مفهوم ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی

مفهوم ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی

مفهوم ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی

سیستم اطلاعات بیمارستان: برخی از صاحب نظران فناوری نرم افزار مکانیزه بیمارستان را جایگزینی برای گردش فعالیت های دستی در بیمارستان دانسته اند این سیستم موجب مکانیزه شدن فعالیتهای بیمارستانی از مرحله پذیرش تا ترخیص بیمار، ارتباط موثر بین بخش ها و نیز استخراج سریع تر و دقیق تر گزارش مدیریتی آماری و مدیریتی میشود. امروزه استفاده از این سیستم به عنوان راهکاری جهت ارتقا سطح شناسایی مشکلات، بهبود مدیریت، افزایش بهره وری مدیران بیمارستان، بهبود در ارائه خدمات، ارتقا سطح بهره برداری از بیمارستان، تخصصی تر شدن خدمات درمانی و تکنیکی ساختار بیمارستان می باشد.

اطلاعات در این عصر اهمیت زیادی یافته است و از سویی، افزایش اطلاعات نیاز به مدیریتی پیچیده تر از قبل پیدا کرده است و این نیاز به ارزیابی و سنجش مداوم  پیدا کرده است.

فناوری اطلاعات برای کمک به مدیریت آسان و درست اطلاعات پیشرفت کرده است و روند توسعه آن نیز مداوم و پر سرعت می باشد (مختاری پور،1390: 182-181).

 ارزیابی: ارزیابی کردن به معنی ” مشخص کردن اهمیت، ارزش و موقعیت معمول با استفاده از سنجش و مطالعه دقیق می باشد.”: ارزیابی کردن  به معنی”  مشخص کردن اهمیت، ارزش و موقعیت معمول با استفاده از سنجش و مطالعه دقیق می باشد.”(ویکی پدیا)

امروزه مشاهده میشود، هرساله، سازمانها، شرکتهای گوناگون، بودجه ای را صرف مسائل مربوط به فناوری اطلاعات می کنند تا از فواید آن سود برند و از مسیر تکامل عقب نمانند و امکان ادامه حیات در عصر فناوری را داشته باشند عنوان یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته می شود که این گونه سیستم ها به طور معمول وظیفه مدیریت اطلاعات را بر عهده دارد که میتواند شامل بازخوانی، ذخیره، آنالیز و یا جستجوی انتخابی اطلاعات باشد. هربیمارستان علاوه براینکه به عنوان سازمانی مستقل برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی محسوب می گردد، قوانین بومی و منطقه های بهداشت و قوانین کشوری بر بیمارستان تاثیر بسیاری می گذارد. به همین دلیل سیستم های اطلاعات بیمارستانی سیستمهای نرم افزاری ای هستند که قوانین محلی و بومی تاثیر بسیاری چه در طراحی و چه در ارزیابی بر آنها می گذارد. از اینرو مشاهده می شود که برخی نرم افزارها در جایی از دنیا تولید می شود و به صورت جهان شمولی در کشورهای دیگر استفاده میگردد ولی در مورد سیستمهای اطلاعات بیمارستانی به این صورت نبوده و نمیتواند باشد. به همین علت ارزیابی و ارزشیابی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی چه برای خرید، سطح بندی و چه برای طراحی میبایست با یکسری استانداردهای بومی انجام پذیرد (بیطرف،1387). سیستم اطلاعات بیمارستانی هر یک از دیدگاه­های مختلف نظری در حوزه مدیریت بیمارستانها، تعاریف متفاوتی از ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانها ارایه    داده اند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود (مهرآئین،1391،دوره6،شماره6ص 458-466)

به عبارت دیگر ارزیابی قسمتی از بررسی است که نشان می دهد آیا فعالیتهای مشخص تاثیر مطلوب را در پی دارند یا خیر. ارزیابی یک جزء ضروری در چرخه توسعه سیستم های اطلاعاتی و چرخه کیفیت میباشد و به دلایل گوناگون ارزیابی بازتاب پیشرفت فرآیندهای معین را ارئه می دهد. از دیدگاه عملی ممکن است به عنوان روش بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی مطرح شود و از دیدگاهی نیز می تواند به این عنوان مطرح شود که آیا سرمایه گذاری با ارزش است یا خیر.(لادون:1384) دلایل و کیفیت سیستم را میتوان در دو بخش کلی بصورت سخت افزار و نرم افزار مورد بررسی قرار داد: ارزیابی کیفیت سیستم اطلاعات بیمارستانی از جمله دستاوردهایی که پی بردن به پیچیدگی و مشکلات آن سیستم در سازمان و پی بردن به ارزشی می باشد که بوسیله سیستم به عنوان ارائه دهنده خدمت ایجاد شده است. از جمله این اهداف مهم عبارتند از: بکارگیری نرم افزار دربستر شبکه مناسب و استفاده از سخت افزارهای که بتواند از سرعت و دقت مناسب برخوردار بوده و درتوسعه سیستمهای اطلاعات بیمارستانی یکپارچگی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی موجود در کشور امنیت مناسب برای پرونده الکترونیکی سلامت در سیستم را ایجاد نماید.(محلوجی نیا،1391) پی بردن به ارزشی که بوسیله سیستم اطلاعاتی به عنوان ارائه دهنده خدمت ایجاد شده است وجود مرجعی از رتبه های شرکت های توسعه دهنده نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی جهت استعلام دانشگاهها و بیمارستانها در خرید نرم افزار  ارائه گواهینامه به نرم افزارهای سیتم اطلاعات بیمارستانی شرکت کننده در ارزیابی در گروههای خاص، جهت بهره بهبود کیفیت رو به پیشرفت سرویسهای ارائه شده در نرم افزارها  از اهداف مهم ارزیابی نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی می باشد، ارتقای روزافزون این دسته نرم افزارها بر اساس معیارهای  که بتواند معیار نیاز جاری بیمارستانها بوده و در حال حاضر به عنوان یک معیار کلیدی در آخرین نسخه شاخصهای ارزیابی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی، لحاظ گردد (شریفیان، قاضی سعیدی، 1386: 51-45).

Share