داده شده است.

مطلب مشابه :  فعالیت های اقتصادی

شکل 4-4. نمودار مدل میانجی با سه مسیر (دو متغیر میانجی یا سلسله ای)، اقتباس از تیلور و همکاران، 2008
برآورد مدل میانجی با سه مسیر، نیاز به تخمین سه معادله رگرسیون دارد تا شرایط وجود میانجی ارزیابی شود. این سه معادله شامل:
M₁= β₀₁ + β₁X + є₁
M₂ = β₀₂ + β₂M₁ + β5X + є₂
Y = β₀3 + β4X + β3M₂ + β6M₁ + є3

جهت آزمون روابط میانجی با سه مسیر یا میانجی های سلسله ای از روش بوت استراپ صدک و بوت استراپ سوداری تصحیح شده استفاده شد زیرا که از توان آزمون بالایی برخوردار بوده و خطای نوع اول را کاهش می دهد (تیلور و همکاران، 2008).
در مطالعه مونت کارلو با توجه به خطای نوع اول، توان آزمون و هم پوشی به معرفی چهار روش جهت آزمون مدل های با سه مسیر (دو متغیر میانجی یا سلسله ای) پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، دو روش بوت استراپ صدک و سوداری تصحیح شده ارجحیت دارند. اینک به معرفی مختصر این چهار روش پرداخته می شود.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید