مفهوم تشکیلات اجرایی ثبت

مفهوم تشکیلات اجرایی ثبت

تشکیلات اجرایی ثبت

از آنجا که سازمانها و وزارتخانه ها و نهادهای دولتی هر یک بر مبنای اهدافی خاص پایه گذاری و تأسیس می شوند و عموماً اهداف آنها تسهیل خدمات عمومی و نظام بخشیدن به اعمال و روابط میان مردم می باشد لذا در این راستا خود دارای ابزار و امکانات هستند و با پیروی و حرکت در چهارچوب قانون مصوبشان که آنها را در جهت نیل رسیدن به اهدافشان گام بر        می دارند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از این ارگانهای دولتی است که به موجب ماده 1 قانون ثبت مصوب 1302 با بیان این هدف که «اداره کل اسناد واملاک برای دو مقصود تشکیل می شود: اول ثبت املاک؛ تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شوند.» تشکیل یافت. این سازمان از یک اداره کل و ادارات زیر مجموعه تشکیل شده است و صرف نظر از ساختار کلی اهدافی که در ماده فوق ذکر شد، عملیات اجرای احکامی را که حسب مورد در دادگاه ها و یا مراجع ثبتی صادر شده است را به عهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مانند هر سازمانی عهده دار وظایفی خاص می باشد که از طریق تشکیلات سازمانی اقدام به اجرای این وظایف می­نماید. یکی از این تشکیلات، ساختار اجرائی سازمان ثبت است که وظیفه اجرای اسناد رسمی را در شهرستانها به واحدهای اجراء و در تهران به اداره کل اجرای اسناد رسمی محول نموده است که این وظایف را توسط ادارات زیر مجموعه خود انجام می دهد. اداره کل اجرای اسناد رسمی، از پنج اداره تشکیل می‌شود که در راستای نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به قانون و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، هر یک وظایف اختصاصی را به عهده دارند که به هر یک ذیلاً با رعایت ترتیب اشاره می گردد :

اداره اول اجراء : در این واحد از اداره مواردی که می­تواند مورد درخواست اشخاص ذینفع واقع گردد عبارتند از :

الف) در مورد قبوض اقساطی اشخاصی که متعهد می‌گردند بدهی خود را به اقساط پرداخت نمایند و در دفتر اسناد رسمی یا دفاتر طلاق که سند تنظیم شده است، پرداخت قبوض را در سررسید معین متعهد می‌گردند؛ چنانچه به تعهد خود عمل ننموده و در سند شرط مبنی بر اینکه در صورت عدم پرداخت وجه یک یا چند قبض، کل بدهی به دین حال تبدیل گردد، درج نشده باشد، می‌توانند از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی وصول طلب خود را با تسلیم تقاضای تکمیل شده صدور اجرائیه، رونوشت مصدق سند تنظیمی و تسلیم کلیه قبوض که تاریخ پرداخت آن منقضی شده باشد، تقاضا نمایند.

ب) در مجتمع‌هایی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، در صورتی که مالک یا استفاده کننده از آپارتمان از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک امتناع کند، مدیر یا مدیران آپارتمان طبق ماده 10 قانون تملک آپارتمانها می‌توانند علیه مالک یا استفاده ‌کننده از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی، تقاضای صدور اجرائیه نمایند.

ج) شهرداری‌ها برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1345 می‌توانند از اداره اول اجراء تقاضای صدور اجرائیه علیه مؤدی نمایند.

د) درخواست اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی و صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرایی آن، در اداره اول اجراء صورت می‌گیرد.

هـ) اجرائیه در مورد وصول آب‌بهای آب مصرفی استفاده‌کنندگان آب از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

و) در مواردی که دفترخانه اسناد رسمی نسبت به وصول اجاره‌بها معوقه و تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت در مورد اجاره غیرمسکونی و وصول اجاره‌بهاء معوقه و تخلیه به علت انقضاء مدت با رعایت قوانین موجر و مستأجر در مورد اجاره مسکونی یا تخلیه و تحویل مورد معامله بیع قطعی که تخلیه و تحویل مورد معامله در سند شرط شده باشد. اقدام به صدور اجرائیه نماید، اجرائیه و ضمائم آن به اداره اجراء تسلیم و در صورت تکمیل بودن و پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه به اداره اول اجراء جهت اجراء و ادامه عملیات اجرایی تسلیم می‌گردد.

اداره دوم اجراء : این اداره که متشکل از مأمورین اجراء و ابلاغ می‌باشد؛ بازوی اجرایی ادارات چهارگانه اداره کل اجرای اسناد رسمی محسوب می‌گردد. بدین‌ معنی که اجرائیه صادره از طرف دیگر ادارات برای ابلاغ به این اداره ارسال می‌گردد.

