مفاهیم و اصطلاحات

مفاهیم و اصطلاحات

ویژگی های تشخیصی تالاب ها از سایر اکوسیستم ها، خاک های نیتروژنی و گیاهان آبی می باشد. (Braddock,2007,9)
بر اساس این تعریف از منظر اکوسیستمی، فزونی آب رستی (گیاهان) و همچنین وضعیت های خاکی هیدروژنی به طور کلی برای قلمداد کردن یک زیست بوم به عنوان اکوسیستم تالابی کفایت می کند. مرز تالاب ها با سایر اکوسیستم ها بواسطه تغییرات در ساختار گیاهی، فقدان آب رست ها و مشخصات خاکی تالاب شناخته می شود. 1
گفتار سوم: حقوق بین الملل و مفهوم شناسی تالاب ها
بر اساس آنچه که گفته شد ارائه یک تعریف جامع و دقیق از تالاب ها توام با مناقشه و مشکلاتی است. زیرا تالاب ها به وضوح مناطق انتقالی بین محیط زیست دارای رطوبت به طور دائمی و محیط زیست خشک به طور کلی را در بر می گیرند. تالاب ها مختصات و ویژگی هر دو محیط زیست را دارا هستند، به همین دلیل است که نمی توان آن ها را بدون شک و شبهه ایی جز مناطق آبی یا خشکی قلمداد نمود.
در سطح بین المللی، به منظور رفع مشکلات و معضلات مفهوم شناسی و اتخاذ تعریفی واحد و منسجم از این قلمرو آبی اقدامات عملی مناسبی انجام گرفته است. در سال 1971 قریب به صد کشور تعریفی را با امضای کنوانسیون رامسر راجع به تالاب های با اهمیت بین المللی اتخاذ کردند. 2
______________________________
1 Ministry of Forests Research Program. Extension Note,The Ecology of Wetland Ecosystems. England. March 2000, p.2, Available at: https://www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/Docs/En/En45.Pdf
2 عنوان رسمی معاهده. “کنوانسیون تالاب های دارای اهمیت بین المللی مخصوصاً به عنوان زیستگاه پرندگان آبی” می باشد. اما غالبا با عنوان کنوانسیون رامسر با عنوان کنوانسیون تالاب ها شناخته می شود.
کنوانسیون رویکردی بی نهایت وسیع در تشخیص و شناسایی تالاب ها بکار گرفته است. بند 1 ماده 1 کنوانسیون، تالاب ها را بدین نحو تعریف می کند:
«مناطق باتلاقی، مردابی یا آبی که به صورت طبیعی یا مصنوعی، دایمی یا موقتی، دارای آب ساکن یا روان، شیرین یا شور می باشند و در مورد مناطق دریایی، مناطقی که عمق آن ها در پایین ترین حد جزر از شش متر متجاوز نکند، تالاب محسوب می گردند».
هر چند طبق متن کنوانسیون، تالاب های دریایی به مناطقی اطلاق می گردد که در پایین ترین حد جزر عمق آنها از 6 متر تجاوز نکند، اما کنوانسیون عملا ً مناطق آبی را که عمق آن ها بیش از 6 متر بوده و نیز جزایر واقع در این مناطق را هم تحت شمول خود درآورده است.
در نتیجه، بر اساس ظوابط و مقررات کنوانسیون، تالاب ها به انواع زیادی از زیستگاه ها از جمله رودخانه ها، آب های ساحلی کم عمق، صخره های مرجانی( البته نه در اعماق دریا ) تعمیم داده شده است. 1
به نظر می رسد، منطق ارائه تعریفی چنین موسع و باز از تالاب ها گرایش به در بر گرفتن تمامی زیستگاه های تالابی، پرندگان آبی مهاجر بوده است. (Scoot,1995,16)
مبحث دوم: طبقه بندی تالاب ها
تلاش های زیادی به منظور طبقه بندی تالاب ها بر اساس ویژگی های کارکردی و ساختاری آن ها صورت گرفته است. این طبقه بندی ها به تعریفی عام الشمول از تالاب ها بستگی دارد. هدف اولیه از طبقه بندی تالاب ها اعمال حد و مرز هایی بر اکوسیستم های طبیعی در جهت اهداف حفاظتی، مدیریتی و ارزیابی است. برخی زیست شناسان چهار دلیل عمده را به منظور طبقه بندی تالاب ها مورد اشاره قرار داده اند:
1. تشخیص واحد های اکولوژیکی که ویژگی های زیستی متجانس و مشابه دارند.
2. ساماندهی این واحد ها در یک چارچوب منسجم در جهت شرح و توصیف تالاب ها. این امر به تصمیم گیری راجع به مدیریت منابع کمک و مساعدت می نماید.
______________________________
1 در این پژوهش، تعریف معیار و مبنا در خصوص تالاب ها، تعریف ارائه شده از سوی کنوانسیون رامسر 1071 است.
3. به منظور شناسایی واحد های طبقه بندی شده با هدف فهرست سازی و نقشه برداری.
4. به منظور ارائه یکنواختی و یکسان سازی در مفاهیم و اصطلاحات. (Mitsch,2007,260)

Share