مقابله هیجان مدار

مقابله هیجان مدار

از فرزندپروری مقتدر به مشکلات رفتاری از طریق نوجویی 05/0- 15/0- 23/0- 07/0- 23/0- 079/0- 001/0 001/0
از فرزندپروری مستبد به آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 04/0 096/0 03/0 15/0 03/0 15/0 002/0 002/0
از فرزندپروری سهل گیر به آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 003/0- 008/0- 07/0- 054/0 07/0- 052/0 82/0 77/0
از فرزندپروری مقتدر به آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 056/0- 136/0- 204/0- 075/0- 208/0- 078/0- 001/0 001/0
از فرزندپروری مستبد به مشکلات رفتاری از طریق مقابله اجتنابی 011/0 032/0 012/0 057/0 013/0 059/0 002/0 001/0
از فرزندپروری مستبد به مشکلات رفتاری از طریق مقابله هیجان مدار 019/0 058/0 021/0 097/0 023/0 097/0 005/0 004/0
از فرزندپروری سهل گیر به مشکلات رفتاری از طریق مقابله اجتنابی 028/0 079/0 041/0 11/0 043/0 11/0 001/0 001/0
از فرزندپروری سهل گیر به مشکلات رفتاری از طریق مقابله هیجان مدار 010/0 027/0 010/0- 66/0 009/0- 66/0 15/0 14/0
از فرزندپروری مقتدر به مشکلات رفتاری از طریق مقابله مسئله مدار 024/0- 066/0- 105/0- 032/0- 107/0- 032/0- 001/0 001/0
از مقابله مسئله مدار به آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 112/0- 172/0- 24/0- 107/0- 25/0- 109/0- 001/0 001/0
از مقابله هیجان مدار به آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 08/0 16/0 083/0 242/0 085/0 245/0 001/0 001/0
از مقابله اجتنابی به آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 07/0 116/0 058/0 181/0 057/0 178/0 001/0 001/0
از فرزندپروری مقتدر به آمادگی اعتیاد از طریق مقابله مسئله مدار 055/0- 041/0- 096/0- 003/0- 094/0- 003/0- 022/0 028/0
از فرزندپروری مستبد به آمادگی اعتیاد از طریق مقابله هیجان مدار 050/0 075/0 028/0 122/0 031/0 124/0 001/0 001/0
از فرزندپروری مستبد به آمادگی اعتیاد از طریق مقابله اجتنابی 067/0 073/0 041/0 111/0 043/0 115/0 001/0 001/0
از فرزندپروری سهل گیر به آمادگی اعتیاد از طریق مقابله اجتنابی 15/0 14/0 093/0 191/0 095/0 196/0 001/0 001/0
از فرزندپروری سهل گیر به آمادگی اعتیاد از طریق مقابله هیجان مدار 025/0 035/0 012/0- 083/0 011/0- 085/0 163/0 143/0
تذکر: P: روش بوت استراپ صدکی؛ BC: روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده؛ up: سطح بالای فاصله اطمینان؛ low: سطح پایین فاصله اطمینان
فرضیه 19: نوجویی از طریق مشکلات رفتاری اثر مثبت غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
مندرجات جدول10-4، نشان می دهند که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم نوجویی بر آمادگی اعتیاد از طریق مشکلات رفتاری 28/0 است که در سطح 001/0 p= با روش بوت استراپ صدکی و 002/0 p= در روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نمی گیرد و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار گرفته است. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 20: شیوه فرزندپروری مستبد از طریق نوجویی اثر مثبت غیر مستقیم بر مشکلات رفتاری دارد.
مندرجات جدول 10-4، نشان می دهند که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم شیوه فرزندپروری مستبد بر مشکلات رفتاری از طریق نوجویی 14/0 است که در سطح 001/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 001/0= pدر روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار است. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر نمی گیرد و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار گرفته است. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه 21: شیوه فرزندپروری سهل گیر از طریق نوجویی، اثر مثبت غیر مستقیم بر مشکلات رفتاری دارد.
مندرجات جدول 10-4 نشان می دهند که ضریب استاندارد اثر غیر مستقیم شیوه فرزند پروری سهل گیر بر مشکلات رفتاری از طریق نوجویی 005/0 است که در سطح 87/0p= با روش بوت استراپ صدکی و 86/0p= در روش بوت استراپ سوداری تصحیح شده معنی دار نیست. هم چنین مشاهده می شود که حد بالا و پایین اثر غیر مستقیم، صفر را در بر گرفته و اثر به دست آمده در این فاصله اطمینان قرار نمی گیرد. بنابراین معنی داری این مسیر غیر مستقیم از طریق روش بوت استراپ صدکی و سوداری تصحیح شده مورد تایید قرار نمی گیرد.
فرضیه 22: شیوه فرزندپروری مقتدر از طریق نوجویی اثر منفی غیر مستقیم بر مشکلات رفتاری دارد.

Share