الف) هر یک از ادارات اجرای اداره کل اجراء، در مواردی که وظیفه صدور اجرائیه یا تعقیب عملیات اجرایی را به عهده دارد، پس از دریافت اوراق اجرایی و مدارک مورد نیاز و کنترل آن، در صورت تکمیل بودن، نسبت به صدور اجرائیه علیه متعهد اقدام و اجرائیه را جهت ابلاغ به اداره دوم اجرای اسناد رسمی ارسال می‌دارند.اداره دوم اجراء وظیفه ابلاغ اوراق اجرایی را به عهده دارد.

ب) در مواردی که اجرائیه از جانب دفاتر اسناد رسمی صادر شده و به منظور اجراء به اداره اجراء ارسال می‌شود، در موارد صدور اجرائیه نسبت به تخلیه مورد اجاره و وصول اجور معوقه، یا تخلیه مورد معامله در بیع قطعی که در سند تخلیه و تحویل آن در تاریخ معین شرط شده باشد. در صورت تکمیل بودن و پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه به اداره اول اجراء تسلیم و اداره مزبور پس از تشکیل پرونده، اوراق اجرائیه را جهت ابلاغ به اداره دوم ارسال می‌دارد. همچنین کلیه اخطاریه‌ها و رونوشت‌ها، تصمیمات متخذه که بایستی به رؤیت متعهد و متعهدٌله برسد، از طریق این اداره ابلاغ می‌گردد. در راستای اجراء نیز در صورت صدور دستور تخلیه از جانب اداره مربوطه، دستور تخلیه جهت اجراء به اداره دوم ارسال و اداره دوم دستور تخلیه را جهت اجراء به مأمور اجراء تسلیم و مأمور اجراء با حضور موجر یا وکیل او و خریدار طبق مقررات محل را تخلیه و تحویل موجر یا خریدار حسب مورد می‌نماید و حقوق دولتی را وصول کرده و صورتمجلس تنظیمی را به اداره اول اعاده می‌نماید. اداره مزبور مراتب را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام می‌نماید تا مراتب تخلیه و تحویل در ستون ملاحظات سند قید شود. همچنین اگر متعهدٌله درخواست بازداشت اموال متعهد را نماید، دستور بازداشت اموال از طرف ادارات مذکور صادر و برای اجراء به اداره دوم ارسال می‌گردد که مأمورین این اداره به همراه کارشناس رسمی دادگستری، به ارزیابی و بازداشت اموال مورد نظر اقدام و نتیجه را طی صورتجلسه به ادارات مربوطه اعلام می‌دارند. در مواردی هم که در مورد اجرای مهریه، موضوع لازم‌الاجراء سکه باشد، برای تعیین قیمت روز آن، از طریق این اداره اقدام و اداره دوم، طبق قیمت روز بازار، نرخ مهریه را اعلام می‌کند.

اداره سوم اجراء : اسناد رهنی و شرطی که مهمترین اسنادی است که اقدامات اجرایی آن در اداره سوم، صورت می‌گیرد، پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه طبق روال و مقررات پرونده‌های تشکیل شده، به اداره سوم اجراء ارجاع و نسبت به عملیات اجرایی آن طبق مقررات اقدام می‌گردد. این اداره همچنین وظیفه اجرای اسناد قرارداد عملیات بانکی بدون ربا را به عهده دارد.

اداره چهارم اجراء : در مورد چک‌های بلامحل پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه طبق پرونده‌های تشکیل شده، در اداره چهارم اجراء نسبت به عملیات اجرایی آن، طبق مقررات اقدام می‌گردد.

اداره پنجم اجراء : مهمترین وظیفه این اداره، تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مهریه و تعهداتی است که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است. علاوه بر آن اقدامات اجرایی نسبت به اسناد ذمه نیز در این اداره صورت می‌گیرد. علاوه بر موارد فوق، در مورد تعهدات محضری مانند تعهد دانشجویی، تعهدات اداری و… که از طرف دانشگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه، درخواست صدور اجرائیه می‌گردد، اقدامات اجرایی نسبت به اجرائیه صادره از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، در اداره پنجم اجراء صورت می‌گیرد که پس از تعیین کلاسه در اداره کل اجراء، برای تشکیل پرونده به اداره پنجم ارسال و پس از آن عملیات اجرایی مربوطه، آغاز و تعقیب می‌گردد.[1]

 

[1] – مباحث ارائه شده فوق در خصوص شرح وظایف هر یک از ادارت حاصل مراجعه حضوری و تحقیق میدانی می باشد.

Share